1 Thessalonians 4

Lute lamenagi minanubo ha

Ena mono weninate-motao, ha me ya auba ito lobinogolone. Holilo. Hemotina moni-moni o minanabo monatina ya Gotikafo wato dowa loto holinaiye, loto mona api itibiyonibo ha ya holiti meyalo molabo nefa, ido onesa me ya aya monawa oto yoti fefe lotiko molomo yonae, loto Wenaba Yesu lulau mino edonibo yagunu hatina lito lobiyone.

Wenaba Yesu welaloti ha lo molo betiyonibo ya moda holi minae. Goti yakafo lula-hala auba ito holibo ha ya feito ne: hemotina ya fele minomo yoti hopa li unámilo. Hemotina muki ya heimotina utina hiyaba o minanabo mona ya fele ido fefe lotiko molalo. Eito feka wenina ya Gotigi hutifina ámabo wenina yasi hopa li unanubolae, loti hatina lapa-lapa kimo uwabo yaidana oti hemotina mono weninatina uta oti hotina iyámilo. Wenaba yakafo nosámibo monawa muki yaidana molanabo ya lifima ha liwila oto li binaiye, loto moda auba ito lo fuko bitonima ne.

Holi minafe? Gotikafo lutina fumagi minanae, loto weuna fi ledámiye. E'e, lutina lamenagi fele minanae, loto weuna fi ledaima ne. Yagunu masi ha ya holiti holiyámoti abo ya aifa wenina hatina minámiye. E'e, Goti yakafo Weuna Fele neboma bibo we eimolakafo ha libo ya holiti holiyámoti o minae.

Lute-hate bito mona dowa molotoko minanubo ha

Ido mono holiyabo weninatina ya lutina-hatina bi-bi alo, loto igaidana oto ha lufuwa i binubo ne? Heimotina ya Gotikafo feto feyalo, loto lutina-hatina bi-bi abo monawa ya moda api itibitaima ne. 10 Ido Masedonia mika nedo-nedo mono weninatina mino liti uwabo yagi moda lutina-hatina bi-bi o minabo ne. Feto fe minafa, ido aya monawa ya molomo yowalo, loto hatina lito auba ito lobinone. 11 Ido lo molo betiyonido ya ayalo hemotina holoti minoti, heimotina idafatina yagunuko hatina kiti, heimotina adinagunu onona liti ya li dowa loto linune, loti auba iyalo. 12 Feti ya idafa magunu holiyone, loti mono holiyámabo wenina nomudinalo wako ladámanabo ya monate wanoba minanaiye, loti feto feyalo.

Wenaba Yesu Kilisto liwila oto anaibo ha

13 Ena weninate, hemotina fulitabo wenina yagunu holifefe ladámatoma ya mono holiyámabo wenina yasi fuliyabo wenina hofa liwilati sinoinabo ne, loti holiyámoti hufo-nama oti hubanumu-hubanumu oti minabo yaidana otanae, loto lobinogoloniyo. Holilo. 14 Yesu fulitoto sinoitaibo ha ya moda holi hikitonibo ne. Feito Gotikafo Yesu ilimi eimoladoka ibo yamaidana oto Yesu holi hikito muti fuliyabo wenina yagi li Yesudoka kelo betinogolaiye, loto holifefe lone.

15 Aya yagunu ya Wenaba eimola ha libo ya feto loto lobinone. Holilo. Mikalo hofawa minonibo wenina leimo ya Wenaba anaido ya fulitabo wenina li aliga o betiyámanogolone. 16 E'e, Wenaba eimola okulumauti lumuto, ha naba loto su fiyageto, ido enisole hiyabatina we wenaba yakafo nola lageto ido Goti nomula bomu wekilofo nola molageto lumunogolaiye. Lomageto, ya Kilisto holi hikito muti fuliyabo wenina yasi homu sinoinigilae.

17 Ena aya hamenalo wenina nomude hofawa aifa minonibo ya haita lilimito okulumau yoto weninawa yagi onu i ledoto limuku li faka lo ledageto yalo ya Wenabagi hatula anune. Feito Wenabagi minowa-minowa oto minanogolone. 18 Hemotina hawa ya loyolalo-melo oti mono wenina muki lobiti lutina-hatina li auba i betilo.

Copyright information for `SNPLAMBAU