2 Corinthians 12

Gotikafo Polo wamoidana oto ilibibo ha

Ena neimo huline li faka lanobo mona yamo li dowa lo ledámanogolaifa, ido hemotinagunu holito ya ha ma lanogolowe. Idafa ma Wenabakafo wamoidana li oloto pi numibo idafa ya lobinowe. Holilo. Nemo we mako ma Kilisto lulau mino edaibo we yagunu holiyobo wewa ya homu haita ilimito okulumau eba ma mulalo yoisa loitigi-makogi (3) yalo ya yoibo wewa ya ulagi ilimito yoife, ido ula li fulitoto ilimito yoife? Ya nemo holiyámowe. Gotikafo holi ne. Aya we ya ilimito Paladaisika yoito, yalo ya ha ma wenina ogofuti ladámanabo ha ya holiye. Aya ha ya wenina lo oloto binowe, loto holifa, ya lo fuko edaibo ne. Aya we yagunu holiyobo, ya moda ulagi ilimito yoife, ido ula li fulitoto ilimito yoife? Ya nemo holiyámowe. Gotikafo holi ne. Idafawa ya homu li oloto pi muito melege fotini (14) utaibo idafa ya onesa me ya lo oloto molowe. We yaidana we huliya li faka lanogolofa, ido neimo huline ya li faka ladámanogolowe. E'e, amika molobo mona yagunuko li faka loto lanobo ne.

Moda holiyafe? Neimo huline li faka lanowe, loto holinobo ya ha mananeu minámibo ha ma ladámanobo ne. E'e, ha ona hula yako lanoboma ne. Feto nefa, ido wenina masi nemogunu ito yoti holitanae, loto neimo huline li faka ladámanogolowe. Moda oto moloto fe-feyobo monane ya eimotina wati ido holiti o-o ado yaloma ya moda holinabo ya ne.

Polo amika molaibo ha

Ena idafawa naba-naba li oloto pi numibo idafa yagunu uka ito yotanane, loto uneu yau hasuwala fibo idafa Satani ononala lito hofo nedanaibo idafa ma numibo ne. Idafawa numibo ya heimoka uka ito yotanane, loto numibo ne. Aya idafawa numibo ya li fulo nedanaiye, loto hamena loitigi-makogi ya Wenaba wako lo edofa, ido emokafo lonumibo, Hemo amika molanigu yau nemo aubane moda oloto pifefe lo-lo ainako, yagunu nemo aifa li dowa lo ledaibo monane mino hedaibo ya moda ne, loto lonumibo ne. Yagunu Kilisto aubala moda nemodoka mino nedanaiye, loto amika molobo mona yagunu hena holiyámanogolowe. E'e, aya yagunu lo naba itanowe, loto dowa loto holiyowe.

10 Feto amika molobo hamenalo ya moda auba ito minoboma nenako, loto Kilisto yagunu ya li nosámibo o nedagu, ido hena naba fedo numigu, ido hasuwala fi nedagu, ido hena holiyogu, ido amika mologu yau moda dowa lotoko holi-holi o minowe.

Hemotinagunu holito mono monatina li auba i betinowe, loto lobibo ha

11 Hawa feto lobo ya ha mananeu minámiboidana oto lofa, ido hemotina yasi mona molo nedabo yagunu ya feto lowe. Moda holiyafe? Hemotina hiyatinau minabo we ya aposolo we wenaba ona minae, loti holiyato, ido nemo ya aifa idafa minofa, ido nemo li yoima o nedabo mona ma mináminako, yagunu hemotina huline li faka labo neko moda dowa ladi ne. 12 Idafa hofawa Goti aubala lilibibo idafa, ya wato mulude yoibo idafa, aubafofo loto li oloto pibo idafa, yakafo aposolo ona ne, loto lilibibo idafa, ya hiyatinau moda auba ito li oloto pi-pi o minobo ne. 13 Ido muki ebau mono wenina mau minadoka aposolo ononawa liyobo ya hemotinaloka ayaidana otoko liyoboma nenako, yagunu igaidana oti mono weninawa malekaloka yasi hemotina ya li yoima o betiyabo ne? Mona mako yako hemotina hena holitanae, loto ane li faka lanaibo idafa ma hemotinalokati liyámobo mona yakafo li yoima o betibo mona ma nefe? Aiyo, li nosámibo o betiyobo monawa ya hilili o nedalo!

14 Ena onesa me ya hemotinaloka hofa anowe, loto holiyobo ya u hamena loitigi-makogi (3) anogolaiye. Feito anobo ya mikaloka idafatina yagunu holiyámowe. E'e, heimotina yagunuko holiyoboma nenako, yagunu hemotina hena litanae, loto hemotinalokati idafa ma liyámanogolowe. Moda holiyafe? Olufotina yasi idafa-adafa li nuba oti otinafo-metinafo adina li faka lo-lo abo mona ma minámima ne. E'e, otinafo-metinafo yasiko olufotina hiyaba o betinabo idafa li nuba o-o anaboma ne. 15 Yagunu nemo ya moda weudina li auba i betinowe, loto hemotinagunu holito idafa-adafane muki fulitoto, oto moloto fe-feyobo monane muki yagi hemotinagunu loto fulitoto fulinobo ya moda dowa ona hula holinogolowe. Nemo feto lune-hane ito yoto bi minodo ya hemotina liwila oti lutina-hatina ito lumuti numu minafe?

16 Feto nefa, ido hena litanae, loto nemo ya hemotinalokati idafa ma liyámobo mona ya hemotina moda holi minae. Aya mona moda holi minafa, ido malekamasi feto labo, Polo ya sugi ha mananau nebo we ma nenako, hote ito ika o ledaiye, loti nemogunu lo minae. 17 Ya igaidana oto feto feyobo ne? Wemoli hemotinaloka idipi moloto agu yauti makafo hotina ito idafatina ipoto libo yakafo feto fe ledaiye, loti lafe? 18 Taitusi ya hala lito emogi maina mono wete magi idipi molobo hamena yama Taitusikafo hotina ito idafatina ma ipoto libo nefe? Lemo weude mako moloto hanu mako moniyámonibo nefe? Lilo!

19 Feto loto iyobo ha ya lemo utelo nebo ha lifefe lanubo lufuwa ya i fulo ledae, loti lemogunu holi minafe? Feto minámiye. Goti onobalalo Kilisto lulau mino edonido ya lo-lo o minone. Aiyo, lune-hane biyobo weninane-motao, lemo oto moloto onibo mona muki ya moda hemotina li auba i betinune, loto feto fe minone. 20 Moda holiyafe? Nemo ya hemotinaloka anobo ya dowa loto wa betinobo mona ma molámato, ido hemotina yagi ayaidana oti dowa loto wa nedanabo mona ma molámotanowe, loto holi numiye. Ido hiyatinau yau moliya fiyabo mona, wenina ma idafatinagunu holiyabo mona, sebatina hala-kala libo mona, eimotinagunuko holiyabo mona, wenina hamadina hiyabo mona, lodobe fiyabo mona, utina ito yoti holiyabo mona, hopa moniyabo mona ya watanowe, loto hena holiyowe. 21 Feto hofa anobo ya hemotina malekama muki homu nosámibo mona molabo ya fuma ibo monatina, ido hopa li unabo monatina, ido ha holiyámabo monatina moloti lutina-hatina li elepa iyámabo, yagunu hiyatinau yau Gotine yakafo huline ito lomageto ya hufo ha naba-naba lotanowe, loto hena holiyowe.

Copyright information for `SNPLAMBAU