1 John 4

Weuna Felekafo ha wetinalo molaibo wenina ido ha wetinalo molámibo wenina hatina

Lune-hane biyobo weninane-motao, polofeti sugi we muki ya oloto piti mikalo-mikalo monimo uwanako, yagunu we ma Weunakafo wenelo molaito lowe, loto ya hawa lanaibo ya hopa holi hiki ladámilo. Yaidana wenina ha lanabo yama Gotidokati ona hula nefemo, ido minámiye? loto holifefe lanune, loti ya wati holilo. Goti Weunakafo ha wetinalo molaibo wenina yasi Yesu Kilisto ya Gotidokati mikaloka ulagi oloto pibo we ne, loti lo oloto molanabo ne. Yagunu hemotina feto loti holiti ya Gotidokati lae, loti wa betifefe lanae. Ido Yesu yagunu feto loti lo oloto molámanabo wenina ya Gotidokati ladámoti, Kilisto uwolafo weunakafo wetinalo molaito lo-lo abo ne, loti wa betifefe lalo. Ya we ya oloto pinaiye, loti hemotina holitaboma ya moda onesa me ya mikaloka oloto pito nebo ne.

Olufone hefolao, hemotina ya Gotidokati minabo yagunu lutinau nebo we aubala yakafo nosámibo yawala mikaloka nebo we aubala ya li akaima itaiboma nenako, yagunu hemotina ya sugi weninawa moda li fulo betitabo ne. Ya we ya mikalokati minanako, lo-lo abo ha ya mikalokati ha lato, ido mikaloka wenina yasi hatina fuloti holi-holi o minae. Ido lemo ya Gotidokati minoninako, Gotigi hutifina abo wenina yasi ha lonibo ya hatina fuloti holi-holi o minafa, ido Gotidokati minámabo wenina yasi ha lonibo ya holi fulo minae. Feto ya ha ona hula yawala Weuna ido ha sugi yawala weuna ya moda holifefe loto holi minone.

Goti lute-hate muwonibo ya weninala yagi lute-hate binubo ha

Lune-hane biyobo weninane-motao, lute-hate bi-bi onibo mona ya Gotidokatima nenako, loto, ido wenina lutina-hatina bi-bi o minabo wenina ya Gotidokati oloto piti, Gotigi hutifina minaboma nenako, loto lute-hate bi-bi o minokelo. Goti ya lula-hala bibo mona hula yawalama nenako, yagunu lutina-hatina bi-bi ámabo wenina ya Gotigi hutifina ámae. Gotikafo Hipala makomadokati ya hofawa minomo yonubo auba lumunowe, loto mikalo ilifi molaido, ayalo ya lula-hala lumibo monawa li oloto pi ledaima ne. 10 Ido lula-hala lumibo monawa feito ya ne: Leimo Goti ya lute-hate umámoba, eimolakafo lula-hala lumuto, nosámibo mona lifimate yagunu Hipala lunula lekito fulinaiye, loto ilifi molaibo ne.

11 Lune-hane biyobo weninane-motao, Gotikafo feito lula-hala ona hula lumima nenako, loto leimo yagi lute-hate bi-bi o minanubo ya moda fefe lanogolaiye. 12 Wenina ma Goti wa edabo wenina ma minámae. Lute-hate bi-bi o minogetoma ya Goti luteu mino ledoto, lula-hala lumibo mona ya lemoguka oloto pifefe libo ne.

13 Emokafo eimola Weuna luminako, yagunu emo lulau mino edogeto, ido emo ya luteu mino ledaibo ne, loto holifefe lo minone. 14 Ido Melafokafo Hipala mikau-mikau wenina li nomudina wanaiye, loto ilifi molaibo ya lemo wa edonima nenako, loto hawa ukuwa lo oloto molo minone. 15 Masi Yesu ya Goti Hipala ne, loti lo oloto molabo wenina ya Goti lulau mino edato, ido emo ya lutinau mino betibo ne. 16 Feito ya Goti lula-hala lumibo ya holifefe loto holi hikitoto minone.

Goti ya lula-hala bibo mona yawala nenako, yagunu lutina-hatina bi-bi o minabo wenina ya Goti lulau mino edato, ido emo ya lutinau mino betibo ne.
17 Feito ya Yesu nebo yamaidana oto lemo yagi mikaloka melo minoninako, yagunu li halo molo ledanaibo hamena nabalo ya moda auba ito mino holinae, loto lute-hate bi-bi o minonibo mona ya lemodoka lifefe lo huliye. 18 Lute-hate anubo ya holi holinubo ma minámiye. Holi holiyonibo mona ya feito ne: Lifima ha liwila oto lomageto ya miluma naba-naba holinubo ne, loto holi holiyoninako, yagunu lute-hate bi-bi onibo mona lifefe lo huliboma yakafo holi holiyonibo mona ya ilifi fulaibo ne. Ido holi holiyabo wenina ya lutina-hatina bi-bi abo mona lifefe lo huladámibo ne, loto holiyone.

19 Gotikafo homu apito lula-hala luminako, yagunu lemo lute-hate bi-bi o minone. 20 Makafo Goti lune-hane muwowe, loto lifa, ido weninala holi nosámibo mu minanaibo ya moda sugi we ne. Moda holafe? Nomudinagunu wa betiyabo weninatina lutina-hatina biyámabo wenina yasi igaidana oti Goti wa edámabo we ya lutina-hatina munabo ne? Moda ogofuwámanigilae. 21 Yagunu hemotina Goti lutina-hatina muwabo wenina ya weninatina yagi maina lutina-hatina bi-bi o minalo, loto lo molo ledaima ne.

Copyright information for `SNPLAMBAU