2 Corinthians 11

Aposolo sugi onona liyabo we monatina lo oloto molaibo ha

Ena onesa me ya ha manadinau minámibo we yasi labo yaidana oto ha hefola efoma lobinobo ya hemotina moda holinune, loti holinabo ya nemo moda dowa loto holinogolofa, ido moda holi minae, loto holiyowe. Yagunu holilo. Nemo hemotinagunu auba ito holiyobo ya moda Gotidokati holiyobo ne. Moda holiyafe? Hemotina ya hiluwa loto fele olu yaidana oti Wadinafo makolo unae, loto hemotina ya Kilisto munowe, loto wa molo betiyofa, ido hosofa sugi ha mananau nebo we yakafo wena Ifi hola ibo yamaidana oto hemotina hotina iyageto ya fele hiluwa loto Kilisto lulau mino edanune, loti hatina mako ki minabo hanudoka yati ika o betitanaiye, loto holi numiye.

Moda holiyafe? We masi hemotinaloka loti ya Kilisto monala lobiyonibo ha ya lo oloto molámoti eito ma lobinabofe, ido Weuna mino betibo we yagunu ladámoti, eito ma linae, loti lobinabofe, ido hawa ukuwa dowa holiyabo ha ya ladámoti eito ma lobinabofe, ya hemotina aifa dowae, loti waito betiyabo yagunu hemotinagunu holito holi numiye.

Yagunu holilo. Hemotina yasi feto feyabo we ya aposolo we wenaba ona minae, loti holiyafa, ido nemo li yoima o nedabo mona ma minámiye, loto holiyowe. Nemo ha lo oloto molanowe, loto obo ya wenelo hefolama hena aifa, ido ha mananeu nebo ya hefola minámiye. E'e, aya monawa muki ya moda itibi hulotoma ne.

Ido nemo ya hemotina yoti minanae, loto neimo lumuto minoto Goti hala ukuwa dowa lo oloto biyobo, ya hemotinalokati meina ma liyámoto, aifa lo oloto biyobo ya nosámibo mona molofe? Hemotinaloka uto mono onona linowe, loto uwodo, ya Yesu mono weninala eito malekamasi ane li faka loti idafa numu-numu abo meina ya ugele liyoboidana aiye. Ido hemotina hiyatinau minobo hamenalo ya idafa ma mino nedámibo, ya hemotina yauti maleka hena holitanae, loto, idafa magunu wako lo betiyámoma ne. E'e, Masedonia ebalokati mono weninate ma loti, moni wita obo idafa ya moda nomama ne. Feto hemotina hena holitanae, loto, hemotinalokati ya ane li faka lanaibo idafa ma liyámoma ne. Ido hofa anobo, ya moda ayaidanako oto monane molanogolowe.

10 Aya monawa molobo ha li faka lo-lo obo, ya Akaiya mikau minabo wenina yasi hanu hu nedámanigilae, loto Kilisto hala ona hula luneu mino nedaito ya lowe. 11 Feto feyobo ya neidafaitowe? Hemotina lune-hane biyámobo yagunu nefe? E'e, feto minámiye. Gotikafo lune-hane biyobo mona moda wa huliye.

12 Feto nefa, ido we malekamasi eimotina utina-hulitina li faka loti ya wenina nomudinalo Polo mono onona liboidana oto liyone, loto lo-lo anune, loti holiyabo hanutina moda hu betinowe, loto monane feto molobo mona yako molomo unogolowe. 13 Moda holiyafe? Yaidana abo we ya aposolo ona minámae. Sugi we minoti onona liyabo ya wenina hotina iti u Kilisto aposolola yaidana bulinune, loti feto fe-fe minae. 14 Feto fe-fe minabo yagunu hatina loiti-loiti kiyámilo. Moda holiyafe? Goti uwolafo Satani yagi u lamenalagi we enisole yaidana bulinowe, loto feto fe-fe aiboma ne. 15 Feto fe-fe nebo yagunu ya emo ononala li-li abo we yasi ayaidana oti fefe libo mona ononala li-li abo we fefelumatina yaidana o-o anabo ya idafa hofawa ya ne, loti holiyámilo. E'e, hamena nabalo ya monatinawa molabo yagunu moda lifima liwila oti linabo ne.

Polokafo aposolo onona libo yagunu hena naba li mofuibo ha

16 Ena ha me ya hofa lanowe. Holilo. Hemotina nemogunu holinabo ya ha mananau minámiye, loti ya holiyámilo. Feto minámifa, ido ha mananau minámiye, loti nemogunu holinabo ya moda ha manadinau minámibo we yasi lo-lo abo ha ya hemotina moda holiyabo yamaidana oti nemo yagi onesa me ya huline hefola efoma li faka lanobo ha ya moda holilo. 17 Me ya nemo auba ito holito huline li faka lanobo ha lobinobo, ya Wenaba monalalo ya meyalo moloto ladámanogolowe. E'e, huline li faka lanobo, ya ha manadinau minámibo we yasi labo yaidana oto lanogolowe. 18 Wenina muki yasi mikaloka mona meyalo moloti hulitina li faka lo-lo aboma nenako, yagunu nemo yagi huline li faka lanogolowe.

