Acts 11

Yelusalemuka mono holiyabo wenina Pitakafo lobibo ha

(Ap 10:9-23)

Ido aposologi ido Yesu mono weninala Yudia mikau-mikau minabo yasi eito feka wenina yagi Goti hala ya holiti holifefe loti holiyae, loti labo hawa holiyae. Yagunu Pita Yelusalemu numudo liwila oto wito Yuda wenina holi hikitabo yasi feto loti lomuwabo, Hemo ya Goti anela utinalo fukámabo wenina numunatinau yoto wetina-idafa maina nabo ne, loti hanu muwae.

Hanu muwato, Pitakafo idafa muki oloto pi muibo idafa ya fefe loto feto loto lobibo, Feito nemo Yopa numudo minoto Goti lomu minodo ya wamoidana wa obo ya idafa ma lafo-lafo naba yaidana okulumauti onuwalo filiga-filiga liyato, nemodoka lumiye. Idafawa lumibo lulau yau wa obo ya numudo safu hidina-adina fo (4) nebo, liye-hafa ido hosofa-asofa, nama-afa okulumalo moniyabo, muki ya wa owe. Ido holiyobo ha nola makafo feto loto lonumibo, Pitao, sinoito idafa yo-hola hofoto no, lonumifa, liwila oto ya lomuwobo, Wenabao, e'e, nemo idafa fuma ibo hiluwa ladámibo idafa ya námanobo ne, loto lomuwowe. Lomuwoto, ya ha nolamakafo hofa feto loto lonumibo, Idafa ma Gotikafo li hiluwa lotaibo idafa yagunu hiluwa ladámibo ne, loto ladámo, loto lonumiye. 10 Feto lonumuto ido idafawa ya ayamaidana oto hamena tili (3) oloto pitoto ya ayalo ika oto liwila oto okulumauka yoiye.

11 Ayalo ya we tili (3) makafo Sisaliakati idipi nemo minodo molaibo we ya numunalo minodo ya lo fedae. 12 Lo fedato, Weuna yakafo emotinagi unune, lotoma haka loiti kiyámoto maina wilo, loto lonumito, mono weninane sikisi (6) yagi maina uto Koniliusi numunalau yau muki yowone. 13 Yowogeto, emokafo idafa oloto pi muibo mona ya lolumibo feito ne. Enisole yakafo numunalau oloto pito feto lomuibo, Hemo Yopa numudo idipi molageto Saimoni, huliya ma Pita ilimiti ato 14 ha lageto hemo ido weninaka yagi holiyato, hawa yamo li nomudina wanogolaiye, loto lomuiye, loto lolumiye.

15 Feto lolumito, nemo ha apito lobiyodo ya Weuna Fele hana lemodoka lumibo yamaidana oto emotinadoka lumiye. 16 Lumito, Wenaba ha libomagunu hofa hane kiyoto emokafo feto libo, Yoni ya nogunu noku i betifa, Goti yamo Weuna Felegunu hemotina noku i betinaiye, loto libo ne. 17 Feito nenako, leimo Wenaba Yesu Kilisto holi hikito muwonibo Gotikafo Weuna Fele lumibo yamaidana oto biyagetoma ya nemo ya igaidana oto Goti, E'e, lomuto hanu hu betinobo ne? loto loga o betiye.

18 Ha libo holititi hanu munabo ha ma minámito, Goti ebola loti feto labo, Gotikafo eito feka wenina yagi nomudina wanae, loto lutina-hatina li elepa inabo mona bibo ne, loti lae.

Antiyoku numudo Yesu weninala nuba abo ha

19 Ena Sitifeni hofo fuliyabo hamenalo holi hikitabo wenina hena naba-naba holiyato, heni betiyato faiga upatoto uti Fonisia ebau, Saipulusi mikau ido Antiyoku numudo uwabo ya hala ukuwa Yuda wenina yako lobimo uwae. 20 Feto feyafa, ido malekama Saipulusi ido Sailini ebalokati abo wenina yasi Antiyoku numudo uti Giliki wenina yagi Wenaba Yesu hala ukuwa lobimo uwae. 21 Lobimo uwabo Wenaba aubala ya mino betibo yagunu wenina naba-naba lutina-hatina li elepa iti Wenaba holi hikito muwae.

22 Holi hikito muwato Yelusalemuka monolo nuba o-o abo wenina ya hawa holiti Banabasi ya ilifi molato, Antiyoku numudo wiye. 23 U fedoto Goti aifa li dowa lo betibo mona ya wato lula-halau dowa loto holito, ya hamena-hamena Wenaba auba iti holi hikilo mutiko minalo, loto lobiye. 24 Lobibo we ya we dowa neto lula-halau Weuna Felekafo mino faitito edaito, ido holi hikila naba ne. Ido wenina naba-naba idipito, Wenabadoka kelae.

25 Ena Banabasikafo Solo ya witala anowe, loto Tasusi numudo uto 26 li oloto pito, ilimito Antiyoku numudo liwila oto loto, melege mako wewa loitima ya monolo nuba o-o abo weninagi maina li nuba oti wenina naba-naba ya api itibi-itibi minaiye. Ido hana Antiyoku numudo yalo Yesu ege molabo we ya Kilisto weninala ne, loti hulitina molae.

27 Aya hamenalo polofeti malekama Yelusalemu numudoti loti Antiyoku numudo lo fedae. 28 Lo fedabo minaguti we ma huliya Agabusi ya Weuna yakafo welalo molaito feto loto lobibo, Lomu mika negu-negu inagunu naba-naba oloto pinogolaiye, loto lobiye. (Ido inagunuwa naba-naba ya aliga hiyaba we wenaba Kolodiusi hamenala yalo ya oloto piye.) 29 Ido Yesu ege molabo wenina yasi mono weninate Yudia minabo adina li faka lanune, loti eimotina muki idafatina yauti ma hona moloti binabo idafa ya li nuba ae. 30 Feti binabo idafawa ya Banabasite Solote adinalo moloti, mono hiyabatina we ya biliyo, loti biti idipi molae.

Copyright information for `SNPLAMBAU