Acts 13

Banabasite ido Solote mono onodo idipi molabo ha

Ido Antiyoku numudo yalo monolo nuba abo wenina minagu ya hala ukuwa dowa lo oloto molabo we ido ha mono api itibiyabo we minae. Aya wewa hulitina feito ne: Banabasi ne, ido Simeyoni ya huliya ma Nige ne, ido Sailinikati aibo we Lusiusi ya ne, ido Manaini ya emo hipa nebo hamenalo hiyaba we wenaba Helotigi maina minoto naba libo we ya ne, ido Solo ya ne. Feito Wenaba weudina-lutina-hatina muti wetina idafa námoti moi iti minabo hamenalo Weuna Felekafo, Banabasite Solote ononane linaiye, loto lobiyobo yama ya hemotina loitiwa ya fokiti hona molalo, loto lobiye. Yagunu wetina-idafa námoti moi iti Goti lomutoti adinagunu atatinalo moloti idipi molae.

Banabasite Solote ya Saipulusi mikau hala ukuwa dowa lobiyaibo

Weuna Felekafo feito loitiwa idipi molaito, ya uti Selusia numudo yoimaloka fedoti sipiku yoti uti Saipulusi mikau ya ho no lusaku nedo ya uti, Salamisi numudo fedoti, Yuda wenina mono numunatinau Goti hala ya lo oloto molaito, ido Yoni yagi maina minoto ya adinalo li faka libo ne.

Feti nokafo li hona aibo mikau ya moni huloti u Pafosi numudo fedoti yalo ya Yuda we ma hifena lusa hi-hi aibo sugi polofeti ma huliya Ba-Yesu, ido huliya ma Elimasi ne, loto nebo wewa ya hatula aiye. Wewa ya aya ebau hiyaba we wenaba Segiusi Paulusigi maina minaito hiyaba we wenaba ha mananau nebo we yakafo Goti hala ya holinowe, loto Banabasite Solote ha fulo betiye. Ha fulo betifa, Elimasi ya huliya mona ya hifena lusa hi-hi aibo we loto ne. Wewa yakafo loiti ya uwotinafo bulito hiyaba we wenaba ya holi hikitibo monaleka yati li elepa i edanowe, loto onona liye, Onona lifa, ido Solo, huliya ma Polo, ya lula-halau Weuna Fele mino faito edaibo yakafo Elimasi fefe loto wenu wa edoto feto lomuibo, 10 Hemo ya Satani olufola minane. Ido mona-fana fefe libo mona muki ya uwolafo minane. Ido hote iyanibo monagi, nosámibo idafagi yakafo ukau faitibo ne. Wenaba monala dowa ya li hopa omo uwanibo monaka ya fulitámanabe? 11 Hemo feto fe minaninako, onesa Wenabakafo hofageto nomuga likoto minoto ya hamena ma yaloti fo libo ya wagámanogolane, loto lomuito, ayalo emodoka ya limugi ido midipu ibogi ya aito nomuna likaito anagunu hanu moni wita oto analo liti hanu ilibinabo wenina moni wita-wita o ne. 12 Idafawa oloto pibo ya hiyaba we wenaba yakafo wa edoto ido Wenaba hala api ilibiyabo ha ya holito elegito holi hikitiye.

Pisidia mikau Antiyoku numudo ya mono onona liyaibo ha

13 Ena Pologi maina moniyabo weninala yagi Pafosi numudo fulitoti sipiku hofa yoti uti Pamufilia mikalo Pega numudo uwato, yaloti ya Yoni fulo betito liwila oto Yelusalemu wiye. 14 Wito, Pega numudokati uti Pisidia mikalo Antiyoku numudo fedae. U fedoti Sabati yalo Yuda wenina mono numunatinau yoti amedoti minato, 15 ido wemakafo lo molaibo ha ido polofeti lufuwa iyabo ha yauti ya hito hulito mono numuna hiyaba we yasi ha fulo betiti feto lobiyabo, Mono weninate-motao, li auba i ledanaibo ha ya lobinune, loti holitima hawa ya lolomalo, loti lobiyae.

