1 Corinthians 7

Olonafo wanafo hatina

Ena, hemotina lufuwa i fulo nedoti, ha loga o nedabo yagunu lo oloto molanogolowe. Holilo. We makafo wena liyámoto minanowe, loto minanaibo ya moda dowa lanaibo nefa, ido hopa li unabo mona upatotanaiye, loti we yagi eito-eito eimola olonafo lito, emote keloti minanaibo, ido wena yagi eito-eito eimola wanafo mofu moloto, emote keloti minanaibo ya moda dowa lanaibo ne. Ido wekafo uka ya ologafo e'e, lomunanibo, ya lifima litanowe, loto, e'e lomuwámo. Ido ayaidana oto wenakafo uka ya wagafo e'e, lomunanibo, ya lifima litanowe, loto e'e lomuwámo. Olonafo ula ya eimola ya yawala minámiye. E'e, wanafo ya yawala ne. Ido ayaidana oto wanafo ula ya eimola ya yawala minámiye. E'e, olonafo ya yawala ne. Feito ya olonafo wanafo hemotina utina li e'e, loti ladámilo. Ido hamena ma ya Gotidokako hate ki munoiye, lotima, ya hamena melo ya holi munoiye, loti, ido hamena malo ya hofa kelanoiye, loti hamena moloti moninaibo ya dowa lanaibo ne. Ido hamenawa hulageto ya utina so lotagetoma ya Satanikafo hepa molo ledotanaiye, loti hofa liwila oti keloti minaliyo. Hawa feto lobiyobo, ya lo molaibo ha ladámowe. Aifa hemotinagunu holito ya feto loto lobiyobo ne.

Ido wenina muki neimo minobo yaidana oti minomo uwabo neko, moda dowa ladi ne, loto holiyofa, ido wenina muki ya Gotikafo aubate eito-eito lumibo, ya ma bi eito ito, ido ma bi eito ito, feito lumu-lumu o ne.

Feito ya we aguwámabo olipa, ido wena liyámabo hipapa, ido wena-hiyona, ya nemo wena liyámobo yaidana oti hemotina aifa minomo yonabo ya moda dowa lanae, loto lobiyobo nefa, ido hopa li unámanabo aubatina minámagetoma, ya olonafo wanafo oti minalo, loto lobiyowe. Aifa minanabo ya ute hala-kala lotanaiye, loti ya olonafo wanafo oti minalo.

10 Ido we-wena hemotina ya ha ma lobinowe. Ena hawa ya nemo weneloti minámiye. E'e, Wenaba welaloti feto loto lobiyowe. Holilo. Wena makafo wanafo fulo edámaneyo. 11 Ido fulo edagetoma, ya wanafo minámageto minaneyo. Ido e'e, lageyama, ya wanafote hofa holoti keloti minanaiye. Ena we makafo ayaidana oto olonafo ilifi fulámaneyo.

12 Ido maleka ma ya ha lobinobo ya Wenaba eimola welaloti ha minámiye. E'e, Weuna mino nedaito, hane kito holiyobo ha ya lobinowe. Holilo. Mono weninate yauti we ma olonafo holi hiki ladámibo wena yakafo emote minanoiye, loto holi muto lanaibo, ya ilifi fulámaneyo. 13 Ido mono wena ma wanafo holi hiki ladámibo we yakafo emote minanoiye, loto holi muto lanaibo, ya fulo edámaneyo.

14 Holi minafe? Holi hiki ladámibo we ya olonafo holi hikila yakafo li fele o edaiye. Ido holi hiki ladámibo wena ya wanafo mono wete holi hikila yakafo li fele o edaiye. Feito minámibo neko, ya olufotina ya Goti nomunalo hiluwa ladámibo olufo ya minadi ne. Feti minanigilafa, ido onesa ya fele olufo ya minae.

15 Ido holi hiki ladámibo we makafo olonafo mono wena ilifi fulitanowe, loto lanaibofe, ido holi hiki ladámibo wena makafo wanafo mono we fulo edanowe, loto lanaibo, ya aifa unaiye, loti waito edalo. Feito unaibo, ya mono holibo olonafofe, ido wanafofe, yama nalalo minámiye. E'e, Gotikafo you amena mona ya moloti minanae, loto sute fiye. 16 Wena, hemokafo wagafo ana li faka lageto ya holi hiki lanaife, ido ladámanaife? loto holiyámane. Ido we, hemokafo ologafo ana li faka lageto ya holi hiki lanaife, ido ladámanaife? loto holiyámane.

Gotikafo monate lumibo hanudo ya monolo moninubo ha

17 Feito wenina muki ya Wenabakafo eimotina monatina ido ononatina hona molo bibo, aya hanudo ya monimo uwato Gotikafo sutina fibo, ya aya hanudo ya monimo yoilo. Hawa ya wenina numudo-namado monolo nuba o-o abo ya lo molo betiyowe. 18 Hemotina Goti anela utinau fukabo wenina sutina fibo, ya anela hilili fulitámilo. Ido anela utinau fukámabo wenina sutina fibo, ya anela utinau ya fukámilo. 19 Anelagi minanubemo, ido minámanune? Ya hulawa minámiye. E'e, Goti welalo hololo minonibo yakafoko hulawa aiye.

