1 Corinthians 4

Wenaba ononala liyabo wenina ya monatina li oloto pinaibo ha

Feito ya hemotina lemogunu holinabo, ya Kilisto houba-nabala we, ido Goti hala faluku aibo ha hiyabala we ya minae, loti lemogunu holilo. Ena hiyaba we minoti onona liyabo wenina ya wati fefe lotiko ononawa linabo yako wenabatina dowa wa betinabo ne. Feito neimo monane yagunu ya hemotinafe, ido mikaleka wenina ma yasi ha ma lanabo, ya aifa idafa ne, loto holiyowe. Ido neimo yagi monane yagunu ha ma ladámanogolowe. Nemo lifimane minámiye, loto holiyofa, ido feto loto holiyobo yagunu ya lifimane minámiye, loto ladámanogolowe. E'e, monane polibo we mako ya Wenaba ya ne. Yagunu onesa meleka ya hemotina wenina monatina ya hona molo betiyámilo. Aifa hiyaba ato, Wenaba liwila oto anaibo hamenalo ya idafa midipuku faluku oto nebo ya li lamenaloka oto moloto, ido luteu holiyonibo ha monawa yagi li maina oloto piyageto, ya ayalo Goti eimolakafo monate polito wenina muki eimotina ebotina lanogolaiye.

Kolinti wenina yasi eimotina utina-lutina iti yowabo ha

Ena mono weninane-motao, hawa feto lobo, ya hemotinagunu holito Apolosi ido nemodoka ya metolito loto, ya hemotina ya mikalo we ma iti yoti, ma iti lumuti o ledoti, ya lutina-hatina iti yotanae, loto, ya hemotina ya lemodoka metoliti mono lufuwa ya li fulámoti, holifefe loti holinae, loto yagunu lowe. Hemakafo li faka lo betito ya utina-lutina iti yowabo ne? Ido idafa-adafa muki mino betibo idafa yauti ya nena idafa Gotikafo biyámiye? E'e, muki ya moda bitaima nenako, biyámiboidana oti ya neidafaiti utina-lutina iti yowae?

Hemotina ya onesa feto-namato moda ogofuti minafe? Ido idafa-adafa wa nabo wenina moda minafe? Ido lemo fulo ledoiti, wenina ma hiyabatina wenina nabatina buliyafe? Feti buliyabo neko, ya leimo ya hemotinagi maina wenabatina minoto hiyaba o betiyoniko ya dowa holiyadi ne. Holi minafe? Gotikafo lemo aposolo we ya wenina muki egetinaloka yoima fulo ledaibo, ya hofo ledo fulinabo wenina yaidana oto minoninako, mika okuluma enisole ido wenina, muki yasi elegiti wa ledo minae, loto holiyowe.

10 Lemo Kilisto yagunu holito, ha manadeu minámiboidana oto minonibo nefa, ido hemotina ya Kilistodoka ha manadinau nebo weninaidana minone, loti holiyae. Lemo amika molo minoba, ido hemotina ya auba iyone, loti holiyae. Hemotina huliyagi we ya yoti minafa, ido lemo ya lumutoko minonibo ne. 11 Aidenati ya inagunu fulito, nogunu holito, utelo owo lilapako holoiyonibo, ya heniti hofo ledanigiliko fe ledato, numunate minámito minomo uto uto, onesa me yagi moda ayaidana otoko minone. 12 Feito minoto, ya leimo adegunu onona auba ito li minone. Ha nosámibo lolomabo ya liwila oto li dowa lo beti minone. Li nosámibo o ledabo, henawa ya aifa mofu minone. 13 Hamade hiyabo ya li you lo betinubo ha liwila oto lobi-lobi one. Lemo mikalo wenina muki nomudinalo ya mouta idafa, fuma nosámibo ibo idafa fulitanabo yaidana oto minonibo, ya aidenati feito minomo yoto yoto, onesa me yagi moda ayaidana otoko minone.

Polo ya monanelo meyalo molalo, loto lobibo ha

14 Ena hawa lufuwa iyobo yakafo utinalo li holi betinowe, loto iyámowe. E'e, hemotina ya lune-hane biyobo olufone yaidana oti minabo, ya hatina lito fuka ha me ya lufuwa iyowe. 15 Kilisto lulau mino edoti hiyaba o betiyabo we abi teni tauseni (1000) yaidana oti minomo uwama nefa, ido mono metinafo ya muki minámae. E'e, nemo ya Yesu Kilisto lulau mino edoto hala ukuwa dowa moda hana loto apito lobiyodo ya holiti, holi hikitabo yagunu hemotina ya nemokafo hedobo, mono olufone ya minae. 16 Yagunu hatina lito, ya nemo monanelo meyalo molalo, loto auba ito lobiyowe. 17 Aya yagunu ya mono hipane lune-hane muwobo we Timoti, Wenaba lulau mino edoto monalalo molofefe lo monibo we ya ilifiyoto, hemotinadoka wiye. Emokafo ya nemo Kilisto Yesu lulau mino edoto mona molobo hanu ya mono wenina numudo-namado lobito, itibito, fe-feyobo yama lobiyageto ya hofa holinae.

18 Ena hemotina malekamasi lemodoka ámanogolaiye, loti nemogunu holiti, heimotina utina-lutina iti yoi minafa, 19 ido nemo Wenaba dowa loto holinaido ya hamena fana aguwámageto hemotinaloka loto, ya utina-lutina iti yowabo weninawa ha lanabo yako holiyámoto, aubatina yagi polito holinowe. 20 Goti hiyabate we wehudi hilalau minonibo mona ya ha lanubo ma minámiye. E'e, aubala linubo ya ne. 21 Ena hemotina nemogunu neidafaiye loti lutina-hatinau ya holi minae? Hemotinadoka anobo, ya mainafagi itanofemo, ido lune-hane bito, weune-lune-hane you lanaibogi anowe? Hatina kifefe loti holilo.

Copyright information for `SNPLAMBAU