1 Timothy 3

Mono hiyaba we hatina

Ena ma yasi mono hiyaba we bulinune, loti holiyabo we ya onona hula yagunu holiyae, loti lo-lo abo ha ya moda ha ona lo-lo abo ne. Yagunu mono hiyaba we monatina ya feti molanae: Ha utinalo minámageto minoti, wena makoko liti, utina-lutina-hatina wati hiyaba oti, hatina dowa kiti, monatina fefe lanaibo moloti, aifa li dowa lo ledaibo mona moloti, mono ha ogofuti api-napi itibinabo ne. Ido no noti lutina-hatina u hopa anaibo mona molámoti, fina-kona fiyámoti you amena mona moloti, moliya yagi fiyámoti, ido hefana-afana yagunu holámoti minanae. Feti minanabo, ya holoti hatina kifefe loti eimotina olodinafo, olufotina, idafa-adafatina, muki ya hiyaba dowa o betiyato, olufotina yasi hulitina li faka loti, ha lanado muki ya meyalo molanae. Moda holafe? We ma eimola olonafo, olufola, idafa-adafala hiyaba dowa o betiyámanaibo we yakafo igaidana oto Goti monolo nuba o-o abo weninala ya hiyaba o betinaiye? Moda ogofuwámanaibo ne.

Ido hamena foumako holi hikitabo we ya mono hiyaba we buli betiyatoma, ya eimotina hulitina yagunu ito yoti holiyato, Gotikafo hamade hi-hi aibo we Satani ya lifima ha liwilato muibo yaidana oto bitanaiye, loti ya buli betiyámilo. Ido we ma mono hiyaba we buli edanune, lanabo, ya mono holámabo wenina yasi monala nosámibo wati ya hamana hiyato, ulalo holinaibo yakafo li Satani helefulau lou edotanaiye, loti feka minabo wenina yasi dowa loti wa betiyabo we yako buli betilo.

Mono houba-naba wenina hatina

Ena mono houba-naba we ya ayaidana oti wenina nomudinalo ya monatina fefe libo we, holoti hatina kifefe loti minoti, wetinauti ha loiti ladámoti, no waini naba ya no holámoti, hefana-huwamena wa lalo molámoti, Goti nomunalo ha utelo ma minámiye, loti lutina-hatina hiluwa lotoko minoti ha mono hula li oloto pi lumibo ya holi hikitoti holinae. 10 Wewa monatina ya homu wafefe loti wa hulato, ya monatina fefe loto minomo yoitoma, ya mono houba-naba onodo ya fulo betilo.

11 Ido wenipama ya ayaidana oti wenina nomudinalo ya monatina fefe libo wena, holoti hatina kifefe loti minoti, wenina hamadina hiyámoti, utina-lutina-hatina wati hiyaba oti, ononatina monatina muki ya u fefe lotiko molanae.

12 Ido mono houba-naba we yasi wena makoko liti, olodinafo, olufotina, idafa-adafatina, muki ya hiyaba dowa o betinae. 13 Feto fe minoti ya mono ononatina linabo u dowa loto unaibo ya hulitina dowa molato, Kilisto Yesudoka holi hikito munabo ha lobi-lobi anabo ya watageto lobinigilae.

Goti monala ona hula ya Yesudoka lilibibo ha

14 Ena nemo hemodoka aloko anowe, loto holofa, ido idafa makafo hanune sitageto minanofemo? loto holito ya Goti weninala minonibo monate holifefe lanane, loto homu lufuwa me ya i fulo hedowe. Aya weninala ya hofawa minowa-minowa aibo we Goti weninala mau minonibo ya ha ona hula litumala ido mona lufawa ya minone. 16 Goti monala ona hula ya homu faluku aibo nefa, onesa li oloto pito Yesudoka lilibibo ya idafa naba-naba ona hula ne, loto holiyonibo ha ya feito ne:

Emo ya u wenina yaidana oto ulagi oloto pito, Weunakafo monala fefe libo yagunu lo oloto pito, enisole yasi wa edato, hala ukuwa ya eito feka wenina lo oloto biyato, mika onuwa-asumaugi wenina holi hikito muwato, okuluma lamenau ya liwila oto ilimito yoiye.
Copyright information for `SNPLAMBAU