1 Corinthians 5

Kolinti mono wenina minagu ya hopa mona naba oloto pibo ha

Ena ha ma holiyobo ya lobinogolowe. Holilo. Hopa li unabo mona, nosa naba ámibo mona, ya eito feka wenina yagi dowa loti wagámabo mona, ya we makafo melafo olonafo hopa li unaibo mona, ya hemotinaloka oloto piye, loti lo minabo ya holiyowe. Ido hemotina ya neidafaiti utina-lutina-hatina iti yowae? Hemotina hena fuliti, monawa molaibo we ya hiyatinau yati fulo feka edabo neko, ya dowa ladi ne.

Nemo une ya faiga nefa, ido weune-lune-hane ya hemotinagi minoto, hiyatinau minobo yaidana oto ya monawa molaibo we ya li halo molo edotoma ne. Yagunu hemotina ya Wenaba Yesu huliyalo nuba minagu, ya nemo weune-lune-hane hemotinagi minoto, Wenaba Yesu aubala mino betiyageto, yaidana we ya mikaleka ula li hopa o edanaiye, loti Satani anau molalo, loto lobiyowe. Feto fe edanabo, ya Wenaba hamenalalo ya weuna li nomuna wanaiye, loti feto fe edalo.

Mona nosámibo molabo weninagi houna iyámilo, loto lobibo ha

Heimotina utina-hulitina li faka lo-lo abo ya nosámiye. Beletiku ya yisi hefola efoma fulato, muki pupu limo yoibo ya holiyámafe? Hemotina ya beleti hofawa minanune, loti ya yisi lila aifa mino betibo ya li hulo fulitalo. Moda holiyafe? Kilisto ya Goti Uta O Ledaibo sipisipi mofola ya hofo edato, lemogunu holito fuliboma nenako, yagunu hemotina minagu ya yisi ma minámito ya minae. Feito ya foli hamenawa naba yagunu holiti, yisi lila ya numunatinauti li hulo fulitabo yamaidana oto lemo ya yisi lila, ya hopa mona ido holi nosámibo biyonibo mona ya li hulo fulitoto, yisi minámibo beleti yaidana oto weude-lute-hate hiluwa loto minoto, mona ona hulako moloto moni minokelo.

Ena lufuwa i fulo betiyobo, ya hemotina ya hopa li unabo weninagi houna iyámilo, loto lufuwa iyobo, 10 ya mikaleka weudinako mino betibo wenina hopa li unabofe, ido wa lalo-talo moloti sugi ha loti idafa ugele liyabofe, ido idafa holi muti houba-naba o edabo wenina yagunu ladámowe. Yaidana wenina fulo betinune, lanabo, ya onesa me ya mikalokati u hulabo neko, weninawa fulo betiyadi ne. 11 Ido lufuwa i fulo betiyobo, ya mono weninate ma ya hopa li unanabofe, ido wa lalo-talo molanabofe, ido idafa ma holi muti houba-naba o edanabofe, ido wenina hamadina hinabofe, ido no noti lutina-hatina li hopaitanabofe, ido sugi ha loti idafa ugele linabo wenina ya monolo minagu yati fulo feka o betiti, emotinagi houna iyámoti, idafa ma maina námilo, loto lufuwa i fulo betiyobo ne.

12 Yagunu holilo. Wenina ma mono holiyámoti, feka aifa minabo wenina ya nemokafo igaidana oto monatina politi li halo molo betinobo ne? E'e, feto feyámanogolofa, ido hemotina ya heimotina mono hiyatinau ya wenina monatina politi li halo molo betinabo ya moda dowa lanaiye. 13 Ido feka minabo wenina ya Gotikafo monatina polito li halo molo betinogolaiye. Yagunu ya feto libo,

Hopa moniyabo wenina ya hiyatinauti fulo feka o betilo,
loto ha mono lufuwau (Lo 13:5, 17:7, 19:19, 21:21, 22:21, 24, 24:7) nebo halo ya moda meyalo molalo.

Copyright information for `SNPLAMBAU