1 Timothy 4

Wenina masi ha sugi loti mono ha li hopaitanabo ha

Ena Weuna ya feto loto lo oloto pito libo, Minomo yoto aliga ya wenina malekaloka holi hikito muwabo monatina ya fulitoti, nosámibo yawala weuna himiwela yasi hotina iti api itibiyabo ha ya holiti uti sugi mono lanagu yau u kelanigilae. Ido sugi monowa ya monona loiti iyabo wenina, eimotina lutina-hatina ya wenina idafa soku hiti ludibo yamaidana oti minoti ya Goti nomunalo ha utelo ne, loti holiyámabo wenina yasi ha sugi feto loti lobiyabo, Hemotina we wena mofu molámilo, loti, ido wetina-idafa malekama moi iti minalo, loti lo fukoti lobi minae. Feto lo minafa, ido wetina-idafawa ya Gotikafo li oloto pibo, wenina ha ona hula holifefe loti holiti, holi hikito muwabo wenina yasi liti, dowae, lalowe, loti lomuti ya nanae, loto li oloto pibo ne. Moda holafe? Gotidokati oloto pibo idafa-adafa muki ya dowa loto yako oloto pima nenako, yagunu dowae, lalowe, loto lomuto linubo yama Goti libo ha yagi ido lomuwonibo ha yagi ya li fele lotainako, loto moi inubo ma minámiye.

Kilisto houba-nabala wenina dowa ya mona molanabo ha

Hawa ya mono weninate lo oloto binanibo ya Kilisto Yesu houba-nabala we dowa minanane. Feito minageto ya ha mono dowa holi hikitoto api itibiyonibo ha hololomo yowanibo yakafo weuga-luka-haka auba i hedanogolaiye. Ido ifaga ya Gotidokati minámiye. E'e, aifa mikaleka ha wena kilofo-akilofo lanabo yamaidana oto nebo ha ya meka mu itoto, Goti monala yako molanowe, loto uka-weuga-luka-haka li hototo mino. Ute etuwa li hototo moniyonibo ya dowa nefa, ido Goti monalalo ute-weude-lute-hate li hototo moninubo yakafo onesa hamenalo yagi ido aliga hamenalo yagi moda mino holimo yowonibo mona li oloto pi lumibo yagunu dowa idafa lama ne. Ha ya ona hula nenako, yagunu wenina muki li lutinau molatoma ya dowa lanogolaiye. 10 Hofawa minowa-minowa aibo we Goti yakafo li nomude wanaibo ne, loto holi hikito muto hiyabala omo yowonima nenako, ononala auba ito gedoto li-li o minone. Emo ya wenina muki li nomudina waibo we nefa, ido holi hikito muwonibo wenina ya oto yoto li nomude waibo we ne.

11 Hawa ya wenina muki meyalo molalo, loto auba ito lobito, api itibiyo. 12 Ena hemo ya we hofawe minanibo yagunu wenina masi eleka fi numutanae, loto ya ha lanibo, mona molanibo, luka-haka biyanibo, holi hikitanibo, luka hiluwa lotoko minanibo, muki ya holi hikitabo wenina wa nedoti ayaidana feyanae, loto feito itibiyo. 13 Goti hala hitoto lobito, ha mono monawa lo oloto bito, mona dowa api itibiyanibo monalo ya luka-haka auba ito moloto feito nemo hiyabane o mino. 14 Homu ya mono hiyaba we yasi managalo adinagunu liyabo hamenalo ya polofeti ha ma hemogunu lo oloto pidoma ya mono ononala linanibo auba humibo yama waito edámoto, ononawa moda auba ito li mino. 15 Wenina muki yasi mono monaka yoimo wibo ya wanae, loto idafawa muki lohomodo ya luka-haka fulo yaloko aito li hototo mino. 16 Heimoka uka-weuga-luka-haka ido ha mono api itibiyanibo ya wato hiyaba oto li hikito mino. Feto feyananibo yakafo heimoka li nomuga wanaibo, ido ha lanibo holiyabo wenina yagi li nomudina wanaibo ne.

Copyright information for `SNPLAMBAU