1 John 2

Yesu Kilisto ade li faka lo ledaibo ha

Olufone hefolao, hemotina ya nosámibo mona molotanae, loto ha me ya lufuwa i fulo betiyowe. Ido nosámibo mona ma mologetoma, ya Metefokafo li halo molo ledanaido ya monala fefe liboko nebo we Yesu Kilisto ya lemodoka moloto lomu-lomu o ne. Emo yakafo lemo nosámibo mona lifimate yagunu eimola lunula lekito fuliye. Ido leimo yagunuko fuliyámiye. E'e, mikalo wenina muki lifimatina yagunu fuliye.

Gotigi hutifina abo wenina ya ha lido meyalo molanabo ha

Ido Goti ha lido meyalo molo minanubo ya wato emogi hutifina one, loto holifefe lo minone.

Makafo emogi hutifina owe, loto lifa, ido ha lido meyalo molámanaibo we ya ha sugi we neto, weuna-lula-halau ya ha ona hula minámiye. Ido emo halalo meyalo molanabo wenina ya Goti lula-hala bibo mona ya emotinaguka oloto pifefe lanaibo ne. Feto feyanubo ya emo lulau mino edone, loto feito holifefe lanubo ne: Emo lulau mino edone, loti labo wenina ya Yesu monala molaibo yamaidana oti monatina molomo unabo ya moda fefe lanogolaiye.

Lune-hane biyobo weninane-motao, nemo lo molaibo ha eito hofawa ya lufuwa me ya i fulo betiyámowe. E'e, lila hana akaimati lobiyato holimo yowabo hawa yama ne. Aidena hawa libo ya moda holitaboma nebo ne. Feito nefa, ido hawa lufuwa i fulo betiyobo ya lo molaibo ha hofawa yoibo, ya lamena hula ya moda oloto pito lamena o neto, midipu ya u hulanaibo nenako, yagunu hawa ya Yesudoka ido hemotinaloka maina ona hula o nebo monawa feito yagunu ya iyowe.

Makafo lamenalo minowe, loto, ido weninala lula-halau holi nosámibo mu minanaibo ya moda midipuku aifa ne. 10 Ido masi weninatina lutina-hatina bi minabo wenina ya moda lamenalo minomo yowato, ido emotinadoka li uteba i betinaibo mona ma minámiye. 11 Feti minafa, ido masi weninatina holi nosámibo bi minabo wenina ya moda midipuku minoti, midipu hanuwalo ya moniyato, midipu yakafo nomudina fi likainako, hanu unabo ya wagámabo ne.

12 Hemotina olufone hefolao, Yesu huliyalo Gotikafo lifimatina hilili o betitima nenako, loto lufuwa me ya ya i fulo betiyowe.

13 Ido hemotina Metinafo-mota ya hana monau akaimati minomo yoibo wegi hutifina oti minabo yagunu lufuwa me ya ya i fulo betiyowe.

Ido hemotina we hofawe ya nosámibo yawala li fulo edotabo yagunu lufuwa me ya ya i fulo betiyowe.

14 Hemotina olufone-mota ya Metefogi hutifina oti minabo yagunu lufuwa me ya ya i fulo betiyowe.

Ido hemotina metinafo-mota ya hana monau yoimati minomo yoibo wegi hutifina oti minabo yagunu lufuwa me ya i fulo betiyowe.

Ido hemotina we hofawe ya auba iti minoti, Goti hala lutinau mino betito, nosámibo yawala ya li fulo edotabo yagunu lufuwa me ya i fulo betiyowe.

