1 Timothy 6

Nalalo houba-naba wenina hatina

Ena nalalo houba-naba wenina muki ya feto loto lobiyo: Wenina masi Goti huliya ido ha mono ya hamana hitanae, loti wenabatina houba-naba o betiti, hulitina li faka lanune, loti auba iti holilo, loto lobiyo. Ido wenabatina yauti masi Goti holi hikito muwabo ya mono weninate minae, loti eleka fi biyámilo. E'e, ononatina yawala ya ononawa meinala dowa liyabo we ya Goti holi hikito muwaboma nenako, loti muludina biti lutina-hatina hototi houba-naba o betilo, loto lobiyo.

Ha ona hula holi fulitoti hefana-huwamena yagunuko holiyabo wenina u hopa unabo ha

Hawa muki ya api itibito auba ito lobiyo.
Ido ma yasi ha eito ma api itibiti, Wenabate Yesu Kilisto hala ukula holi fulitoti, ha mono mona dowa api lilibibo ya metina munabo, ya eimotina utina-hulitina iti yoti, ha ma holifefe ladámoti ya minae. Ha mona yagunu moliya fiti, ha lifima-lifima lanune, loti hopa holiyabo yamo idafa-adafa magunu lutina hofo biti, ilalu huti hamadina hiti, hatina-manadina nosámibo ki biti, moliya fi-fi abo wenina yasi lutina-hatina u hopa wito ha ona hula ya lutina-hatinauti fulitoti, Goti hanula ya hefana-huwamena li oloto pinubo hanu ne, loti hatina hopa-napa ki-ki ae.

Feto loti hatina kiyafa, ido Goti monala molonibo wenina lute-hate li latawa i minogeto ya monate li dowa ona lama lo ledaito dowa minone. Mikalo ya huwamenate minámibo oloto piyonibo, minoto fulinubo ya ayaidana oto huwamenate minámibo aifa fulito unune. Yagunu ya wete-idafa utelo owo mino ledanaibo ya moda latawa i minanune. Feito minoba, ido wenina masi hefana-huwamena naba wa nanune, loti holinabo wenina ya Satanikafo hepa molo binaigu ya lumu fou loti helefuku unanigilae. Feti ya aifa idafa ido li nosámibo o betinaibo idafa wa lalo-talo molabo mona yakafo hofo beti fulinaibo hanudo ya ika o betiyageto u hopa unigilae. 10 Moda holafe? Hefana-afana ya lutina-hatina muwabo mona yakafo nosámibo mona muki-muki li oloto pibo mona ya ne. Feto neboma nenako, wenina malekamasi hefana-afana yagunu holiyabo, ya holi hikitadokati ika o betito, eimotina weudina-lutina-hatina hasuwala fiti ogofu naba-naba holi minae.

Goti weninala auba ito mona molanubo ha

11 Ido hemo Goti weninala minanibo we ya aya mona muki ya meka muto holi oluloto uto, ya fefe libo mona, Goti monala, holi hikitananibo mona, luka-haka binanibo mona, auba ito mino holinanibo mona, amena moloto holoto minananibo mona yagunu auba ito holito ya molomo yowo. 12 Feito minoto Goti holi hikito muwanido yati idafa ma ika o nedotanaiye, loto nosámibo mona ya uwonefo ne, loto fina fi mumo uwo. Gotikafo nomuga hofawa minowa-minowa oto minanane, loto weuna fi hedaibo mona yama li hiki loto li mino. Aya mona yagunu wenina muki onobatinalo ya holi hikitanibo ha lo oloto molotanibo ne.

13 Ena idafa-adafa muki li nomudina hofawa oloto pi beti-beti aibo we Goti yagi ido Kilisto Yesu eimola monala ya Pontiusi Pailati lo oloto muibo we Yesu yagi onobatinalo ya auba ito lohomowe. Holiyo. 14 Ha mono hula lolumibo ya wenina masi ha nosámibo lo edotanae, loto hawa ya li hopaitámoto, Wenabate Yesu Kilisto oloto pinaibo hamena yagunu holito ya hawa li hikitoto lo oloto moloto hiyabala omo yowo, loto auba ito lohomowe. 15 Hamenawa ya Gotikafo holi molaidoka oloto pinogolaiye. Ido holi dowa loto minomo wibo we emo ya hiyabate we wenaba mako yako ne. Emo ya hiyaba wehudi muki ya Hiyabatina we Wehuditina minoto, ido wenaba muki ya Wenabatina nebo ne. 16 Emo yako fuliyámanaibo we, lamenalaloka lo fedámanubo lamenau nebo we, mikaleka wenina wa edámonibo we ya ne. Ido wa edanune, loto feyanubo ya ogofuwámone. Huliya yoiwa-yoiwa minoto, aubala minowa-minowa o edomo yonaibo ne. Ona.

Idafa-adafa wa nabo wenina hatina

17 Ena wenina onesa me ya mikaleka idafa-adafa wa nabo wenina ya feto loto auba ito lobiyo: Eimotina hulitina iti yowámoti, hefana-huwamena ya hulanaibo idafa ne, loti holiyabo yagunu idafawa ya litumate ne, loti holiyámilo. E'e, Gotikafo idafa-adafawa muki lumibo, ya lutina-hatina dowa loti holiti wa noti minanae, loto li oloto pi lumu nebo we yako litumate ne, loti holi muilo. 18 Feto loti holi muti, ya mona dowa lo moloti, hena holiyabo wenina hatina holiti wa nabo idafatinau yauti naba liti hona molo biti, mona dowa yaidana oto molanubolae, loti aya monawa ya wa noti minalo. 19 Feto feyanabo ya oto moloto onibo mona ona hula ya lito hofawa minowa-minowa anune, loti ya aliga hamenalo ya u dowa unabo idafa nuba minageto wa edanigilae, loto auba ito lobiyo.

Onuwaleka ha

20 Aiyo, Timotiyo, Gotikafo agalo molaibo ya hiyaba oto li mino. Ido aifa ha, mikaleka ha ya we masi liti Goti hala li uwolafo buli edoti, ya idafa-adafa monawa holi hulone, labo ya sugi loti ilalu huti lo-lo abo ha ya holi fulito. 21 Wenina malekama ya hawa litadoma nenako, Goti holi hikito muwone, loti holiyafa, ido ta lo minae.

Ena aifa li dowa lo ledaibo mona ya hemotinaloka mino betinaiye. Modae.

Copyright information for `SNPLAMBAU