1 Thessalonians 5

Wenabagunu holito hiyabala anubo ha

Ena mono weninate-motao, hamenawa ido ha lo molaibo yagunu igaidana oto lufuwa i binubo ne? Heimotina ya moda feto loti holifefe lo minabo, ugele we ya lubuka haita oloto piyabo yaidana oto Wenaba hamenala haita oloto pinogolaiye. Wenina yasi holoto minanubo hamena dowa ne, loti moni minanado, yalo idafa holiya fibo idafa ya haita oloto pi binogolaiye. Wena ma olufola hedanogolo ogofu holibo yaidana oto haita oloto pi biyageto holi unune, loti feyanafa, ido ogofuwámanako, li hopa o betinogolaiye.

Feto fe betinogolaifa, ido mono weninate-motao, hemotina ya midipuku minámanako, igaidana oto Wenaba hamenala ugele we yaidana oto haita oloto pi biyageto utina ololo anabo ne? Hemotina muki ya fo lamena weninala minae. Lubuka midipu ibo weninala minámone. Yagunu ya wenina malekama uwo unoti minabo yaidana oti uwo unámilo. Lutina-hatina hopa molámoti, hiyaba dowa loti minalo. Uwo unabo wenina yasi lubuka uno minae. Ido no noti lutina-hatina li hopaitabo wenina yasi lubuka no noti li hopa itoti minae. Feto fe minafa, ido weninala leimo lamena minonibo ya lute-hate hiyaba dowa okelo. Feto fe minoto ya holi hikitonibo ido lute-hate bi-bi onibo monawa yakafo ikite huwala yaidana oti li holoilo. Ido Gotikafo li nomude wanaiye, loto hiyabala oto minonibo monawa yakafo atate huwala yaidana oti li holoilo.

Aya ha monawa feito ne. Gotikafo lifima ha naba liwila oto lumunowe, loto wa molo ledámibo ne. E'e, Wenabate Yesu Kilistokafo li nomude wanowe, loto wa molo ledaima ne. 10 Emokafo lemogunu holito fulima, yama anaibo hamenalo ya moda fulitonibofe, ido aifa minanubofe? Ya li mako ito emogi maina minowa-minowa oto mino holinune, loto fulibo ne. 11 Feto feyaibo yagunu loyolalo-melo oti, lusanigu ya wenina muki lutina li aila i betiti, ido hatina li auba i betimo uwabo mona ya moda molotiko minalo.

Gotikafo mona dowa molanae, loto adelo li faka libo ha

12 Ena mono weninate-motao, idafa magunu ha auba ito lobinogolone. Holilo. Hiyatinau ya Wenaba ononala auba iti liti hatina liti ha mono lobiti hiyaba o betiyabo wenina ya hidinalo minoti, monatina fefe lotiko molo bilo. 13 Ena mono ononawa liyabo yagunu ya lutina-hatina biti hulitina li faka lalo, loto lonibo ya auba ito lone. Ido you amena mona ya wenina muki molo bi o minalo.

14 Ena mono weninate-motao, ha ma hatina lito lobinogolone. Holilo. Wenina onona liyámoti aifa moniyabo ya lo fuko bilo. Ido wenina hatina loiti-loiti ki minabo wenina ya hatina lifefe lo betilo. Ido auba iyámabo wenina ya adina li faka lo betilo. Wenina muki, dowa loti ido nosámabo wenina amena molo biti li you lo betilo.

15 Wenina masi mona nosámibo molo binado, ayalo ya hemotina yauti malekama ya lifimawa liwila oti mona nosámibo molo bitanae, loti wenina muki wati hiyaba o betitiko monilo. Heimotina ido wenina malekama muki ya mona dowa lotiko molo bimo yoilo.

16 Lutina-hatinau ake iti dowa lotiko minomo yoilo. 17 Goti lomutiko minalo. 18 Idafa-adafa muki idafa yagunu dowae, lalowe, loti Goti lomuilo. Kilisto Yesu yagunu holiti feto lonumunae, loto Gotikafo hala dowa kito hemotinagunu holibo ne.

19 Goti Weunakafo lutina-hatinau onona libo ya mi iyámilo. 20 Goti welaloti ha lanabo ya menebe o edámilo. 21 E'e, idafa-adafa muki holiti ya holifefe loti hona moloti, dowa minanaibo ya li hiki loti li minalo. 22 Ido nosámibo idafa mona-mona ta lo fulitalo.

23 Goti you amena yawala eimolakafo noku ito li fele o betiyageto, weudina hiluwa lageto minanae. Ido utina-weudina-lutina-hatina muki ya emokafo hiyaba o betiyageto, Wenabate Yesu Kilisto hofa liwila oto anaibo hamenalo ya lifimatina minámoto, dowa lotoko minageto minanae, loto Goti lomu minowe. 24 Sutina fibo we ya ha lido meyalo molotoko minaibo we neboma nenako, ononawa lito ya li hulanogolaiye.

Onuwaloka ha

25 Mono weninate-motao, lemogunu holiti Goti lomu ledo minalo.

26 Hemotina mono weninasi muki wa betiti ya aiyo-weiyo ha fulo betiyonibo ya lobiti fele mona moloti abusa i betilo.

27 Wenaba onobalalo lo gedoto lobiyowe. Holilo. Lufuwa me ya ya mono weninasi muki hito biyato holinae.

28 Wenabate Yesu Kilisto aifa li dowa lo ledaibo monala ya hemotinaloka mino betinaiye. Modae.

Copyright information for `SNPLAMBAU