Acts 14

Polote Banabasite Aikoniyamu numudoka mono lobibo ha

Ena Aikoniyamu numudo Polote Banabasite ayaida oti Yuda wenina mono numunatinau yoti lo oloto molo biyaito, wenina abi loti Yuda weninagi eito feka weninagi ya ha laibo holiti holi hikitae. Feto feyafa, Yuda wenina holi hikitabo yasi eito feka wenina sebatinau fali witunu iti Yesu weninala yagunu sebatina hala-kala lageto holi nosámibo binae, loti hatina fiyae. Feito Polote Banabasite ya aya ebawalo ya hamena fana minoti holitina holiyámoti Wenaba yagunu auba iti lobimo uwaiye. Feto fe minaito, ya Wenabakafo aifa li dowa lo betibo hala holinabo wenina hawa ona hulako ne, loto holinigilae, loto aubala itibibo idafa mona-mona li oloto pi binaibo auba ya we loitiwa biye. Bito, numuna meya nabau minabo wenina fokiti malekama ya Yuda wenina emotinadoka kelato, ido malekama ya aposolodoka kelae.

Feto kelato, aliga eito feka weninagi, Yuda weninagi hiyabatina we yasigi we loitiwa li hena bito hefanagunu hofo beti fulinune, loti hudawatina hi minae.

Feti hudawatina hi minato, Polote Banabasite hawa ya holititi holi uti Likonia mikalo u fedoti Listila numudo ido Debe numudo ido numuna eba ma mino selo keloto nebo ebau yagi moniti hawa ukuwa dowa ya lobimo uwaiye.

Listila numudo Polote Banabasite lo oloto molaibo hatina

Ido Listila numudo yalo we ma olafo houmalauti hina galidibo ya hanu ogofuto moniyámibo we ma ne. Aya wewa ya Polo ha lobibo ya holi neto, Polokafo fefe loto wa edoto holibo wewa ya Yesu holi hikito muito, li faka lo edanaiye, loto holito 10 ya sula fito feto lomuibo, Higa lala ito sinoiyo, loto auba ito lomuito, ayalo satomo akaisa ito apito hanu moniye.

11 Hanu monito, ido wenina mau naba yasi Polo idafa feyaibo ya wati ha naba loti feto labo, Aiyo, goti ya wenina ute yaidana oti buliyabo ya lemodoka lomae, loti Likonia hatinalokati ha naba loti lae. 12 Ena Banabasi ya sugi goti huliya Susi ne, loti molae. Ido Polo ha lo fukoto lo-lo aibo yagunu sugi goti huliya Hemesi ne, loti molae. 13 Ido sugi gotitina Susi mono numunala ya numuna meya naba hilala feka ya ne. Ido sugi goti Susi sokila hi muibo wegi, ido wenina maugi aposolowa loiti sokila hi binune, loti holiyanako, yagunu sokila hi binaibo wekafo bulumakau wewagi ido ekeni idafa-adafagi lito numuna meya naba hanu welalo ya aiye.

14 Feito feyaifa, aposolo Banabasite Polote hawa ya holiti utinalo owo ya fekaliti wenina naba mau minabo ya lusanigu oluloti loti ha naba loti laibo, 15 Aiyo, hemotina nedafaito idafa ya fe minae? Lemo ya aifa we hemotina yaidana oto minoiye. Lemo ya hawa ukuwa dowa ya lo oloto pi bito hemotina sugi goti hopa idafa holi muwabo ya fulitoti li elepa iti, Goti nomuna hofawa nebo we mika okuluma, ho no ido idafa-adafa mona-mona yau nebo ya li oloto pibo wema ya kelanae, loto lobiyoiye. 16 Homu aidena emokafo wenina ya heimotina monatina ya molanae, loto waitaibo nefa, 17 eimola monala ya moda li oloto pi lumiye. Emo ya okulumauti ho fulo betito ido idafa hifiyabo ilawa hula lanaibo hamenalo wetina-idafa ya binako, yagunu idafawa feto feyaibo yakafo hiyaba dowa o betibo monala ya itibiye. Itibito, hemotina wati lutina-hatinau ake naba-naba iyae, loto lobiyaiye. 18 Feito lobiyaifa, ido weninawa yasi we loiti ya sokila hi binogolone, loti ilalu huwato, ido Polote Banabasite, hosa naba fiti, E'e, loti lo fuko betiyaiye.

Polo hefanagunu hofabo ha

19 Ena Antiyoku ido Aikoniyamu numudokati Yuda wenina ma loti wenina hatina liyato, hefana fuloti Polo hofae. Hofabo ya fulitaiye, loti holiti ula ya ika oti numuna meya naba hilalauti liti feka uwae. 20 Liti feka uwafa, ido ege molabo wenina loti li hona o edato, hofa sinoito numuna meya nabau liwila oto uto leda ya Banabasite Debe numudo uwaiye.

Loitiwa liwila oti Antiyoku numudo Silia ebau uwaibo ha

21 Ido Polote Banabasite hawa ukuwa dowa ya Debe numudo lo oloto moloti, wenina abi loti li Yesu ege molo betiyaiye. Ena liwila oti Listila numudo, ido Aikoniyamu numudo, ido Antiyoku numudo lo fedaiye. 22 Lo fedoti ya Yesu ege molabo wenina auba iti holi hikito mutiko minanae, loti apito lobimo uwaiye. Apiti lobibo ya feto labo, Leimo ya Goti wehudi weninala hiyaba o ledaibo hilalau yonune, loto holinubo ya mikalo meu homu ya hena abi loto ya holinubo ne, loti lobiyaiye. 23 Feto lobiti Polote Banabasite, Monolo nuba abo wenina maunigu-maunigu yauti mono hiyaba we minanae, loti we malekama wa molo betiti ido wetina-idafa moi iti minoti, Goti lomu-lomu minotiti hiyabatina wewa Wenaba ya holi hikito muwabo we ya analo ya molae.

24 Analo moloti Pisidia mikalo monimo uti Pamufilia mikalo yalo uti, 25 Pega numudo minabo wenina ya hala ukuwa lobititi Atalia numudo lumuti, 26 yaloti sipiku yoti uti Antiyoku numudo uwaiye. Antiyoku uwaibo ya homu mono wenina ya wewa loiti mono onona linaibo Goti aifa li dowa lo betiyageto ononala linaiye, loti Goti analo molato, uti ononawa limo utiti hulageto liwila oti hofa aya ebau aiye. 27 Lo fedoti Polote Banabasite yasi mono wenina ya li nuba o betiti Gotikafo we loitiwa adinalo li faka loto auba i betito mono onona liyaibo ha lobiti, ido eito feka wenina holi hikitabo hanu si betibo ha ya lobiye. 28 Feito lobiti Yesu ege molabo weninagi hamena fana maina minae.

Copyright information for `SNPLAMBAU