2 Timothy 2

Kilisto Yesu ononala ya auba ito linubo ha

Yagunu mono hipane, Kilisto Yesu aifa li dowa lo ledaibo monala mino edaibo yakafo auba i humido, ayalo ya auba ito mino. Ido wenina abisi nomudinalo nemodokati holiyanibo ya ha ona hula hanuwalo monimo yowabo wenina adinalo molageto, yaloti liti wenina magi api itibinabo onona ya ogofuti linigilae, loto api itibiyo.

Ido Kilisto Yesu himiwela dowa yaidana oto minanibo ya lemogi maina auba ito hena holiyo. Himiwe onona limo uwabo wenina yasi wenabatina li ononawalo molo betibo we ya ononate dowa wa edanaiye, loti etuwa onona mona-mona ya igaidana oti li nuba anae? Ya we ya liyámanigilae. Ido afa-nafa lanabo wenina yauti makafo hiyaba we ha lado muki li meyalo molámanaibo ya mananalo helekamu ya mofu edámanigilae. Ido idafa li hifiti onona naba liti hosa finabo wenina yasi hobina hula lageto li homu oti nanabo ya moda fefe lanaibo ne. Hawa lohomobo ya metolito holito hona molo mino. Wenabakafo luka-haka li hotageto muki holifefe lanane.

Ena Yesu Kilisto ya hakaloko minageto mino. Emo ya Defiti yufa fibo we yauti ya fuliguti sinoibo ne, loto hala ukuwa dowa lo oloto molo-molo o minowe. Feto fe minobo yagunu hena naba holimo yowobo, ya hasuwalagi we nala i betiyabo yamaidana oti nala i nedato ya minofa, ido Goti hala ya moda nala iyámae. 10 Feito Goti weuna fi betibo wenina muki yagi Kilisto Yesu lulau mino edanabo yagunu li nomudina wageto, lamenawa minowa-minowa aibo ya linae, loto holito, henawa muki ya li mofu-mofu o minobo ne.

11 Ha me ya holi hikitonibo ha hula ya ne:

Emo fuligu ya onu itoma, nomuna hofawa negu yagi onu inune.
12 Ido hena li mofumo yotoma, emogi maina hiyaba we wehudi onona yagi limo unune.
Ido mete muwogetoma, emo yagi me ya lumunaibo ne.
13 Ido hege molanune, loto loba, ha lonibo meyalo molámogetoma, emo ya eimola hala yagunu E'e, lanaibo ogofuwáminako, hala ya moda meyalo molomo yonaibo ne,
loto lo-lo onibo ha ya ha ona hula ne.

Ha ona hula yagunuko holito mona dowa lotoko moloto minanubo ha

14 Ena wenina hatina molotanaiye, loto hawa ya hofa-hofa lobimo uwo. Ha mono yagunu moliya fiyabo mona yakafo wenina adina li faka ladámiye. E'e, moliya hawa holinabo wenina ya li hopa o betitanaiye, loti monawa molámilo, loto Goti onobalalo lo fukoto lobiyo.

15 Ido hemo ya Gotikafo holi humunaibo dowa lanaiye, loto emo onobalalo ya auba ito ononaka liyo. Feto feto ya ha mono ona hula hanula ya fefe lotoko lifefe lo minananibo, ya ononaka yagunu ukalo holiyámananibo ne. 16 Ido aifa ha, mikaleka ha ya li ekei oto mino. Feto loti ilalu huti lo-lo abo ha yakafo Goti monala holi fulitanabo mona ya loto yonogolaiye. 17 Ido hatina yakafo utinau numuna libo yaidana oto wewe oto naba lanogolaiye. Yaida wenina minagu ya Himeneusi ido Filetusi yasi 18 ha ona hula ya fulitoti, fuliyaguti sinoiyabo mona ya moda oloto pitaibo ne, laito ya wenina malekama holi hikitabo yama li hopa o beti minaiye.

19 Feti minafa, ido Gotikafo hefana lagi fiboma ya auba ito nedo ya ane molaibo ha me ya ya feto libo,

Wenabakafo weninala wa betifefe lo ne,
loto ha mono lufuwau (Nam 16:5) nebo, ido ha ma yagi feito nebo,

Wenaba huliya li minabo wenina muki ya nosámibo monalokati ya elepa iyalo,
loto lo-lo onibo ha ya nebo ne.

20 Ena numuna nabau yau nomu ma goligunu ido ma siluwagunu lifefe labo yako minámibo ne. Ma mikagunu ido ma yágunu lifefe labo yagi maina negu yau mau ya idafa dowa lotoko moloti, ido mau ya aifa idafa ido nosámibo idafa ya molabo ne. 21 Yagunu wenina masi eimotina lutina-hatinau yati aifa idafa ido nosámibo idafa fulitanabo, ya nomuku yau idafa dowa loto molabo yaidana oti minanabo, ya yawala yakafo li fele o betito, onona dowa muki ya adinalo molanaibo yagunu holito ya lifefe lo betinaibo ne.

22 Yagunu hemo ya hipa hofawe lutina-hatina dowa holibo mona ya meka muto holi oluloto uto, ya wenina lutina-hatina hiluwa lotoko minoti Wenaba lomu-lomu o minabo weninagi maina ya fefe libo mona, holi hikitanabo mona, lutina-hatina binabo mona, you amena mona molanabo yagunu auba iti holiti ya molomo yoilo.

23 Ido aifa ha, ha manadinau minámidokati feito nefe? Mafato ne? loti loga-miga abo ha ya moliya fiyabo mona ya li oloto pi-pi aiye, loto holito ya meka umo. 24 Wenaba houba-nabala wenina ya moliya finabo mona ma molámaneyo. E'e, wenina muki li dowa lo betiti, mono ha ogofuti api itibi holiti, lutina-hatina hefa i minoti, 25 hulitina iti lumuti, wenina hofo betiyabo ya you loti monatina lifefe lo betinabo mona ya emodoka minaneyo. Feto feyanabo, ya Gotikafo ononala li betiyageto, weninawa weudina-lutina-hatina li elepa iti ha ona hula ya holifefe loti holinafe? loti, 26 ido hamade hi-hi aibo we Satani hala dowa kibo monalo ya meyalo molanae, loto nala fi betibo we helefulauti ya hofa liwila oti hatina kifefe lanafe? loti ya you loti monatina lifefe lo betinabo mona ya emodoka minaneyo.

Copyright information for `SNPLAMBAU