20 Yagunu ya hemotina muki ya oti moloti o minabo monatina ido ononatina ya bito sutina fido, ayalo ya minalo. 21 Hemotina ya wenina masi nala i betiyato houba-naba ononatina li betiyabo wenina sutina fibo, ya hena holiyámilo. Ido wina betiyato unabo hanu ma oloto piyagetoma ya uti, ayalo onona hula liyalo. 22 Houba-naba oti nalalo minabo wenina ya Wenabakafo sutina fibo, ya eimola wina betibo weninala oti minae. Ido wenina aifa nalalo minámabo ya Wenabakafo sutina fibo, ya Kilisto houba-naba oti nalalo minabo weninala oti minae. 23 Hemotina meinatina naba fima ne. Mikaleka wenina nalatinau aguwámilo.

24 Mono weninane-motao, hemotina muki ya oti moloti abo monatina ido ononatina bito sutina fido, ayalo ya Gotigi minalo.

Olu hipa hatina

25 Ena hipa wena liyámabo, ido olu we aguwámabo yagunu Wenaba eimola welaloti liyobo ha ladámofa, ido Wenabakafo milumane holidoti mono ha mananeu molaima nenako, loto ha ma lobiyoto ya metoliti minanae, loto ya lobinowe. Holilo. 26 Hamena meleka ha hena aibo oloto pi-pi aibo yagunu oti moloti abo monatina molado ya ayalo minatoma ya dowa lanogolaiye, loto holiyowe. 27 Feto loto holiyobo, ya hemotina olodinafogi keloti minabo we ya idipi fulitanabo hanu moni wita ámilo, loto lobiyowe. Ido hemotina olodinafo minámibo we ya wena ma moni wita ámilo, loto lobiyowe. 28 Feto loto holiyofa, ido wena linowe, lotoma, ya linanibo yagi moda fefe lanogolaiye. Ido we aguwámibo olu yakafo we unowe, lotoma, ya unaibo yagi moda fefe lanogolaiye. Moda fefe lanogolaifa, ido yaidana anabo wenina ya utina etuwaloka hena mona-mona oloto pi binaibo yagunu feto feyámanabo ya oto yoto dowa lanogolaiye, loto holito lowe.

29 Ena mono weninane-motao, ha me ya lanobo ya holilo. Hamena fouma nebo yagunu onesa meloti ya wemoli olodinafogi minabo we ya olodinafo minámabo yaidana oti minalo. 30 Ido hufo-nama o minabo wenina ya hufo ámabo yaidana oti minalo. Ido lutina-hatinau dowa loti holiyabo wenina ya dowa loti holiyámabo yaidana oti minalo. Ido idafa meina fiyabo wenina ya idafawa liyámanabo yaidana oti minalo. 31 Ido mikaleka idafa-adafa liti ononatina liyabo wenina ya li hiki ladámabo yaidana oti minalo. Hawa feto lobo, ya mikaleka me ya monawa wato holito o-o minonibo ya moda u hulanogolaibo yagunu lowe.

32 Ido hemotina ya mikaleka aifa idafa ya weudina-lutina-hatina ika yaleka-meleka o betitanaiye, loto holiyobo yagunu lowe. Wena liyámibo wekafo Wenaba idafalagunu holito ya Wenabakafo dowa wa nedanaibo mona molanowe, loto holinogolaiye. 33 Feito nefa, ido olonafogi nebo wekafo mikaleka idafagunu holito ya olonefokafo dowa wa nedanaibo mona molanowe, loto holito, 34 ya lula-hala loiti molanogolaiye. Ido we aguwámibo wenafe, ido olu, ya ayaidana oto Wenaba idafalagunu holito, ya ula-weuna-lula-hala muki ya muto, fele weninala minanowe, loto holinogolaiye. Feito nefa, ido wanafogi nebo wena yakafo mikaleka idafagunu holito, ya wanefokafo dowa wa nedanaibo mona molanowe, loto holinogolaiye. 35 Hawa feto lobo ya nala i betinowe, loto ladámowe. E'e, li dowa lo betinowe, loto holito, ya hemotina mona dowa moloti, Wenabadoka lutina-hatina mako moloti ononala linae, loto lobiyowe.

36 Ido hipa makafo wa molo edabo olu ya we unaibo hamenala moda lotainako, aifa minanane, loto lomunobo ya fefe ladámito, wena linobo ya mona dowa molanowe, loto holinaibo, ya we-wena moda kelanigilaiye. Ya lifima mona minámiye. Moda fefe loto nefa, 37 ido hipa makafo lula-halau ha auba ito holibo, ya mona ma ika o edámanaibo, ha holinaibo aubala mino edaibo hipa ya oluwa wena liyámoto, olu hipa aifa minanoiye, loto lula-hala auba ito holinaibo, ya moda dowa lanogolaiye. 38 Feito makafo wa molo edabo oluwawa wena linaibo ya moda fefe lanogolaiye. Ido makafo wena liyámanaibo ya oto yoto dowa ona hula lanogolaiye.

Wena-hiyona hatina

39 Ena wena ya wanafo aifa minanaibo hamenalo ya moda hafuwalo keloto minanaiye, loto lo molo ledaibo ne. Ido wanafo fuliyagetoma, ya lo molaibo hawa nalalauti moda wina oto, we malo unowe, loto holinaibo, ya moda unaifa, ido aifa welo aguwámanaiye. Wenaba lulau mino edaibo welo yako unaiye. 40 Ido aifa minanaibo ya moda oto yoto dowa loto holimo yonogolaiye, loto holiyowe. Feto lobo, ya Goti Weuna mino nedaito lowe, loto holiyowe.

Copyright information for `SNPLAMBAU