16 Feto lobiyato, Polokafo sinoito anagunu mebe-maba oto feto lobibo, Hemotina Isilaeli weninagi ido eito feka wenina Goti holiya holiyabo yagi ha lanogolobo ya holilo. 17 Lemo Isilaeli wenina Gotite yakafo lemo awatefo-mota holofate ya weuna fi betito, ido Isipika wau uti minabo hamenalo ya hipa yufa fito ya li nuba naba-naba i betito, aubala aubafofo libo yakafo ebawa yaloti idipito wibo ne. 18 Feito idipito hafali mikalo wito melege foti (40) yalo ya minomo uwabo weninawa mona nosámibo molafa, hiyaba dowa loto o betimo wibo ne. 19 Feito ya ido Kenani mikalo wenina afu monalo-monalo seweni (7) ya minabo ya hofo betito mikatina ya lito weninala bibo ne. 20 Bito, ya minomo uwabo melege fo hadeti fifiti (450) yaidana li fuloti minabo ne.

Feito minotiti weninane ya hiyaba o betinae, loto hiyabatina we ya li oloto pi biyobo polofeti Samuweli hamenalalo wiye.
21 Ido aya hamenalo ya Isilaeli wenina yasi Goti feto loti loga o edabo, Hiyabate we wehudi hiyaba o ledanaibo we ma lumunabe? loti loga o edato, Benisamini yufa figu yauti ya Kisi hipala Solo ya li oloto pi bito wewa hiyaba o betibo melege foti (40) ya wiye. 22 Feito hiyaba o betito, aliga Gotikafo Solo li fulo edoito ya Defiti hiyabatina we wehudi mino betinaiye, loto li oloto pi biye. Bibo we yagunu feto libo,

Yesi hipala Defiti hala kibo ya nemo hane kiyobo yamaidana oto nenako, feto anaiye, loto nemo lune-haneu holiyobo idafa muki ya meyalo molanogolaiye,
loto ha mono lufuwau (Sng 89:20) ya nebo ne.
23 Feto loto ido lo molo ledaibo hala ya hulawa inaiye, loto wewa yufa figu yauti lemo Isilaeli wenina li nomude waibo we Yesu ya lumibo ne.

24 Ido homu Yesu ámibo hamenalo Yonikafo Isilaeli wenina muki lutina-hatina elepa iti mono noku i hulanae, loto lo oloto molomo wibo ne. 25 Ido mono ononala ya hulanogolaito ya emokafo feto loto loga o betibo, Hemotina holiyabo ya nemo hema ne, loti holiyae? Nemo wewa ya minámowe. E'e, aliga anaibo we ya nemo efo yamo hinalo ibo idafala li fulo edanobo ya fefe ladámanogolaiye, loto lobiye.

26 Mono weninane-motao, hemotina Abalahamu ouwamela-mota minabo yagi hemotina eito feka wenina Goti holiya holiyabo yagi lemodo hawa li nomude wanaibo ha ya fulo ledaibo ne. 27 Yelusalemuka minabo weninagi, ido hiyabatina wegi ya Yesu fefe loti wa edámabo ne. E'e, ido aya weninawa ya Yuda mono numunatinau Sabatiku-Sabatiku ya polofeti lufuwa iyagu yauti hitoti holiti fe minabo wenina ya Yesu sigiya lomuwado ayalo ya polofeti ha labo ya li ibo ne. 28 Weninawa Yesu hofo fulinabo ha ya wita abo li oloto piyámafa, hofo fulilo, loti Pailati ilalu huti lomuwabo ne. 29 Ido emogunu polofeti yasi ha mono lufuwau iyabo idafa muki yama fe edo huloitato, ege molabo we yasi hono ula ya yá yofoloti liti uti hefana lulau molo edabo ne. 30 Molo edafa, Gotikafo fuliguti li sinoi edaiye. 31 Li sinoi edaito, ido homu Yesu hofo fuliyámabo hamenalo Galili mika fulito Yelusalemu wibo hamenalo emogi maina uwabo wenina ya Yesu fulitoto hofa sinoibo we ya hamena abi loto oloto pito wa edae. Onesa aya weninawa yasi lemo Isilaeli weninate Yesu hala ukuwa lo oloto molo-molo lobiyae.

32 Yesu hala ukuwa dowa ya lobiyone. Gotikafo Yuda weninate awatefo holofate-mota ya binowe, loto aidena auba ito lo molo bibo yama 33 Yesu fuliguti li sinoi edaido yalo ouwametina-mota minonibo yagi eito feka weninagi auba ito lo molo bibo hala onesa moda li hulawa o ledotaiye. Yagunu Gotikafo feto loto libo,

Nemo ya onesa hemo hedoto, ya neimo Hipane ya minane,
loto ha mono lufuwau (Sng 2:7) ya nebo ne.
34 Ido Gotikafo Yesu fuliguti li sinoi edainako, ula aubala lilitámanaibo ne, loto hawa ya onae, loto lilibibo ha ma Goti ya feto loto libo,

