Acts 20

Polo Masedonia ebau ido Giliki mikau wibo ha

Ena wenina ha hai naba-naba molabo ya fulitato, Polokafo Yesu ege molabo wenina li nuba o betito lutina-hatina li auba i betinaibo ha lobitoto, Minalo, loto fulo betito Masedonia ebau ya wiye. Uto aya ebau ya monimo uto mono wenina ya lutina-hatina li auba i betinaibo ha naba-naba lobi-lobi omo uto uto aliga Giliki mikau nemo Luku minodoka ya fediye. Fedoto yalo igana tili (3) minototo sipiku yoto Silia mikalo unogolaifa, aya hamenalo Yuda wenina yasi hofo fulinune, loti ha hudala hiyabo ya holitoto mikalo Masedonia ebau ya uto Siliaka liwila oto unowe, loto wiye. Wito, ido Belia numudoti we Pilusi hipala Sopatale, ido Tesalonaika numudoti wemoli loiti Alistakusile ido Sekudusile, ido Debe numudoti we Gaiyusile, ido Timotile yagi, ido Esia ebaloti we Tikikusile ido Tolofimusile yagi maina uwae. Wewa yasi homu uti Tolowasi numudo hiyabate minato, ena foliwa ya beleti li fefe loti pupu libo idafa yisi molámoti aifa hofo hito no-no abo foliwa ya hulito lemo sipiku yoto Filipai numudo fulitoto uto fo hamena faifu (5) ya uto uto Tolowasi numudo fedoto yalo fo hamena seweni (7) ya minone.

Polokafo Tolowasi numudo Yutikasi fuliguti li sinoi edaibo ha

Ido salele homu hamenalo wete-idafa ido mono hobina ya nanune, loto nuba ogeto Polo ya leda unowe, loto holinako, yagunu wenina ha lobimo wito luwaila hodu-aduwa wiye. Feito lobito, nuba minonibo eba ya numuna mulalo mulalo oti huwabo numunau lamu le abi idafa loto nebo numugu Polokafo lobibo ne. Ido ebawau ya we hofawe ma huliya Yutikasi numuna widuwa fuko molabo ebalo amedoto minoto Polo ha lo neto, wewa nomuna o fifi omo uto uto moda uwo unototo numuna mulalo akaisati mofulito hululu-hululu lumuto akaima mikalo fou lito, analo li faka lafa, moda fuliye. 10 Fulito, Polokafo lumuto huba ito wewa hofawe ya abusa ito feto libo, Holi holiyámilo. Nomuna hofawa ne, loto lobiye. 11 Feto lobito liwila oto numuna mulalo ya yoto, hoba beleti ya lekoto noto, hamena fana lobimo uto uto, ho lido yalo fulo betitoto wiye. 12 Wito, wenina yasi we hofawe ya nomuna hofawa nebo yagunu lutina-hatina li you lo betito, ilimiti numunalau uwae.

Polo Tolowasi numudo fulitoto Miletusi numudo wibo ha

13 Polo mikalo Asosi numudo unowe, loto liboma nenako, lemo sipiku yoto Asosi numudoka homu uto yalo hatula oto sipiku ilimito unune, loto feito uwone. 14 Feito uto Asosi numudo hatula oto, sipiku ilimito Mitilini numudo ya fedone. 15 U fedoto leda ya ebawa fulitoto sipiku ho no mulalo uto Kiyosi ebalo ya u selo fedoto, uwo unototo sipiku leda ya no mulalo monimo uto Samosi ebau ya fedoto, uwo unototo yaloti Miletusi numudo u fedone. 16 Ido Polokafo holibo ya Yuda wenina foliwa huliya Pentikosi oloto pinako, aloko uto foliwa oloto pinaido Yelusalemu minanowe, loto holinako, Esia ebau yalo hamena fana minotanune, loto Efesusi numuna ya uta oto fulitoto unune, loto holiye.

