2 Corinthians 6

Aposolo onona liyabo we ya ha hena naba li mofuwabo ha

Lemo ya Gotigi onona maina lito hemotina ya hatina lito feto loto lobiyone: Goti aifa li dowa lo ledaibo monala litabo ya u aifa idafaidana oto li hopaitotanune, loti wati lilo, loto auba ito lobiyone. Moda holiyafe? Emokafo feto libo,

Lune-hane dowa libo hamenalo ya ha lanibo moda holiyowe. Ido nomuga wa obo hamenalo ya moda agalo li faka lowe,
loto ha mono lufuwau (Ais 49:8) ya nebo ne. Yagunu holilo. Onesa me ya moda lula-hala dowa libo hamena ona ya ne. Moda holiyafe? Onesa me ya moda li nomuga waibo hamena ya ne.

Lemo ya wenina masi mono ononate yagunu ha nosámibo lotanae, loto ya uteba inabo mona mako ma molámonibo ne. E'e, Goti houba-naba o edonibo monalo ya monimo uto aya monawa yako itibi-itibi o minone.

Feito ya ha hena eito-eito lo fedigu yau aubafofo loto minoto ya houba-naba o edonibo monawa ya itibi minone. Ido hena mona-mona fedo lumigu, ido ha mamo ika oka-waka o ledaigu, ido ha mamo nala i hiki lo ledaigu yau houba-naba o edonibo monawa ya itibi minone.
Ido hamena-hamena hofo ledoti, nala i ledoti, ika oka-waka o ledagu yau houba-naba o edonibo monawa ya itibi minone. Ido onona ya hosa fito li minoto, uwo yagi unámoto Metefo lomutoko minoto, inagunu yagi fulito mino-mino onibo ya houba-naba o edonibo monawa ya itibi minone. Ido weude-lute-hate hiluwa lotoko minoto, hate-manade holifefe loto minoto, lute-hate you loto minoto, wenina li dowa lo beti-beti onibo yagi ya houba-naba o edonibo monawa ya itibi minone. Ido Weuna Fele lulau mino edoto, lute-hate ona hula bito, ha ona hula lo oloto molonibo, ido Goti aubala mino ledaibo yagi ya houba-naba o edonibo monawa ya itibi minone. Ido ile-himi yaidana oto ya fefe libo mona ya ade onalekagi adawalekagi li hikito minonibo mona yagi ya houba-naba o edonibo monawa ya itibi minone.

Ido wenina maleka yasi hulite li faka lo-lo afa, maleka yasi hulite li yoima o ledo-ledo ae. Ido wenina maleka yasi ha nosámibo lo ledo-ledo afa, maleka yasi ha dowa lo ledo-ledo ae. Aya mona muki molo ledagu yau Goti houba-naba o edonibo monawa ya itibi minone. Ido wenina masi wa ledoti ya hotina iyabo wenina minae, loti wa ledafa, lemo ya mona ona hulako molonibo wenina ya minone. Ido lemo ya aifa wenina, wa ledámanabo wenina yaidana oto ya minoba, wenina naba-naba moda wa ledofefe lo minae. Ido fulinigilabo wenina yaidana oto ya minoba, hofawa mino-mino one. Ido Gotikafo monate lifefe lo ledanowe, loto hofo ledo nefa, ido hofo ledo fuliyámibo ne. 10 Ido hena ha naba fedo lumu-lumu aifa, lute-hateu ya moda hamena-hamena ake i-i minone. Ido idafa wa námabo wenina yaidana oto ya minoba, wenina naba-naba mona dowa wa nanabo mona ya api itibi-itibi o minone. Ido idafa hefola magi wa námoba, idafa-adafa muki aifa li minone. Aya mona-fana muki molonibo ya Goti houba-naba o edonibo monawa ya itibi minone.

11 Aiyo, hemotina Kolinti weninao, lemo hemotina ya lute-hate naba-naba bito, ya weteuti ha ma mi ito ladámoto muki ya lo oloto biyone. 12 Lemo ya lute-hateu ya hanu hu betiyámoba, hemotina heimotina lutina-hatinau ya hanu hu minae. 13 Yagunu ya hemotina olufone-mota yaidana oto ha me ya lobiyowe. Holilo. Lemo weude-lute-hate naba-naba biyonibo yaidana oti hemotina ya weudina-lutina-hatina naba-naba liwila oti molo lemodoka italo.

Leimo ya Goti fele numunala ya minone, loto libo ha

14 Hemotina ya Goti holi hikito umámabo wenina yagi hopa houna iti maina keloti moniyámilo. Moda holiyafe? Fefe libo mona yakafo igaidana oto lo molaibo ha metina muwabo mona yagi houna inaibo ne? Ido ho midipu ibo yagi ido ho lamena aibo yagi igaidana oti hutifina anaibo ne? 15 Ido Kilistote ido nosámibo we naba Beliyalite ya igaidana oti lutina mako molanaibo ne? Ido Goti holi hikito muwabo wenina yagi ido holi hikito umámabo wenina yagi monatina ya igaidana oti mako molanabo ne? 16 Ido Goti fele numunala yagi ido holofa hifena-lusa idafa-adafa yagi igaidana oto li makoitanubo ne? Moda holiyafe? Leimo ya Goti hofawa mino-mino aibo we fele numunala ya minone. Feito ya Goti eimolakafo feto libo,

Nemo ya hiyatinau ya minoto, emotinagi maina moninogolowe. Emotina Gotitina ya minoto, ido nemo weninane ya minanigilae,
loto ha mono lufuwau (Wkp 26:11-12, Ese 37:27, Jer 32:38) ya nebo ne.
17 Aya yagunu ya Wenabakafo ha ma feto libo,

Emotina hiyatinau yauti uti fele eito ya minalo. Fuma ibo idafa ya ma liyámilo. (Ais 52:11) Ido nemo ya hemotinagi houna inogolowe. (Ese 20:41)
18 Nemo ya Metinafo minoto, ido hemotina ya neimo hipane olune minanigilae, loto Wenaba auba yawala yakafo feto libo ne. (2 Sml 7:14, 7:8)
Copyright information for `SNPLAMBAU