2 Corinthians 4

Lamena o ledaibo mona ya luteu molaibo ha

Feito ya Gotikafo milumate holito aya ononawa luminako, yagunu hena holito lumu fou ladámonibo ne. E'e, wenina utinalo holinabo mona faluku oto nebo mona muki ya moda mete mutone. Wenina hotina i-i abo monalo ya moniyámone. Ido Goti hala ya li hopaitámone. E'e, ha ona hula ya wenina muki nomudinalo lo oloto molonibo, ya moda Goti onobalalo onona lito ido mona molonibo ya wafefe loti lutinau moda holifefe loti holinae, loto feto fe minone.

Feito minoba, ido lo oloto molonibo hawa ukuwa dowa ya faluku oto nefe? U hopa unabo wenina holiyato ya moda faluku oto nebo ne. Feto feyabo weninawa ya hawa ukuwa dowa lamena o betiyageto ya Goti fefelumala ona nebo we Kilisto lamenala wa edotanae, loto onesa me ya mikaloka wenina gotitina Satani yakafo holi hiki ladámabo wenina lutina-hatina nomuna ya li liko betibo ne.

Moda holiyafe? Leimo hate ukute ya lo oloto molámone. E'e, Kilisto Yesu ya Wenaba ne, loto, ido lemo ya Yesu yagunu holito hemotina houba-nabatina wenina ya minone, loto lo oloto molo-molo o minone. Aya yagunu holilo. Gotikafo aidena monau yoima ya midipu igu ya lamena anaiye, loto li oloto pibo we emo eimola yakafo Kilisto hola-welalo ya Goti lamenala wafefe loti holinae, loto weude-luteu lamena o ledaibo ne.

Feito nefa, ido aya auba naba-naba ona hula ya leimo aubate minámiye. E'e, moda Goti aubala ne, loti holifefe lanae, loto idafawa dowa ona lumibo ya wenina idafatina dowa haba masa lulau molabo yaidana oto luteu ya liyonibo ne.

Muki ebau moniyonibo ya hena naba mona-mona yakafo mi i ledanowe, loto lo fedo lumu-lumu aifa, li hopa o ledámibo ne. Ido hate kifefe lanubo hanute ya hu ledanowe, loto lo fedo lumito hate abi ki-ki oba, ido hate ya u hopa aguwámibo ne. Ido wenina muki yasi li hopa o ledanune, loti heni-heni ledafa, ido Metefo ya fulo ledámibo ne. Ido hofo ledo fulinune, loti hofo ledato lumu fou lo-lo oba, moda fuliyámonibo ne. 10 Yesu hofawa minowa-minowa aibo monala ya lemo utelo oloto pinaiye, loto hamena-hamena ya Yesu hofo fuliyabo yamaidana oti lemo yagi hofo ledo fulinune, loti fe-fe abo monawa ya utelo li mofuto moni-moni o minone.

11 Moda holiyafe? Yesu hofawa minowa-minowa aibo monala ya lemo ute me ya fulinaibo utelo ya oloto pinaiye, loto lemo hofawa minonibo wenina ya hamena-hamena Yesu yagunu oto fulinubo monawa fedo lumu-lumu aiye. 12 Feito ya fulinubo monawa yakafo lemodoka ononala li-li o nefa, ido hemotinaloka ya hofawa minowa-minowa anabo monawa yakafo ononala li-li o ne.

13 Ena ha me ya holilo.

Holi hikito umobo yagunu lo oloto molowe,
loto ha mono lufuwau (Sng 116:10) nebo yamaidana oto leimo holi hikitonibo wenina yagi moda holi hikito muwonibo yagunu lo oloto molo-molo o minone.
14 Feto loto lo oloto molonibo, ya Wenaba Yesu li sinoi edaibo we yakafo leimo yagi ayaidana oto Yesugi maina li sinoi ledoto, ya hemotinagi maina lilimito eimola nedo ya yonogolaiye, loto holito ya lo oloto molo-molo o minone. 15 Feito ya emo aifa li dowa lo ledaibo monala ya wenina naba-naba abi oto mino betiyageto ya u naba-naba unaiboma nenako, yagunu dowae naba-naba loti ebola lomumo uti uti Goti huliya li faka lo-lo anae, loto hemotinagunu holito ya idafa-adafawa muki li oloto pi lumibo ne.

Holi hikitonibo mona yakafo auba i ledaibo ha

16 Aya yagunu ya lumu fou ladámonibo ne. Ido ute ya moda u hopa unowe, loto fe-fe aifa, feyámoto weude-lute-hate moda hamena-hamena li hofawa o ledo-ledo aibo ne. 17 Moda holiyafe? Onesa meleka ya hena holiyonibo mona ya aifa idafa hamena fouma efomako minoto hulanaibo hena ya ononala limo uto, moda ekeni lamena dowa idafa ona hula lifefe lo ledo nebo yakafo henawa onesa me ya holiyonibo ya li fulo edoto u naba-naba limo uto minowa-minowa oto minanogolaiye. 18 Feito ya idafa-adafawa onesa meleka wa onibo idafa yagunu metolito holiyámoto minone. E'e, wa edámonibo idafa yagunuko metolito holito ya minone. Moda holiyafe? Onesa meleka wa onibo idafa ya hamena fouma efomako minoto hulanogolaifa, ido wa edámonibo idafa ya moda minowa-minowa oto minanogolaiye.

Copyright information for `SNPLAMBAU