2 Corinthians 9

Mono wenina adina li faka lanabo ha

Ena fele wenina adina li faka lanubo ononawa yagunu hemotina moda holi minanako, yagunu igaidana oto ha fana ma lufuwa i binobo ne? Hemotina auba iti holiyabo monatina ya moda holi minowe. Feto ya homu melegeloma yalo ya hemotina Giliki wenina yoisa ebalo minabo yasi mono weninawa adina li faka lanubo idafa ya li nuba anune, loti ya feto fe minabo ne, loto hemotinagunu holiyowe. Feto loto holito, ya luwatina Masedonia wenina lobiyodo, ya moda hemotina auba iti ononawa liyabo monatina yagunu aya weninawa yauti muki ya lutina-hatinau onona auba ito liye.

Feto ya hemotina moda idafawa li nuba o minabo ne, loto luwatina lonibo hawa ya aifa idafa otanaiye, loto, ido nemo ha lobitobo ya hulawa anaiye, loto mono hounatefo me ya moda idipi molowe. Idafawa moda li nuba o minabo ne, loto hemotinagunu hane auba ito kiyobo ya nefa, ido aliga neimo ya loto Masedonia weninagi maina anubo, ya hemotina idafawa li nuba o huladámanabo yagunu utinalo holitanae, loto ladámone. E'e, leimo ya hemotina luwatina lonibo hawa yagunu leimo utelo holitanune, loto aya yagunu ya mono hounatefo me ya hemotinaloka idipi moloto, unabo ya moda dowa lanaibo ne, loto hane kiyowe. Feto loto hane kiyobo, ya hemotina yasi mono weninawa adina li faka lo betinubo idafa naba-naba li nuba oto aifa binune, loti homu lo molabo hawa ya hulawa lifefe lalo, loto wewa hatina lito, u homu molo ledanae, loto idipi molowe. Feto ya hemotina idafawa binabo ya eleka hofo ledaiye, loti holinabo ma minámiye. E'e, idafawa naba-naba aifa binubo moda lifefe loitonibo ya dowa ona holiyone, loti holiyabo mona ya moda wafefe lanubo ne.

Aya yagunu holilo. Wenina masi idafa hefola efomako li hifinabo ya aifa hefola efomako li nanigilae. Ido masi idafa naba-naba li hifinabo ya moda naba-naba li nanigilae. Yagunu hemotina muki ya heimotina lutina-hatinau holiti hatina kifefe loitado, ayalo yako idafawa bilo. Wenina masi hate liyado ya biyoninako, hena holiyone, loti binabo ya nosámanaiye. Moda holiyafe? Lutina-hatina ake iti binabo wenina ya Gotikafo lula-hala bibo ne.

Ena hemotina ya hamena-hamena oti moloti anabo monatina muki ya moda ogofuti aubafofo loti mona dowa ya molo bimo utiko minanae, loto Gotikafo aifa li dowa lo ledaibo naba-naba hemotinaloka li oloto pi beti-beti o minanaibo aubala ya moda mino edaibo ne. Aya yagunu ya feto libo,

Emokafo idafa-adafa wa námabo wenina ya moda itili oto bibo ne. Emo fefe libo monala ya moda minowa-minowa oto minanogolaiye,
loto ha mono lufuwau (Sng 112:9) ya nebo ne.

10 Ena emo ya idafa li hifinabo yufa idafa yagi ido wetina-idafa hoba hobina yagi li oloto pi bi-bi aibo we yakafo hemotina yufa idafatina li oloto pi bimo uto fefe libo monatina hulawa naba-naba li oloto pi betinaibo ne. 11 Feto fe betinaibo ya wenina masi idafa magunu wita anabo ya hemotina yasi aifa binabo idafa-adafa muki wa nanae, loto li oloto pi biyageto ya aya idafawa bi-bi anado ya lemo lito uto biyogeto ya moda dowae, lalowe, loti Goti ebola lomunigilae.

12 Moda holiyafe? Aya mono ononawa yakafo fele wenina malekama wa námabo idafa ma li oloto pi beti nebo yako minámiye. E'e, aya mona li fulo edoto ya dowae, lalowe, loti Goti ebola naba-naba lomu-lomu o minabo mona li oloto pibo ne. 13 Ido aya mono ononawa yakafo hemotina mono monatina li oloto pibo ne. Moda holiyafe? Hemotina Kilisto hala ukuwa holi hikitone, loti lo-lo ado ya meyalo molabo monatina, ido aya weninawagi ido wenina muki yagi houna iti idafa naba aifa biyabo monatina, aya yagunu ya Goti huliya li faka lanabo ne. 14 Ido Goti aifa li dowa lo ledaibo monala naba-naba hemotinaloka mino betibo yagunu weninawa lutina-hatinau hemotinagunu holiti ya Goti lomu-lomu o betinabo ne.

15 Gotikafo aifa lumibo idafa ya idafa hula dowa naba nenako, yagunu monawa ogofuto lo oloto molámanogolone. Aya idafawa yagunu dowae, lalowe, loto ebola ito yoto lomuwokelo.

Copyright information for `SNPLAMBAU