Acts 17

Tesalonaika wenina yasi Polote Sailasite hofo betinigilabo ha

Polote Sailasite ya uti Amifipolisi numudo u fedoti yaloti ya u Apolonia numudo ya u fedaibo ido yaloti u Tesalonaika numudo u fedaito, yalo ya Yuda wenina mono numunatina ma ne. Ido Polokafo Yuda mono numugu yoi-yoi aibo monala ya moloto Sabati foliwa hamena tili (3) yalo mono numugu yoto weninagi nuba abo ya mono lufuwa yauti hitoto api itibibo Gotikafo ilifi molaibo we Kilisto ya ula ogofu naba holito fulitoto sinoiye, loto ya Goti hala lufuwa iyagu ya feto libo ne, loto api itibito feto lobibo, Yesu hala ukuwa lobi-lobi obo wewa ya Gotikafo ilifi molaibo we Kilisto ya ona ne, loto lobiye. Feto lo oloto bito, Yuda wenina malekama ya hawa holi hikito muti Polote Sailasitedoka kelato, ido Giliki wenina Goti holiya holiyabo wenina abi yagi ido wenipa ma hulitinagi wena abi yagi ayaidana oti loiti yaleka u kelae.

Feto feyafa, Yuda we yasi feto feyabo yagunu ya wauwa liti lutina-hatinau nosámibo holiti ya maketilo uti wenina mona nosámibo fe-fe oti moniyabo ya li nuba o betiti, emotinagi numuna meya nabau uti fina finune, loti sebatinau fali witunu iti, oluloti uti Polote Sailasite adinalo-hidinalo liti ya wenina nuba naba minabo nomudinalo idipito anune, loti Yesoni numunalo u fedoti moni wita afa, li oloto piyámae. Li oloto piyámoti ya Yesonigi ido Yesu mono weninala malekamagi ya adinalo-hidinalo liti ika oti numuna meya naba hiyaba we minadoka idipiti uti hai moloti labo, We loiti ya mikau-mikau moniti lutina li hopa o beti-beti abo we yaumati onesa lemodoka ato, Yesonikafo li houna i betito numunalau aifa li dowa lo betiye. Aifa li dowa lo betito, we loiti yasi hiyabate we wenaba Sisa hala ya meyalo molámoti, hiyabate we wehudi ma nebo huliya Yesu ne, loti laiye, loti lobiyae. Feto lobiyato, wenina nuba minabo ido numuna meya naba hiyaba we yagi hawa ya holiti sebatina hala-kala lito, Yesonigi Yesu mono weninala malekamagi ya hefanatina ya ha lo-lo abo numugu ya molanae, lato li molato, wina oti idipi molato uwae.

Polote Sailasite Belia numudo onona liyaibo ha

10 Ena lubuka Yesu mono weninala yasi Polote Sailasite Belia numudoka idipi molato, yalo u fedoti Yuda wenina mono numunatinau yowaiye. 11 Yowaito, ya Belia wenina monatina yakafo Tesalonaika wenina monatina li fulo edaito hala ukuwa dowa ya li lutina-hatinau moloti dowa loti naba-naba holiti hamena-hamena mono lufuwa ya hitoti Polo hawa libo ya ona nefemo? Holifefe lanune, loti feto fe minae. 12 Ido Yuda wenina ya abi loti holi hikitato, ido Giliki wenipa hulitina nebo wenipa abi loti minabo yagi ido Giliki wemoli abi loti minabo yagi Wenaba Yesu holi hikito muwae.

13 Holi hikito muwato, Yuda wenina Tesalonaika numudo minabo wenina yasi Polokafo Goti hala Belia numudoka lo oloto molaiye, loti labo ha holiti Beliaka uti wenina nuba naba minabo fina fi binae, loti sebatinau fali witunu iyae. 14 Yagunu Yesu mono weninala yasi Polo ya ho no anawaleka yoimaleka ilifi molato wifa, Sailasite Timotite ya Belia numudo minaiye. 15 Minaito, wemoli Pologi moniyabo we yasi ilimiti Atenisi numudo lo fedoti yalo fulo edato, Polokafo Sailasite Timotite aloko nemodoka aliyo, loto lobilo, loto lobibo ha ya liti liwila oti Belia numudo uwae.

