2 Peter 3

Wenaba liwila oto anaibo ha

Ena lune-hane biyobo weninane-motao, onesa ya hemotina hofa lufuwa i fulo betiyobo ha me ya ne. Ido aya lufuwa loitiku ya fele we polofeti yasi homu aidena lotabo ha, ido Wenaba li nomude waibo wekafo lo molaibo ha, ya heimotina aposolotina moda lobitaboma ya hatina molotanaiye, loto hatina-manadina li ilimiku oto, ya weudina-lutina-hatina mako moloti hatina kifefe lanae, loto lufuwa loiti ya i fulo betiyowe.

Ena homu ha me ya feto loti holifefe loti holi betilo: Hamena hulanowe, loto alili molanaibo, ya mono ha holi aifa idafa itabo wenina lo fedoti, eimotina utina-lutina-hatina dowa loti holibo monalo meyalo moloti, ukuwa hawa hiya o edoti feto loti lanabo, Mika okuluma apito oloto pibo hamenalo yalomati idafa-adafa muki ya aifa ayaidana otoko mino lito yoito, ya awatefo-holofate-mota moda ayaidana oti fulimo uwato uwato, ena onesa meugi muki idafa ya ayaidana oto aifa ne. Yagunu liwila oto anogolowe, loto lo molo lumibo ha ya hulawa iga ya ne? loti hawa ukuwa hiya o edoti lo-lo anabo ne.

Yaidana feyabo wenina ya mika okuluma monawa yagunu holiyámanune, loti holiyabo wenina minae. Aya monawa feito ne: Aidena akaima okuluma oloto pibo ya Gotikafo ha lito ya oloto pibo ne. Ido mika ya nokuti oloto pibo ido nokafo li oloto pibo yagi moda Gotikafo ha lito ya oloto pibo ne. Ido yaloti mino lito uto hofa lito, no ya okulumauti mikauti oloto pito aibo yakafo mikawa li yoimau aito, wenina idafa-adafa ayalo neboma muki li hopa o betibo ne. Feito nefa, ido aya ha libo yakafo moda mika okuluma onesa me ya nebo ya so huluma weuna fi edoto hiyaba o edomo uto uto, ya ha muki lifefe lanaibo hamena nabalo ya Goti metina muwabo wenina u hopa unae, loto hiyabatina o ne.

Feito nefa, ido lune-hane biyobo weninane-motao, hemotina ya idafa ma mako yagunu feto loti holinabo ya hatina molámaneyo: Wenaba ya fo hamena mako yagunu holibo ya melege wani tauseni (1,000) yaidana oto ne. Ido melege wani tauseni (1,000) yagunu holibo ya fo hamena mako yaidana oto ne. Wenaba ha lo molo lumibo ya hula li oloto pinowe, loto henoba ámiye. Masi ya henoba aiye, loti holiyafa, ido feito minámiye. Emokafo wenina malekama u hopa utanae, loto holito, ido wenina muki lutina-hatina li elepa inae, loto holibo, ya moda hemotinagunu holito hiyaba o nebo ne.

Mika okuluma hulanaibo ha

10 Ido Wenaba hamenala naba ya moda ugele we haita abo yamaidana oto haita anaibo ne. Aya hamenalo ya okuluma muki nola naba iyageto pu lo itoto u hulanaibo ne. Ido idafa-adafa muki idafa mona lufawa yagi sogunu lo hulanaibo ne. Ido mikagi, ido idafa-adafa muki ayalo lifefe labo idafa-adafa ononafena muki yagi moda hi hulanaibo ne. 11 Feito idafa-adafawa muki ya u hulanaiboma nenako, loti hemotina ya moda igaidana wenina minanubo ne, loti holiyae? Monatina moda fele yako moloti, ya Goti monala li hiki loti li minalo.

12 Feto fe minoti, ya Goti hamenala naba ya moda aloko anaibo ne, loti auba iti ononala liti hiyabala oti minalo. Aya hamenalalo ya okuluma muki moda sogunu hiyageto, u hulanaibo ne. Ido idafa-adafa muki ya moda sowa hala-kala yakafo lalalo unaibo ne. 13 Feito feyanaibo nefa, ido okuluma hofawa ido mika hofawa ayau ya mona fefe libo yako minanaibo eba ya oloto pinaibo ne, loto weuna fi ledaibo, yagunu hiyabala o-o minone.

Wenaba hiyabala oto, emo monala meyalo molanubo ha

14 Ena lune-hane biyobo weninane-motao, hemotina feti idafa-adafawa yagunu hiyaba o minama nenako, yagunu emo onobalalo weudina-lutina-hatina fuma ma minámito, atamula fi ledámageto, you amenaku mino holinune, loti auba iti ononawa lilo. 15 Ido Wenabate ya hiyaba o minoto, li you lo ledaibo mona ya li nomude waibo idafa aiye, loti holilo. Aya ha ya mono hounatefo lute muwonibo we Polo yagi ha mananau molo edaigu yauti moda lufuwa i fulo betibo ne. 16 Ido lufuwalau muki yau moda ayaidana oto idafawa yagunu lo-lo aibo ne. Aya lufuwalau yau ha maleka lapau nebo ya monawa holifefe lanune, loto hosa naba fito hito minone. Aya hawa ya wenina ma, ha mono holiti holiyámoti o minabo wenina, ido monolo auba iyámabo wenina yasi holi hopaiti, ido mono lufuwa ma muki yagi moda ayaidana oti holi hopaitabo monatina yakafo eimotina u hopa unabo hanutina ya moda i betibo ne.

17 Yagunu ya hemotina lune-hane biyobo weninane-motao, idafawa muki ya moda holitaboma nenako, yagunu monolo auba iti minadoti ya ha holiti holiyámoti oti moniyabo weninawa moni hopaitabo monatina yakafo ika o betito, ya lumu fou lotanune, loti wati hiyaba oti monilo. 18 Feto feti moniti, ya Wenabate, li nomude waibo we Yesu Kilisto aifa li dowa lo ledaibo ido monala ya holifefe loti holimo yoilo.

Emo huliya naba-naba mino edaiboma ya moda onesa yagi, ido minowa-minowa oto minanaibo hamenalo yagi moda mino edotoko nebo ne. Onae.

Copyright information for `SNPLAMBAU