Nemokafo homu Defiti fele idafa dowa ona nebo idafa yama humunowe, loto
lo molobo idafawa yama hemotina binowe,
loto ha mono lufuwau (Ais 55:3) ya nebo ne.
35 Yagunu eba malekama feto libo,

Hemokafo fele we ya uka aubala lilitámanaiye, loto auba ito lane,
loto ha mono lufuwau (Sng 16:10) ya nebo ne.
36 Ido Defiti hofawa nebo hamenalo ya Goti halalo meyalo moloto weninala minagu ya onona limo uto fuliyageto awalafo-mota molo betiyagu ya molo edato hono ula lilitibo ne. 37 Nefa, ido wewa me ya ya Gotikafo li sinoi edaibo we ya hono ula lilitámibo ne. 38 Yagunu weninane-motao, Yesu idafa feyaibo yakafo lifimate ya hilili o ledaibo ha ya lo oloto molo biyonibo ya holinigilae, loto holiyone. 39 Ido Mosese lo molaibo ha yakafo nosámibo mona-fana muki hilili o ledoto monatina fefe libo wenina minae, loto lo ledaibo ogofuwámibo yama wewa yakafo holi hikitabo wenina muki ya lifimatina hilili o beti huloto monatina fefe libo wenina minae, loto lo betibo ne. 40 Ido polofeti lo molabo ha ya hemotinaloka bitanaiye, loto wati monilo. Hawa ya feto labo,

41 Hemotina Goti hamana hiyabo wenina ya holilo. Nemokafo hemotina minabo hamenalo idafa feyanobo yama makafo idafawa lobibo neko, holi hikito umámadi ne. Idafawa feyanobo ya hemotina wati hatina loiti-loiti kiti u hopa wilo.
loti ha mono lufuwau (Hab 1:5) ya nebo ne, loto Polokafo lobiye.

42 Ena Polote Banabasite Yuda wenina mono numunatina fulitoti unigilaido wenina yasi feto lobiyabo, Hofa Sabatiku ya liwila oti loti ha magi onu iti lolumunaiye, loti lobiyae. 43 Lobiti wenina nuba naba mono numunatinauti lumuti Yuda wenina abi loti ido eito feka wenina Yuda mono auba iti holiyabo yagi Polote Banabasite egetina uwato, loitiwa yasi hatina liti Goti aifa li dowa lo ledaibo monala ya fulitámoti li hikito minalo, loti lobi minaiye.

44 Ena Sabati ma aito, wenina abi loti numuna meya nabau minabo ya Wenaba hala ya holinune, loti loti nuba naba minae. 45 Nuba naba minabo ya Yuda wenina yasi wa betiti wauwa liti, Polo ha libo ya i fuko edoti hamana hiyae.

46 Feto feyato, Polote ido Banabasite holitina holiyámoti feto lobiyaibo, Yuda wenina Goti hala homu lobinune, loto moda lobitoto nefa, hawa holi hikito umámoti metina muwabo heimotina ya nomude hofawa minowa-minowa oto minomo yonubo ya ogofuwámone, loti lanako, lemo ya fulo betito eito feka wenina minado yalo unogoloiye. 47 Yagunu Wenabakafo feto libo

Nemokafo hemotina mikau-mikau uti li nomudina wanabo ha lobinae, loto eito feka wenina lutina-hatina lamena o betinabo weninane ya idipi molowe,
loto ha mono lufuwau (Ais 49:6) ya nebo ha auba ito lolumiye, loto lobiye.

48 Ido eito feka wenina hawa ya holiti lutina-hatinau dowa loti holiti Wenaba hala ya dowa ne, loti labo weninawa ya nomudina hofawa minowa-minowa oto minomo yonigilae, loto weuna fi betitaibo wenina ya holi hikitae.

49 Ido mikau-mikau ya Wenaba hala upatoto wifa, 50 ido Yuda wenina yasi Goti holiya holiyabo wenipa hulitina nebogi ido numudo wenabatina yagi sebatinau fali witunu iyato, Polote Banabasite hamadina hiti li hena naba fe betiti ebatinaloti heni fulo betiyato uwaibo ne. 51 Heni betiyanako, ya wewa loiti hidinalo huwopa itili fuloti Aikoniyamu numudoka uwaiye. 52 Uti Yesu ege molabo wenina ya ake naba-naba iyato, ido Weuna Felekafo lutina-hatinau mino faito betiye.

Copyright information for `SNPLAMBAU