Acts 10

Enisole makafo loto Koniliusi lomuibo ha

Ena Sisalia numudo we ma nebo huliya Koniliusi ya ne. Emo ya himiwe nuba naba minabo hulitina Itali Mikalo Himiwe, loti labo yauti himiwe wani hadeti (100) ya hiyabatina we ne. Wewa ido weninala muki ya mono holiti Goti holiya holiti moniyae. Feito ya Yuda wenina idafa wa námabo wenina ya hefana-afana idafa-adafa muki bito, ido Goti lomu-lomu aibo we ne. Ido fo hamena malo ya lunaga tili (3) kiloku yaidanalo idafa ma wamo yaidana oto fefe loto waibo ya Goti enisolela makafo wamoku oloto pi muto emo nedo loto, Koniliusiyo, lomuiye.

Lomuito, wenu wa faka loto wa edoto holi naba-naba muito feto loto lomuibo, Wenabao, nedafaiye? loto loga o edaito, enisolemakafo liwila oto loto lomuibo, Goti lomu-lomu anibo haka ido idafa wa námabo wenina aifa li dowa lo betiyanibo monaka ya Goti holito hemogunu hala ki ne. Yagunu hemo Yopa numudo wemoli ma idipi molageto uti we ma huliya Saimoni, ido huliya ma Pita ya moni witala oti liwila oti ilimiti anae. Wewa ya abalafo Saimoni bulumakau etuwa lifefe lo-lo aibo we numunalau ho no anawaloka yoila yalo ne, loto lomuiye.

Feito lomuto enisole utaito, ena Koniliusi houba-nabala we loiti magi ido himiwela emoteko mino-mino abo we minagu yauti we ma mono holibo yagi sutina fito, emodoka ato ya idafawa muki oloto pibo yama lobito Yopa numudoka idipi molaiye.

Wenabakafo Pita wamoidanau oloto pito idafa ilibibo ha

(Ap 11:4-10)

Idipi molaito, monimo uti uti hanudo unoti, ho lito hofa uti numuna meya li alili molado ya folilo Pitakafo Goti lomunowe, loto numuna obito eba hatapalo yoto ne. 10 Minoto ya Goti lomu nedoti inagunu fulito idafa ma nanowe, loto holifa, ido wetina-idafa hofo hi minabo hamenalo idafa ma wamoidana waibo ne. 11 Wamoku waibo ya okuluma lula lito yauti idafa naba ma lafo-lafo yaidana oto onuwa filiga-filiga ya li minoto fulaito, mikalo lumibo waiye. 12 Waibo ya lafo-lafowa lulau safu mona-mona hidina-adina fo (4) nebo ido yá hafa-afa, ido hosofa-asofa, nama-afa, mona-mona yau minabo waito, 13 ido ha nola makafo feto loto lomuibo, Pita, hemo sinoito ya hofoto no, loto lomuifa, 14 Pitakafo feto libo, Wenabao, yaidana feyámanowe. Nemo idafa fuma ibo ido idafa hiluwa ladámibo ya moda námobo ne, loto liye. 15 Feto lito, ha nolamakafo hofa lomuibo, Idafa ma Gotikafo hiluwa loto nebo idafa lifefe libo, ya idafa fuma ibo ne, loto ladámo, loto lomuiye. 16 Feto lomuto ido idafawa ya ayamaidana oto hamena tili (3) oloto pitoto ya ayalo liwila oto okulumauka yoiye.

17 Yoito, Pitakafo idafa hofawa waibo ya monawa yagunu hala abi ki nedo Koniliusikafo idipi molaibo weninala Saimoni numunala li oloto piti numunala hila hanudo minoti 18 wenina sutina fiti feto labo, Saimoni huliya ma Pita ya numunala meu nefe? loti loga o betiyae. 19 Loga o betiyato, Pitakafo idafa waibo yagunu hala ki neto, Weunakafo feto loto lomuibo, Saimoniyo, we tili (3) wita hedo minae. 20 Aya weninawa ya nemokafo idipi moloto ya emotinagi unowe, loto haka loiti kiyámoto, sinoito lomageto maina wilo, loto lomuiye.

21 Ha lomutaito, Pita minadoka lumuto feto loto lobibo, We ma witala omo abo we yama minowe. Hemotina ya nedafaiye loti ae? loto loga o betito, 22 wewa yasi feto loti lomuwabo, Himiwe wani hadeti (100) nuba abo hiyabatina we Koniliusikafo lilifi molaito one. Emo ya fefe libo mona moloto Goti holiya holibo we nebo ya Yuda wenina muki emogunu holiyabo dowa loti holiyae. Dowa loti holiyato, enisole fele nebo makafo oloto pi muto feto loto lomuibo, Pita ha lanaibo holinune, loto emodoka idipi molaito uti ilimiti ato ya Pita numunakau anaiye, loto lomuito, holito lilifi molaiye, loti lomuwae. 23 Lomuwato, Pitakafo numugu yoilo, loto aifa li dowa lo betito, yalo unato ho lito Pitagi ido wemoliwagi Yopa numudoti Yesu mono weninala malekamagi maina uwae.

