1 Corinthians 3

Mono onona liyabo wenina ya Goti ononala liyabo ha

Yagunu mono weninane-motao, nemo homu ya Weuna weninala ha lobi-lobi obo ha ya hemotina lobinowe, loto holiyofa, ido hemotina ya ogofuwámae. Hemotina ya aifa mikaleka wenina, Kilisto lulau onesako mino edabo olufo hefola yaidana oti minanako, yagunu weudina wela-idafa auba ibo idafa ya ma biyámoto, aminako biyobo ne. Weudina hobinala gedibo ya binowe, loto holiyofa, ido hemotina ogofuwámabo ne. Ido onesa meleka yagi ayaidana oti ogofuwámae. Aifa mikaleka wenina yaidana oti minae. Moda holiyafe? Hemotina wauwa liti moliya fi-fi abo wenina ya aifa mikaleka wenina hiliti, mikaleka wenina yamaidana oti mona moloti moniyae. Hemotina yauti ma yasi Polo weninala minone, lato, ido ma yasi Apolosi weninala minone, loti lo-lo abo, ya aifa mikaleka wenina yaidana oti minae.

Hatina kifefe lalo. Apolosi ya igaidana we ne? Ido nemo Polo ya igaidana we minowe? Aifa Wenaba houba-nabala we onona ha lolumito ya lito mono lobiyoido, ya hemotina holi hikito muwabo ne. Feito nemo li hifiyoto, Apolosikafo no fi libo nefa, ido Gotikafoko hulawa li oloto piye. Yagunu li hifiyonibo wenina ido no fi li minabo wenina ya aifa wenina minoninako, Goti hulawa li oloto pibo we yagunuko holiyokelo. Li hifiyonibo we ido no fi liyabo we ya hunomu yama nenako, muki ya meinate ya leimo ononatelo hona moloto lomageto ya linogolone. Ononawa muki ya Goti ononala ne. Ido Goti ononalawa ya maina liyoibo we ya lemo ya minoiye. Ido Goti onona hilala ya hemotina ya minae.

Mono onona liyabo wenina ya Goti numunala huwabo ha

Ido Goti numunala yagi hemotina ya minae.
10 Feito Gotikafo onona numido, ayalo ya nemo numuna hu holiyobo we hulakafo lagi fiyowe. Ido lagi fiyodo, yaloti ya wenina masi numuna ya homi iti hu-hu ae. Hemotina wenina yaida we yasi wafefe loti hu minalo. 11 Lagi fiyobo ya Yesu Kilisto ya ne. Eito ma finabo ya moda liyámanogolaiye. 12 Ido lagi fiyodo, yaloti ya wenina masi numuna homi ito hunabo, ya ma goligunufe, ido ma siluwagunufe, ido ma adina galalo iyabo yaidana hefana meinala naba yoibo hefanagunufe, ido ma yágunufe, ido ma menefagunufe, ido ma kile yawagunufe, idafa yaidana-meidana oti hunabo, 13 ya aliga, hamena nabalo ya onona li-li onibo monate ya oloto pinogolaiye. Ya hamenalo ya so naba hulumakafo onona li-li onibo mona ya mebe-maba oto, ya monate polinogolaiye. 14 Wenina masi numuna hunabo ya sokafo ladámagetoma, ya meina linigilae. 15 Ido wenina ma ononatina sokafo lo hulagetoma, ya ononatina, meinatina muki ya u hopa unogolaiye. Weninawa ya li nomudina wanogolaifa, ido soku uwadoti liwila oti liyabo wenina yaidana hilinigilae.

Mono wenina ya Goti fele numunala minabo ha

16 Hemotina ya Goti fele numunala minato, Goti Weunakafo lutinau mino betibo ya holiyámafe? 17 Ido Goti fele numunala ya fele nebo yamaidana oti hemotina ya minanako, wenina masi numunala li hopaitatoma, ya emokafo ayaidana oto weninawa li hopa o betinogolaiye.

Mikaleka wenina hulitina ya ito yowámanubo ha

18 Hemotina lutina ya hola iyámilo. Hemotinadokati masi mikaleka onesa me ya wenina hatina holi lutinau moloti, ha manadeu nebo wenina minone, loti hatina kinabo wenina ya hawa holi fulitoti, wenina onobatinalo ya nei yaidana oti moninabo, ya ha manadinau nebo wenina hula minanigilae. 19 Mikaleka ha manadinau nebo ha ya Goti onobalalo ya nei ha ne. Yagunu ya feto libo,

Ha manadinau nebo wenina ya weninatina hotina i-i abo hanu uwado ya Gotikafo helefu hu betito, nala i beti ne,
loto ha mono lufuwau (Jop 5:13) ya nebo ne.
20 Ido ha ma ya feto libo,

Ha manadinau nebo wenina hatina ki minabo ha ya aifa idafa o-o ne, loto Wenabakafo holi ne,
loto ha mono lufuwau (Sng 94:11) ya nebo ne.

21 Yagunu mikaleka wenina hulitina li faka ladámilo. Idafa-adafa muki ya hemotinagunu holito molo betiye. 22 Nemo Polole, Apolosile, Sifasi Pitale, ya hemotinagunu holito, hiyaba o betilo, loto fulo ledaito, ya mikalo idafa-adafa muki yagi, hofawa minonibo ido fuliyonibo yagi, idafa-adafa onesa nebo idafa ido aliga oloto pi-pi anaibo idafa-adafa ya hemotina idafatinako muki ne. 23 Ido hemotina ya Kilisto weninala minato, ido Kilisto ya Goti weninala ya ne.

Copyright information for `SNPLAMBAU