19 Moda holiyafe? Ha manadinau minámibo wenina yasi ha manadinau nebo wenina hemotina ya ha lobinabo, ya hemotina moda dowa loti holiti, waito beti-beti o minae. 20 Ido makafo hemotina ya nala i betito, ido idafatina ipoto lito, ido hemotinagi houna i betinowe, loto hotina ito, ido eimola ula li faka loto, ido hotina-wetinalo hofo betinaibo, ya hemotina aifa waito edo-edo o minabo, ya neidafaitowe? 21 Lemo ya mona yaidana molo betiyámoto, aifa you loto minonibo mona yagunu lobo ya unelo holiyobo mona hilibo ne.

Ido wenina masi auba iti eimotina hulitina li faka lanabo, ya nemo yagi ha mananeu minámibo hilito ya ayaidana oto auba ito neimo huline li faka lanogolowe. Holilo.
22 Aya we ya Hibulu we minafe? Nemogi moda Hibulu we ya minowe. Ido Isilaeli we minafe? Nemogi moda Isilaeli we ya minowe. Ido Abalahamu yufa fibo we yauti minafe? Nemogi moda Abalahamu yufa fibo we yauti minowe. 23 Ido Kilisto houba-nabala we minafe? Nemo ya moda li fulo betito, Kilisto houba-nabala we ona hula ya minowe.

Moda holafe? Nemo onesa me ya nei-nei fiyabo we yasi labo yamaidana oto huline li faka lo minowe. Kilisto ononala ya li fulo betito auba ito li-li o minobo we ya minowe. Ido nala numugu ya li fulo betito uno-uno obo we ya minowe. Ido auba iti hofo-hofo nedabo ya li fulo betito mino-mino obo we ya minowe. Ido fulinogolowe, loto holiyobo mona yamo weninawa ya muki li fulo betibo ne.
24 Yuda wenina hiyabatina we yasi hasuwala nalagunu hamena foti (40) ikula hofo nedagu yauti mako mako hofo nedámoti fulito nedabo monawa ya ayaidanako oti hofa-hofa hamena faifulo (5) ya hofo nedabo ne. 25 Ido Lomu himiwe yasi mainafagunu hofo nedabo ya ayaidanako oti hofa-hofa hamena tililo (3) ya hofo nedabo ne. Ido hamena mako ma wenina masi hefanagunu hofo nedo fulinune, loti hofo nedabo ne. Ido sipiku no mulalo uwodo ya sipi leko-mako aito u hopa noku ya fulinowe, loto holito minobo ya ayaidanako oto hofa-hofa hamena tililo (3) ya holiyobo ne. Ido hamena mako ma ya ho noku lulau minoto midipu ito ho loto aibo ne.

26 Ido hamena-hamena hanu faigako moni-moni obo ya moda nokafo li hopa o nedaito, ido ugele we yasi li hopa o nedato, ido neimone weninane yagi li hopa o nedato, ido eito wenina yagi li hopa o nedanabo hanudo ya emo ononalalo moni-moni o minobo ne. Ido numuna me ya nabau yagi u hopa uto, ido eba fafato yagi u hopa uto, ido ho noku yagi u hopa uto, ido sugi mono holiyabo wenina yasi ononawa li hopaitanabo hanuwalo ya fulitámoto, aya ononalalo ya moni-moni o minobo ne. 27 Aya ononawa liyobo ya auba ito hena holito li-li o minobo, ya hamena-hamena uwo unámoto hiyaba otoko minoto, ido inagunu fulito nogunu holito minoto, ido hamena-hamena wene-idafa moi ito minoto, ido asi fulito unelo owo hefola efomako holoito minoto, ya ononawalo moni-moni o minobo ne.

28 Ena aya yako minámiye. Magi onu ito holiyobo, ya hamena-hamena mono wenina mau minomo uwabo muki ya hiyaba o betinowe, loto auba ito holiyobo ya hena naba-naba holi-holi o minowe. 29 Malekama u hefola yowabo ya moda nemogi maina u hefola yowowe. Ido malekama lumu fou labo ya nemo lune-haneu hena naba-naba holiyowe.

30 Ena nemo huline yagunu lanobo, ya moda amika molobo mona yagunuko lo naba anobo ne. 31 Wenaba Yesu Melafo Gotila ya moda minowa-minowa oto huliya li faka lo-lo abo we yakafo wa nedo ne. Nemo moda sugi ladámowe.

32 Ena Damasikusi numudo minoto ya wehuditina huliya Aletasi hafuwalo we wenaba yakafo nala fi nedanowe, loto Damasikusi hila hanudo ya hiyaba alo, loto himiwela idipibo ne. 33 Feto fe minafa, ido mono weninate yasi nemo ya egepisa owoku holiti ya hila huwa godigu yauti fulo feka o nedato, hila feka lumuto ya wenaba anauti holi uwobo ne.

Copyright information for `SNPLAMBAU