Lute-hateu ya mikaloka mona yagunu holámanubo ha

15 Ena mikaloka mona ido mikaloka nebo idafa-adafa ya weudina-lutina-hatina umámilo. Weudina-lutina-hatina mikaloka idafa muwabo wenina ya Metefo lutina-hatina muwabo mona ya mino betiyámiye. 16 Moda holafe? Mikaloka mona-fana muki, ya mikaloka ute-lute-hate yakafo idafa ma-magunu holiyonibo mona, ido nomudekafo wa lalo-talo molonibo mona, ido ute-hulite lito yowonibo mona, muki ya Metefodokati minámiye. E'e, ya mikalotiko nebo ne. 17 Ena mikaloka mona yagi ido mikaloka idafa-adafa yagunu holiyonibo mona yagi u hulanaibo nefa, Goti hala dowa kibo mona molo minabo wenina ya minowa-minowa oti minomo yonigilae.

Kilisto uwolafo oloto piyabo ha

18 Olufone-motao, hulanaibo hamena ya moda selo lotaiye. Ido Kilisto uwolafo oloto pinaiye, lato holiyabo yama onesa uwolafo abi moda oloto piti minabo yagunu ya hamenawa moda selo lotaiye, loto holiyone. 19 Weninawa yama lemo minoniguti fulo ledo itoti uwaboma nefa, ido mono weninate ona hula ya minámae. E'e, mono weninate ona hula minabo neko, moda lemogi maina aifa minadi ne. Ido fulo ledo itoti utama nenako, loto muki ya mono weninate hula ya minámae, loto holifefe lonima ne.

20 Feto fe minafa, ido hemotina ya fele yawala yakafo Weuna Fele lutinau molo betima nenako, yagunu hemotina muki ha hulawa holiyabo weninako minae. 21 Feito hemotina ha ona hula holifefe ladámae, loto lufuwa i fulo betiyobo minámiye. E'e, moda holifefe loti holiyae. Ido ha sugi mona-mona ya ha ona hulau yati oloto piyámibo ne, loti holi hulotama ne, loto lufuwa me ya i fulo betiyowe.

22 Ena ha sugi we ya ne, loto hemagunu lanune? Yesu ya Gotikafo mikaloka ilifibo we Kilisto minámiye, loti lo-lo abo wenina ya moda ha sugi wenina ya minae, loto wa betifefe lanune. Aya wenina ya Melafote Hipalate metina biyabo wenina ya Kilisto uwolafo ya minae. 23 Masi Hipala metina munabo ya moda Melafo yagi maina metina munabo ne. Ido masi Hipalagi hutifina anabo ya Melafo yagi maina hutifina anabo ne.

Weuna Felekafo ha ona hula api lilibi nebo ha

24 Hemotina ya hana akaimati holimo yowabo ha yama weudina-lutina-hatinau li hiki loti holi minalo. Hana akaimati holimo yowabo hawa ya lutinau mino betinaibo ya hemotina yagi Hipalate Melafote lutinau moda mino betinae. 25 Ido li lumunowe, loto lo molo ledaibo ya moda hofawa minowa-minowa oto minomo yonubo mona ya ne.

26 Ena wenina masi hanu ma eito itibinune, loti weudina-lutina-hatina li hopa o betitanae, loto lufuwa me ya i fulo betiyowe. 27 Ido hemotina ya wenina masi igaidana oti api itibinabo ne? Weuna Fele bibo ya moda lutinau mino betiboma nenako, yagunu Weuna Felewa yakafo idafa-adafa muki api itibi ne. Ido emo api itibibo ya sugi ma minámiye. E'e, ha ona hula yako nenako, yagunu hemotina api itibido, ayalo ya meyalo moloti Kilisto lulau mino edalo.

Onesa me ya Goti olufola minonibo ha

28 Ena olufone hefolao, hemotina emo oloto pito anaibo hamenalo ya onobalalo u faluku oto utelo holámoto, moda auba ito mino holinune, loti emo lulau mino edalo. 29 Hemotina ya emo monala fefe liboko ne, loti holiyabo, ya ayaidana oti wenina monatina fefe liboko molo-molo o minabo wenina yagi Gotidokati oloto piyabo minae, loti holifefe lalo.

Copyright information for `SNPLAMBAU