2 Timothy 4

Goti hala auba ito lo oloto molo, loto lomuibo ha

Ena Goti yagi ido Kilisto Yesukafo hofawa minonibo wenina ido fuliyabo wenina lifima li liwila oto binaibo we yagi onobatinalo ha lohomobo, ya emo oloto pinaibo yagunu ido hiyabate wehudi minaibo yagunu ya lo auba i homowe. Holiyo. Hala ya lo oloto molo-molo o mino. Hamena dowa libo nefe, ido dowa ladámibo nefe? loto ladámoto, wato hiyaba oto lo oloto bi-bi o mino. Hatina lito lo fuko betito, li auba i bito, api-napi onona holoto you loto lito ya fefe lotoko api itibiyo. Holabe? Hamena ma alili ageto, ya ha mono ona hula yagunu eleka hofo betiyageto holi fulitanigilae. Holi fulitoti mono ma leimo hatekafo holi dowa lanubo ha yako holinogolone, loti eimotina api-napi itibinabo weninatina li nuba o betinabo ne. Ido ha ona hula ya holi fulitoti, ya u ifaga halo ya hatina fuloti holinigilae.

Feto feyanafa, ido hemo ya hamena-hamena luka-haka hiyaba dowa lotoko minoto, hena mona-mona li mofuto, Yesu hala ukuwa dowa lo oloto pito, mono ononaka muki ya li hulo mino.

Fulinobo hamena moda selo ne, loto lomuibo ha

Ido Goti munune, loti no waini sokila hi-hi abo folomolo lekiyabo yaidana oto nemo hofawa minobo monane ya moda mutoto, unobo hamenane moda alili lotaiye. Lowa fina dowa loto moda fitobo ne. Afa-nafa lomo yoto ya u hulibo ebalo ya moda u fedotobo ne. Holi hikitobo ya moda hiyaba dowa loto li minobo ne. Ido me ya monate fefe libo wenina manadelo helekamu mofu ledanaibo ya moda hiyabane aibo, ya minoto hamena nabalo ya Wenaba hona molofefe lo ledaibo we yakafo numunogolaibo, ya nemoko minámiye. E'e, Yesu oloto pinaibo yagunu auba iti holiti lutina-hatina muwabo wenina muki yagi maina binogolaiye.

Onuwaloka ha

Ena nemo minodo ya aloko ananibo hanu ya auba ito moni witao. 10 Demasi ya onesa me ya mikaloka mona ya lula-hala muinako, fulo nedo itoto Tesalonaika numudo ya wito, Kelesenisi ya Galesia ebalo ya wito, Taitusi ya Dalimesia ebalo ya moda utaibo ne. 11 Me ya Luku yako maina minoibo nenako, loto aloko ano. Ananibo ya Maki yagi ya ane li faka lanaibo mono onona ya linaiye, loto ilimito ageto ya maina aliyo. 12 Ido Tikikusi ya nemo ilifi moloto Efesusi numudo ya moda wibo ne.

13 Ido hemo anowe, loto ya unelo owo feka iyobo Tolowasi numudo Kalipusi numunalau ya apasoto fulitobo yamagi lito, ido bukune yagi ido aila yagunu naba hane kiyobo yagi lito ano.

14 Ena Alekisada, ainigunu idafa lifefe lo-lo aibo we yakafo li nosámibo naba o nedaito, monala molaido ayalo ya Wenabakafo lifima moda liwila oto munaibo ne. 15 Wewa ya ha lonibo ya auba ito lito lumunowe, loto liboma nenako, loto hemo yagi emogunu holito wato hiyaba otoko moniyo.

16 Ena li halo molo nedabo hana hamenalo ya we makafo loto ane li faka lanaibo we ma minámito, muki ya fulo nedo itoti uwae. Feto feyabo yagunu lifimatina liwila oto biyámo, loto Goti lomuwowe. 17 Feto fe nedafa, ido hawa ukuwa lo oloto molo huloto eito feka wenina muki ya holinae, loto Wenabakafo ane li faka loto li auba i nedaibo nenako, ya hula-laiyoni welauti li nomune waibo ne. 18 Ido Wenabakafo ya nosámibo mona muki yauti li fulo nedoto, okulumau wehudite hiyaba o ledanaibo hilalau ya niliminaibo ne. Emo huliya naba-naba mino edaiboma ya moda minomo yoto minowa-minowa oto nebo ne. Ona.

19 Ena Pilisilate wanafo Akuilate, ido Onesifolusi numunalau minabo wenina muki ya aiyo-weiyo ha fulo betiyobo ya lobiyo.

20 Ena Elastusi ya Kolinti numudo ya nebo ne. Ido Tolofimusi idafa hilito ya Miletusi numudo ya fulo edoito obo ne.

21 Ena ho ibo hamenawa onesa alili ámanaibo hamenalo ya ananibo hanuwa aloko moni wita oto ano.

Ena Yubulusite Pudenisile Linusile Kolodiale mono weninate muki yagi aiyo-weiyo ha ya fulo hedo minae.

22 Wenaba ya weuga-lukau mino hedanaiye. Aifa li dowa lo ledaibo mona ya hemotinaloka mino betinaiye. Modae.

Copyright information for `SNPLAMBAU