1 John 3

Aiyo, Metefo Goti ya lula-hala lumibo mona ya lumu eito itoto, olufone minae, loto lo ledaima nenako, moda ona feto fe minonibo ne. Ido mikaloka wenina yasi emo wa edofefe ladámanako, yagunu lemo yagi wa ledofefe ladámae. Lune-hane biyobo weninane-motao, onesa me ya ya Goti olufola minone. Ido aliga ya igaidana oto minanubo ne? Onesa moda oloto pifefe ladámifa, ido emo oloto piyageto ya wa edofefe lanuboma nenako, yagunu ute monate muki ya emo ula monala fefeluma yaidana oto minanogolone, loto holifefe lo minone. Ido feto loto holi muto hiyabala o minonibo wenina muki ya Wenaba lula-hala hiluwa loto nebo yamaidana oto hiluwa loto minanune, loto ute-weude-lute-hate ya wato hiyaba otoko minone.

Ena nosámibo mona ya lo molaibo ha holi fulitaibo mona ya ne. Yagunu nosámibo mona molabo wenina yasi lo molaibo ha ya holi fulitoto minae. Ido hemotina ya emokafo nosámibo mona lifima mofunowe, loto oloto pima ne, loti holiti, ido nosámibo mona ma emo lulau mino edámiye, loti holifefe lo minae. Feito ya emo lulau mino edabo wenina ya nosámibo mona molomo aguwámanigilae. Ido nosámibo mona molomo uwabo wenina ya emogi hutifina ámoti, wa edofefe ladámoti minae.

Olufone hefolao, wenina masi fefe libo hanudokati ika o ledotanae, loti wati monilo. Monatina fefe lotiko molomo unabo wenina ya emo monala fefe libo we nebo yamaidana oti monatina fefe libo wenina ya minae. Hana monau akaimati hamadina hi-hi aibo we Satanikafo nosámibo mona molotoko minaima nenako, yagunu masi nosámibo mona molo-molo o minabo ya Satani weninala ya minae. Ido Goti Hipalakafo oloto pibo, ya Satani monala ya hofoto fulitanowe, loto oloto pibo ne.

Gotidokati oloto piyabo wenina ya Goti monala lutinau mino betima nenako, yagunu nosámibo mona molo-molo feyámabo minae. Weninawa ya Gotidokati oloto piyaboma nenako, yagunu nosámibo mona molo-molo anabo ya ma minámiye. 10 Feito ya Goti olufola ido Satani olufola ya wa betifefe lanune. Monatina fefe loti molo-molo feyámabo wenina ya Goti weninala minámae. Ido weninatina lutina-hatina bi-bi ámabo wenina yagi ya Goti weninala minámae, loto wa betifefe lanune.

Yesu yakafo lute-hate binubo mona lilibibo ha

11 Ena hana akaimati ha mono holimo yowabo ha feito ya ne: Lute-hate bi-bi o minokelo, loti holiyaboma ne. 12 Aidena we Keini ya nosámibo yawaladokati nebo we yakafo unalafo hofo fulibo ya neidafaito hofo fulibo ne? Eimola monala molaibo ya nosámito ido unalafo monala molaibo ya fefe libo yagunu ya hofo fulibo ne. Feto feyaibo yaidana feyámokelo.

13 Ena mono weninane-motao, mikaloka wenina yasi holi nosámibo biyatoma, ya hatina abi kiyámilo. 14 Leimote ya Goti weninala lute-hate bi-bi onibo mona wa edoto ya moda fuliyoniguti uto hofawa minomo yonigu yau moda u minone, loto holifefe lone. Lutina-hatina bi-bi ámabo wenina ya moda fuliyagu ayau ya minae. 15 Weninatina holi nosámibo bi-bi abo wenina lutinau yau moda hofo beti fuliyabo wenina minae. Ido hofo beti fuliyabo wenina muki ya hofawa minomo yonabo mona lutinau mino betiyámiye, loti hemotina ya moda holifefe lo minae.

16 Yesukafo lemogunu holito hofawa nebo ya fulitoto fulibo yagunu lula-hala lumibo monawa ya holi minone. Feto leimo yagi Goti weninala yagunu holito hofawa minonibo ya fulitoto fulinubo ya moda fefe lanogolaiye. 17 Ido we ma mikaloka idafa-adafa mino edagetoma, yakafo weninala idafa magunu fulinaibo ya wa edoto, lula-halau holi fulitoto ya igaidana oto Goti lula-hala munaibo ne? Ya ma minámiye. 18 Olufone hefolao, lute-hate binubo ya aifa hagunu ido wetegunu lanubo yako minámiye. E'e, adinalo li faka lo betito lute-hate ona hula biyokelo.

Lute-hate ona hula binubo ya Goti onobalalo dowa holinubo ha

19 Wenina adina li faka lo betito lute-hate ona hula binubo yagunu ha ona hula weninala minone, loto holifefe lo minoto, ido lifimate yagunu lute-hate lapa-lapa kinubo, ya Goti lute-hate li fulo edoto nebo we yakafo idafa-adafa muki holi hulo nenako, loto emo onobalalo lute-hate li you lo moloto minanogolone.

21 Lune-hane biyobo weninane-motao, lifimate yagunu lute-hate lapa-lapa kiyámogetoma ya Goti onobalalo auba ito mino holito 22 ha liboma hololoto dowa waibo mona molo-molo o minoninako, yagunu idafa-adafa yaidana-meidanagunu lomuwogeto ya moda lumu-lumu o ne. 23 Ido lo molaibo hala ya feito ne: Hipala Yesu Kilisto huliya holi hikito muti, weninala muki lutina-hatina bi-bi o minalo, loto lo molaibo halawa meyalo molanubo ya moda fefe lanogolaiye. 24 Lo molaibo hala meyalo molo-molo o minabo wenina ya emo lulau mino edato, ido emo yagi lutinau mino betiye. Ena Weuna lumiboma nenako, yagunu luteu mino ledaibo ne, loto holifefe lo minone.

Copyright information for `SNPLAMBAU