1 Timothy 5

Goti weninala muki ya weninate ona hula minabo ha

Ena we kilofo ma monala yagunu ha lomunowe, lananibo ya ha auba ito lomuwámo. E'e, menefo ne, loto you loto lomuwo. Ido wemoli hipapa yagi yanefo-unanefo ne, loto mona dowa molo biyo. Ido wena kilofo-akilofo ayaidana oto onefo-motao, loto, ido wenipa olipa ya nemonane-motao, loto uka-weuga-luka-haka hiluwa lotoko minoto mona dowa molo biyo.

Wena-hiyona hiyaba o betinubo ha

Ena wena-hiyona eimotinako minabo ya dowa loti hiyaba o betilo, loto lobiyo. Ido wena-hiyona ma ya olufotina ouwametina-mota minanabo ya mono ononatina homu onona ya eimotina numunatinau yau otinafo metinafo awatinafo-mota yasi homu yoimaloka fe betiyadoma ya holiti, lifima liwila oti binabo, ya Gotikafo wa betito holi dowa lanogolaiye, loto auba ito lobito api itibiyo.

Ido wena-hiyona ona, eimolako nebo yakafo Goti yagunu holito hiyaba o edoto ya leda lunaga lomutoko minoto, ane li faka lo, loto lomuibo ne. Feito nefa, ido wena-hiyona ma yasi eimotina utina yagunuko holiti moni minanabo ya nomudina hofawa minafa, ido moda fuliti lilitabo yamaidana oti ya minae. Ha utinalo minámageto minanae, loto hawa ya auba ito lobiyo.

Ido ma yasi eimotina weninatina hiyaba o betiyámoti, ido aya weninatinawa yauti otinafo, metinafo, olodinafo, olufotina ya ito yoti hiyaba dowa o betiyámabo wenina ya holi hikitabo mona metina mutiti, holi hiki ladámabo wenina ya li fulo betiti nosa naba ámibo mona ya molo minae.

Ena wena-hiyona ma ya melegetina sikisiti (60) li fulabo wena-hiyona, wadinafo makoloko minoti, mona dowa molomo yowabo wena minae, loti monatina wafefe loti wa edabo wenina yasi lo betiyabo, ya olufotina hiyaba dowa o betiti, wenega wenina aifa li dowa lo betiti, Goti fele weninala houba-naba o betiti, hena ma utinalo nebo wenina adina li faka lo betiti, mona dowa loto muki yaidana oti molomo yowabo wena-hiyona yaidanako hulitina iyalo.

11 Hulitina feti inafa, ido hofa-wena-hiyona yasi hulite iyo, lanabo ya, E'e, lobilo. Yaidana wenawa ya we magunu holiti, Kilisto yako holi umadokati ya we ma unune, loti 12 homu ha laboma fulitabo yagunu ya lifima ha utinalo nebo ne. 13 Feti minoti, ya onona liyámoti, aifa u yau meu oti moni minabo yako minámiye. E'e, aifa ha yagi loti, wenina ma idafa fe molabo lodobe fi yalo melo oti, ladámanabo ha yagi lo-lo abo ne. 14 Yagunu hofa-wena-hiyona ya we malo uti, olufo hedoti, weninatina, idafa-adafatina ya hiyaba o betinae, loto hane dowa loto kiyowe. Feto feyanabo ya uwotefo hamade hinaibo ha wita anaibo ya ma li oloto piyámanogolaiye. 15 Holafe? Wena-hiyona ma yasi hanu dowa fulitoti, Satani ege molotabo ne.

16 Ido holi hikitabo wenipa yasi weninatina yauti wena-hiyona ma minanabo ya eimotina weninatina adina li faka lalo, loto lobiyo. Feto feyato ya monolo nuba o-o abo wenina yasi idafa wena-hiyona binagu yauti liyámato, wena-hiyona ma eimotinako minabo wenipa yako adina li faka lanabo ya hena holámanae.

Mono hiyaba we adina li faka loto meina dowa binubo ha

17 Ena mono hiyaba we ononawa dowa liyabo ya hemotina mono holiyabo wenina yasi hulitina li faka loti li dowa lo betilo. Ido emotina yauti ha mono monawa lobiti, api-napi itibiyabo onona li-li o minabo we ya li dowa lo betiti meina ya ito yoti bilo. 18 Aya yagunu ya feto libo,

Bulumakau yakafo suwa witi lala ito lilika i hedageto, ya welalo nala molámilo,
loto ha mono lufuwau (Lo 25:4) ya nebo ne. Ido ha ma ya feto libo,

Onona liyabo wenina yasi meinatina linabo ne,
loto Wenabakafo libo ha (Lu 10:7) ya nebo ne.

19 Ena we ma mako yakafo hiyaba we ma sigiya lo edanaibo ya holiyámilo. Wenina loitife, ido loitigi-makogi eimotina nomudinagunu wa edabo idafa yagunu wetina mako unaibo ha lo oloto molanabo yako holilo. 20 Ido masi mona nosámibo molanabo ya malekaloka yagi holi holinae, loti muki nomudinalo li oloto iti ha lobilo.

Mono mona wato hiyaba oto minanubo ha

21 Ena Gotite Kilisto Yesute wa molo betibo enisolegi onobatinalo ya feto loto lo auba i homowe. Holiyo. Monawa lohomobo ya heimo hakaloti molo fito feito ne, loto wenina molo yoilumu o biyámo. E'e, hefolama limo itanaiye, loto wato hiyaba o mino. 22 Wenina masi mono onona linae, loto agagunu aloko manadinalo liyámo. Ido wenina masi nosámibo mona molanabo yagi maina molámo. E'e, heimo uka-weuga-luka-haka hiluwa lotoko minanaiye, loto wato hiyaba otoko moniyo.

23 Hemo muluga ogofu oto uka hamena-hamena idafa hiliyanibo yagunu ya aifa no yako námoto, no waini ya hefola efoma yagi no.

24 Ena wenina malekaloka ya monatina nosámibo yagunu lifima ha liwila oti linigilae, loto wa betifefe lone. Feto loto wa betiyoba, ido malekaloka yasi mona nosámibo faluku oti molabo ya lifima ha linabo ya aliga oloto pinogolaiye. 25 Ido ayaidana oti malekama mona dowa molabo ya moda oloto nefa, ido malekama onesa faluku oto nebo ya aliga oloto piyageto wanogolone.

Copyright information for `SNPLAMBAU