Pitakafo Koniliusi numunalau yoibo ha

24 Ena uti ya hanudo unoti uto Sisalia numudo uwato Koniliusikafo weninala ido hounalafo-mota li nuba o betito, hiyabatina minato 25 yalo ato, Pitakafo numugu yonowe, loto hanuku yoido Koniliusi loto weune-lune-hane munowe, loto hinalo hina obula fifa, 26 Pitakafo li sinoi edoto feto lomuibo, Sinoiyo. Nemo yagi aifa we yako minowe, loto lomuito, 27 loyolalo-melo oti, numugu yoti wenina nuba minabo ya wa betiye.

28 Wa betito feto loto lobibo, Hemotina lemo Yuda wenina monate ya holi minama ne. Lo fukabo monate ya eito feka weninagi kelámoti, ido numunatinau yagi yowámilo, loto lo fuko ledotaibo ne. Feito nebo nefa, Gotikafo we ma ya fuma ibo ido hiluwa ladámibo ne, loto ladámo, loto nilibiye. 29 Yagunu ano, lageto ya hane loiti kiyámoto owe. Ido sune fiyanibo monawa ya lageto holinowe, loto lobiye.

30 Lobito, Koniliusikafo liwila oto feto loto lomuibo, Idafa oloto pi nedaibo ya wato lubu hamena fo (4) uno minowe. Idafawa yagunu ha lohumunogolowe. Aya hamenalo lunaga tili (3) kilokulo ya numunaneu Goti lomu minoto moda ayalo ya we makafo ulalo owo lamena aibo holoibo we ya nemodoka nomunelo oloto pito feto loto lonumibo, 31 Koniliusiyo, Goti ha lomuwanibo ya holito, ido idafa wa námabo wenina idafa-adafa biyanibo monaka ya holiye. 32 Yagunu Yopa numudo wemoli idipi molageto Saimoni huliya ma Pita ya ilimiti anae. Emo abalafo Saimoni bulumakau etuwa lifefe lo-lo aibo we numunalau ho no anawaleka yola ne, loto lonumiye. 33 Feto lonumito, ayalo wenina idipi moloto hemodoka uwato ya hemo hane holito anibo yagunu lune-haneu dowa liye. Ido lemo ya loto me ya Goti nomunalo li nuba oto minonibo Wenabakafo hemo ha lobiyo, loto aubafofo loto lohumibo yama lageto holinune, loto lomuiye.

Pitakafo Koniliusi ido weninala ha mono lobibo ha

34 Ena Pitakafo apito feto lobibo, Goti ya wenina hona moloto ekei ámifa, 35 ido wenina muki yufa nedo-nedo monalo-monalo holiya holinabo ya ido monatina fefe loti molo minabo wenina ya houna i betiye. Hawa onae, loto onesa holifefe loto holowe. 36 Ido hawa Gotikafo Isilaeli wenina fulo ledaibo ha ya Yesu Kilistokafo li you lo ledaibo ha ya lo oloto molaiye. Wewa ya mikau-mikau wenina muki Wenabate ya ne. 37 Ido hana Galilika Yonikafo noku i-i aibo ha ya lo oloto molaito, aliga Yudia eba nedo-nedo idafa muki lo oloto pibo ya moda holi minama ne. 38 Holi minama ya Gotikafo Yesu ya Nasaletekati aibo we ononane linaiye, loto Fele Weunagi ido aubala nabagi muto, ido Goti ya mino edainako, mika nedo-nedo uto loto wenina dowa lo betito, ido Satanikafo li hopa itaibo wenina muki ya li faka lo betibo hawa ya hemotina muki moda holi minama ne.

39 Ido lemo nomudegunu Yelusalemu numudo ido Yuda wenina mikatinalo idafa muki fe molaibo ya moda wa onibo ne. Ido yá yofolo hofo fuliyafa, 40 fo hamena tili (3) yalo ya Gotikafo fuliguti hofa li sinoi edoto oloto pi lumifa, 41 ido wenina muki ya wa edámae. E'e, wenina weuna fi ledaibo wenina yako ya fuliguti sinoitaito, wete-idafa emogi maina nonibo ya oloto pi ledaibo ne. 42 Emokafo ha gedibo feto lolumibo, Wenina muki ya lo oloto moloti bilo. Ido Gotikafo wenina fuliyabogi ido nomudina hofawa minabo weninagi lifimatina liwila oto binane, loto hona molaibo wewa nemo ya minowe, loto lobilo, loto lolumiye. 43 Ido polofeti muki yasi emogunu feto loti labo, Wenina muki holi hikito muwabo ya huliyalo lifimatina hilili o betinaibo ne, loti labo ne.

Weuna Felekafo eito feka wenina ya mino betibo ha

44 Pitakafo hawa lo neto, ya muki holiti minabo weninawaloka Weuna Fele loto mino betiye. 45 Mino betito, ido Yuda wenina holi hikitabo ya Pitagi maina abo yasi Gotikafo eito feka wenina ya Weuna Fele moda bibo ya holiti elegiti naba iyae. 46 Elegi iyato, ido weninawa ya lowa-lawa ha mona-mona loti Goti ebola lomo yowabo ne. Ena Pitakafo feto loto libo, 47 Weninawa Weuna Fele mino ledaibo yaidana oto moda mino betinako, yagunu nogunu noku i betinune, loti ya hemakafo mono noku i betinabo hanu ya hu betinogolaiye? 48 Yagunu Yesu huliyalo noku i betilo, loto auba ito lobiye. Lobito, ena hamena ma lemogi mino ledo, loti lomuwae.

Copyright information for `SNPLAMBAU