Polokafo Efesusi numudo hiyaba we lobibo ha

17 Ido Polokafo Miletusi numudo yalo minoto yalekati Efesusi numudo mono hiyaba we ya nemodoka alo, loto ha fulo betito, 18 holiti emo nedo lo fedato, feto loto lobibo, Nemo Esia ebau homu hamena lo fedobo yalomati hamena fana hemotinagi maina minobo yama monane holi minae. 19 Feti holi minabo ya Yuda wenina yasi nemo ya li akaima nedanune, loti hudane hiyabo yagunu lune-haneu hena naba-naba holi minofa, Wenaba houba-naba edo-edo o minobo ya huline li faka ladámoto hufo obo ya holi minae. 20 Ido hemotina holiyabo ya nemo adina li faka lanaibo ha ma ya li faluku ámowe. Wenina nuba minado nomudinalogi numunatinalogi ya uto api itibi-itibi obo ya moda wa minae. 21 Ido Yuda wenina ido Giliki wenina monatina nosámidokati yati li elepa iti Gotidoka keloti Wenabate Yesu holi hikito muilo, loto aubafofo loto lobi-lobi o minobo ne. 22 Ido onesa ya Weuna Fele welalo meyalo moloto, Yelusalemu numudo unogolowe. Yalo idafa ma oloto pi numunaibo ya holifefe ladámowe. 23 Holifefe ladámofa, Weuna Felekafo lonumibo, Numudo-numudo unanibo ya nala i hedato, luka-hakau hena naba-naba holinanibo ne, loto fuka ha lonumifa, 24 holitina holiyámowe. Hofo nedo fulinabo yagunu hane abi kiyámowe, E'e, hanuwa moniyobo hanu ya meyalo moloto, monimo uwoto hulanaiye, lotoko holi minowe. Ido ononawa ya Wenaba Yesukafo anelo molaibo ononawa ya limo yowoto hulanaiye, lotoko holi minowe. Gotikafo aifa li dowa lo ledaibo hala ukuwa dowa ya lo oloto molomo yowowe.

25 Ena onesa holiyobo hemotina muki minagu ya monito Goti wehudi weninala hiyaba o ledaibo ha ya lo oloto molo bi-bi obo wenina muki yasi nemo hone-wene hofa wa nedámanigilae. 26 Yagunu eletifo ha aubafofo loto lobiyowe. Hemotina minagu yauti we ma u hopa unaibo lifimala ya nemodoka minámanogolaiye. Lifimala moda hemotinaloka minanogolaiye. 27 Yagunu Gotikafo feto feyanowe, loto hala dowa kibo idafa muki ya moda lo oloto molo bitoma ne. 28 Ido hemotina ya heimotina weudina-lutina-hatina wati hiyaba dowa o minoti ido Weuna Felekafo hemotina ya mono wenina hiyabatina we minanae, loto lobibo mono weninatinawa yagi wati hiyaba dowa lotoko o betilo. Hemotina sipisipi hiyaba we yaidana oti minoti Goti monolalo nuba o-o abo weninala ya eimola lunula yakafo meina fitaibo weninala ya hiyaba dowa o betilo. 29 Nemo holiyobo ya fulo betito uwoto wenina liye-hula yaidana emotina yasi hemotinaloka loti mono wenina li hopa o betinabo ne. 30 Ido yako minámiye. Heimotina minagu yauti ma oloto piti mono wenina hotina iyogeto loti lege molanae, loti lanigilae. 31 Yagunu wati hiyaba oti minalo. Nemo lobi-lobi obo ha yama hatina ki minalo. Hawa ya melege loitigi-makogi (3) yalo lubuka ido fo lido ya hemotina muki holito hufo oto wati hiyaba oti minanae, loto feito fuka ha lobiyomo uwobo ne.

32 Ido onesa ya hemotina Goti analo moloto, aifa li dowa lo ledaibo halakafo hiyaba o betinaiye. Aya hawa yakafo li auba i betito, ido fele o betibo wenina minagu yau hemotina eba ma binaiye.

33 Ido we ma hefanala siluwafe, ido hefanala golife, ido ulalo owofe, wa lalo moloto linowe, loto holito aku ladámowe. 34 E'e, nemo anegunu onona lito idafa ma wa námobo idafa ya meina fito, weninane yagi idafawagunu wita abo ya adina li faka lo-lo obo monane ya moda wati holifefe lo minae. 35 Ido idafa-adafa muki oto moloto obo ya ononawa yaidana oto liyonibo yakafo wenina aubatina minámibo ya adina li faka lokelo, loto itibiyowe. Yagunu Wenabate Yesu eimolakafo feto libo, We makafo we ma ya idafa aifa munaibo ya lula-halau dowa loto holinaibo yakafo we ma idafa muito, aifa linaibo we lula-halau dowa loto holinaibo ya li akaima o edanaiye, loto libo hatina molotanaiye, loto hatina ki-ki o minalo, loto lobiye.

36 Polo ha lo huloitoto mono hiyaba we maina minabogi muki hidina obula fiti Goti lomuwae. 37 Goti lomuwato, wenina yasi hufo nama oti abusa iti mudo edato, 38 Polokafo feto lobibo, Nemo hone-wene ya hofa wa nedámanigilae, loto lobibo yagunu lutina-hatinau hena naba-naba holiti ilimiti uti sipiku fulo edae.

Copyright information for `SNPLAMBAU