Polokafo Atenisi numudo minabo wenina lobibo ha

16 Ena Polokafo we loiti hiyabatina o minoto ya numuna meya nabau ya sugi goti ya abi minabo wato lula-halau hena aiye. 17 Hena aibo yagunu Yuda mono numugu uto Yuda wenina yagi, ido Giliki wenina Goti holiya holiyabo yagi ha lo yaleka meleka oti, ido hamena-hamena maketilo minabo wenina yagi ha loyolalo-melo o minae. 18 Feto fe minoti, api itibiyabo wenina hulitina Epikuliyani ne, loti labo, ido maleka ya hulitina Sitowiki ne, loti labo yasi Pologi moliya-kaliya fiyae. Moliya fiyabo wenina malekasi feto labo, Ha mananau minámibo we yakafo nedafaiye loto liye? loti lae. Feto lato, Polokafo Yesu hala ukuwa dowagi ido fuliguti sinoibo hala yagi lo oloto molo bito, malekamasi feto labo, Wenina eito ebamaukati sugi gotitina magunu lo oloto molaiye, loti lae. 19 Feto loti ya ilimiti Aleyopagusi obulalo kanisole mau minagu u fedoti yalo feto lomuwabo, Hemo ha hofawa api itibiyanibo yama lolomageto holinune. 20 Ha lanibo ya u eito uto hawa yaidana oto homu holiyámonibo nenako, yagunu ha monala ya holifefe loto holinune, loti lomuwae. 21 Feto lato, hamena-hamena Atenisi wenina muki yagi, ido wenina eito ebauti loti yalo minabo wenina yagi ha hofawa mona yagunu moliya-kaliya fitiko minae.

22 Feito Polokafo Aleyopagusi obulalo kanisole nuba minagu nomudinalo sinoito ya feto lobibo, Atenisi numudo minabo weninao, nemo wa betiyobo ya gotitina ya aubafofo loti holi hikito bi-bi o minae. 23 Yagunu numunatina meya nabau ya monito gotitina ya fefe loto wa betito, ido mono folomo ma wa obo ya lufuwa feito neto hitobo, me ya goti ma lemo wa edámonibo we idafala ne, loti lufuwa iyabo ne. Feti lufuwa iyabo idafa wagámabo idafa lutina-hatina-weudina muti moni minabo idafawa hala ya nemo lobiyowe. Holilo.

24 Gotikafo mika okuluma ido idafa-adafa muki yau nebo ya li oloto pibo we ya mika okuluma Wenaba yamo ya mono numuna naba wenina adinagunu huwagu yau minámanaibo ne. 25 E'e, muki idafa li oloto pibo we yakafo nomude hofawa nebo monagi, ido wete-mulagi, ido idafa-adafa muki malekamagi ya wenina muki lumu-lumu o minaibo nenako, wenina masi idafa o nedanae, loto idafa magunu wita anaibo we ya minámiye. 26 E'e, ido idafawa li oloto piyámibo hamenalo ya mikalo minanubo hamenate ya moloto, ido yalo minanae, loto minanubo ebate ya moda hona molo ledaiye. Hona molo ledoto hana we mako li oloto pido welokati yalotiko mikau-mikau wenina minanae, loto wenina afu mona-mona muki ya li oloto pimo wiye. 27 Feto feyaibo ya witane anae, loto holito aiye. Feto feyaibo ya wenina ya witala omo unabo uti li oloto pi edanigilafa, ido emo ya lemo muki minonidokati ya faiga minámiye. 28 E'e, emodokati nomude hofawa mino-mino onibo mona ya lito, auba lito ya moni-moni minone. Ido hemotina minaguti nama lufuwa iyabo we masi feto labo, Lemogi ya olufola minone, loto lufuwa iyabo ne.

29 Ena olufola minoninako, Goti ya sugi goti hefana golife ido siluwafe yaidana oto nebo, wenina ha manadinauti adinagunu lifefe labo idafa yaidana oto ne, loto feto hate kiyámokelo. 30 Feito minámiye. Homu Gotikafo ya idafawa holifefe ladámabo wenina hanu biyámifa, ido onesa muki wenina mikau-mikau minabo ya feto lobibo, Hemotina lutina-hatina li elepa iyalo, loto auba ito lobiye. 31 Lobibo ya lifima ha liwila oto lumunaibo hamena ya moloto, aya hamenalo ya ilifi molaibo wekafo fefe loto lifimate lumunaiye. Feito wenina muki, Ya onae, loti holinae, loto wewa fuliguti li sinoi edaiye, loto lobiye.

32 Feto lobifa, fuliguti sinoibo ha yagunu lobibo holiti malekama hamana hiyafa, malekama yasi feto lomuwabo, Hamena ma idafawa yagunu hofa lageto ya holinune, loti lomuwae. 33 Feto lomuwato, Polo ya kanisole nuba agu yauti fulo betito wito 34 we masi ege moloti holi hikitae. Holi hikitabo weninawa minagu yau Aleyopagusi kanisole we huliya Diyonisiusi yagi wena ma huliya Damalisi yagi ido abi malekamagi ya minae.

Copyright information for `SNPLAMBAU