2 Timothy 3

Hamena hulanaibo yagunu libo ha

Ido ha me ya feto loto holifefe loto holiyo. Hamena hulanowe, loto alili anaibo ya hena naba-naba aibo hamena ya mino ledanogolaiye. Wenina ya eimotina yagunuko holi dowa lanabo, hefana wa lalo molanabo, eimotina hulitina li faka lanabo, eimotina utina holi akaisa itanabo, ha nosámibo lanabo, otinafo metinafo ha lato holiti holiyámoti anabo, wenina li dowa lo betiyato ya liwila oti holi dowa loti biyámanabo, mona fele molámanabo, lutina-hatina biyámanabo, wenina lifimatina hilili o betiyámanabo, hamadina hinabo, utina-weudina-lutina-hatina hiyaba dowa feyámanabo, fina lowa yagunuko holinabo, mona dowa ya wa nosámibo molanabo, wenina uwotinafo adinau itibinabo, haita moninabo, wenina naba minone, loti holinabo, Goti lutina-hatina umámoti, eimotina dowa wanabo idafa mona-mona ya lutina-hatina munabo ne. Yaidana wenina ya mono etuwa li minafa, ido hulawa aubala ya metina muwae. Aya weninawa ya meka bi mino.

Feto fe minabo wenina yauti masi wenina numunatinau ya yoti, wenipa weudina-lutina-hatina auba iyámibo wenipa hatina liti api itibiyato holi hikito biyae. Wenipawa ya nosámibo monatina li nuba o minoti hena holiyabo yagunu eimotina lutina-hatina holi dowa libo mona eito-eito yakafo ika o betito, hamena-hamena ha mono yauti-meuti holi-holi o minafa, ido ha ona hula holifefe lanabo ya ogofuwámae.

Ena homu aidena yoimaloka ya Yanesite Yabelesite ya Mosese uwolafo buli edaibo we ya ayaidana oti weninawa yasi ha ona hula uwotinafo buli edabo wenina ya hatina-manadina u hopa utainako, hepa molo bido ya holi hikitanabo wenina minámae, loto wa betifefe libo ne. Monatina feito nefa, ido idafa feyanabo ya igaidana oti femo yonabo ne? Yanesite Yabelesite ha manadinau minámibo monatina oloto pibo ya wenina muki wa betifefe labo yamaidana oto weninawa ha manadinau minámibo monatina poliyageto, wenina muki wa betifefe lanigilae.

Polote Timotite mono monatina ha

10 Ido hemo nege anibo ya mono lobi-lobi obo, holi hikitoto mino-mino obo, lune-haneu amena molo beti-beti obo, lune-hane bi-bi obo, onona limo uwobo, 11 ido Antiyoku numudo, Aikoniyamu numudo, Listila numudo, yalo ya hasuwala fi nedato hena naba-naba holiyobo ya moda holiyane. Hasuwalawa mona-mona fi nedato henawa li mofu-mofu obo nefa, ido muki yauti Wenabakafo li nomune waibo ne.

12 Ido Kilisto Yesu lulau mino edoti Goti monala meyalo molanune, loti holinabo wenina muki ya wenina masi li nosámibo o betinigilae. 13 Ido nosámabo wenina ido hotina inabo wenina yasi eimotinaloka ido wenina malekama yagi ya hotina iti ononawa limo yoti nosámibo monatina u naba-naba anaibo ne.

14 Feti minanafa, ido hemo ya api hilibiyonibo holi hikitanibo ha ya meyalo molomo uwo. Ya ha api hilibiyonibo wenina monate ya moda holi minanima nenako, loto, 15 ido hipa hefola minanigumati ya fele ha mono lufuwa ya holimo yoto minanido yakafo luka-haka li lamena ageto, Kilisto Yesu holi hikito umanido ya li nomuga waibo ha nebo yagi moda holi minanima nenako, loto hawa ya meyalo molomo uwo.

16 Goti hala muki ha mono lufuwau iyabo ya Weunakafo li oloto pi hulito nebo ya ha mono mona api lilibito, fuka ha lolumuto, monate lifefe lo ledoto, fefe libo mona molanubo ya api lilibi nebo ne. 17 Feto fe ledaibo, ya Goti weninala lifefe lo ledageto, mona dowa muki moda ogofuti molanabo ne, loto feto fe ledaibo ne.

Copyright information for `SNPLAMBAU