Acts 21

Polo Yelusalemu wibo ha

Ena yalo lemo weninawa yama fulo betito sipiku yoto no mulalo fefe loto uto Kosi ebau fedoto, ledawa ya Lodesi ebau ya fedoto, ido yaloti uto Patala numudo fedone. Fedoto yalo sipi ma Fonisia mikalo unowe, loto fe neto watoto ayau yoto uwone. Uto Saipulusi mika ho no lusaku nebo ya watoto ebawa ya ade adawaleka neto ya aifa fulitoto, uto uto Silia mika ya watoto, uto uto Taiya numudo fedone. Yalo sipikuti huwamena liti mikalo molanae, loti lae. Feto lato, ya sipikuti lumuto uto numudo yoto, Yesu ege molabo wenina monito wita anune, loto uto wa betito, fo hamena seweni (7) yalo emotinagi maina minone. Minogeto, Weunakafo Yesu ege molabo wenina lobito, emotina yasi Polo ya Yelusalemu numudo ya aguwámo, loti auba iti lomuwae.

Feto lomuwafa, emotinagi minanubo hamenate ya hulotaito, aya ebau ya fulitoto ya hofa unogolone, loto uwone. Uwogeto, Yesu ege molabo we muki yagi ido olodinafo olufotinagi lilimiti numuna meya nabauti no anawalo uto sesepalo hide obula fito Goti lomuwone. Goti moda lomutogeto, Wilo, lolomato, ido, Minalo, lobitoto sipiku yowogeto numunatinaloka liwila oti uwae.

Sisalia ebau polofeti Agabusikafo Polo lomuibo ha

Ena lemo Taiya numudo fulitoto sipiku ya minoto uto uto, Tolemesi numudo fedoto, sipikuti lumuto yalo mono weninate wa betito aiyo-weiyo lobito fo hamena mako emotinagi minone. Minoto ledawa ya numunawa ya fulitoto uto uto Sisalia numudo fedogeto yalo we ma Goti hala ukuwa dowa lo oloto molo-molo aibo we huliya Filipi emogi minone. Wewa ya hiyaba we seweni (7) ya minagu yaumati ne. Ido oluwa fo (4) we aguwámoti ya Goti hala lo oloto molo-molo o minae.

10 Ido lemo ya yalo hamena malekama minototo polofeti ma huliya Agabusi Yudia eba fulitoto lemodoka ya lumuto aiye. 11 Emokafo lemodoka loto Polo hebela ya lito eimola ana-hina ya nala ito feto lolumibo, Weuna Fele yakafo feto libo, Yuda wenina Yelusalemu minabo yasi hebe yawala ya feti nala i edoti eito feka wenina adinalo molanigilae, loto libo ne, loto lolumiye.

12 Hawa feto lolumibo ya holitoto lemogi ido wenina yalo minabo yagi Polo ya Yelusalemuka aguwámanaiye, loto ilalu huto lomuwogeto, 13 Polokafo liwila oto lolumibo, Neidafaito hufo oti hena nomae? Yelusalemu unobo ya nala i nedanae, loto holi holiyámowe. Ido Wenaba Yesu huliya yagunu fulinobo yagi yagunu lune-haneu hena holiyámowe, loto lolumiye. 14 Feto lolumuto ha lomuwonibo holiyámito, fulitoto feto lonibo, Wenabakafo hala dowa kido feto feyanaiye, loto holiyone, loto lone.

15 Feto loto huwamenate lifefe loto Yelusalemu ya unune, loto yowone. 16 Yesu ege molabo we malekama Sisalia numudoti ato, lemogi maina uwonibo wenina ya lilimiti uti we ma emogi minanune, loto holiyonibo numunalau ya fulo ledae. Wewa ya huliya Nasoni ya Saipulusi ebau yauti aibo we aidenati Yesu ege molaibo we ne.

17 Ena Yelusalemu lo fedogeto Yesu mono weninala yasi wa ledoti lutina-hatinau dowa loti holiti aiyo-weiyo lo ledae. 18 Aiyo-weiyo lo ledato, leda ya Pologi lemo maleka magi Yemusi wa edoto loyolalo-melo anune, loto emo nedo uwogeto yalo mono wenina hiyabatina we muki minae. 19 Minato, Polokafo aiyo-weiyo ha lobito eito feka wenina minagu yau mono onona libo yagunu Gotikafo idafa mona-mona feyaibo ha ya muki lobiye.

Polokafo hiyaba we hatina meyalo molaibo ha

20 Hawa lobibo ya holiti Goti huliya li faka loti ebola lo minae. Ena emotinasi Polo feto lomuwabo, Holiyabe? Yuda wenina abi lokati tauseni-tauseni yasi loti holi hikitabo muki ya lo molaibo ha aubafofo loti meyalo molo-molo o minae. 21 Feiti minafa, wenina malekamasi hemokafo Yuda wenina eito feka wenina ebatinalo minabo wenina ya Mosese lo molaibo hala ya fulitoti olufotina utinalo Goti anela fukámoti, Yuda wenina monatina meyalo molámilo, loto api itibiyane, loti lae. 22 Yagunu neidafa-neidafa feyanune? Weninawa feto labo ya Yelusalemuka moda lo oloto pitane, loti holi hulanabo ne. 23 Yagunu ha ma lohomogeto holito ya feto feyanane. Holiyo. Lemo minoniguti we fo (4) Goti nomunalo ha lo moloti edabo ya ne. 24 Wewa ya idipito maina uto emotinagi utina-lutina-hatina noku iti li fele hiluwa loto minanune, loti mona molanabo yaidana oto moloto, ido hofo hiti Goti munabo idafa ya meina fi betito biyageto huliye, loti atatina opala fuko betinae. Feito wenina muki yasi mona molananibo wati hemogunu ha labo ya ha ona minámiye, loti holiti heimoka lo molaibo ha ya meyalo moloto minane, loti holinae. 25 Ido eito feka wenina holi hikitabo wenina ya mona feiti molanae, loto feito ha lufuwa ito fulo betiyonibo ne. Ido sugi goti wetina-idafa hofo hiti biyabo ya hemotina moi iti námilo. Ido lunu yagi moi iti námilo. Ido idafa ma henobalalo ipili iti hofo fuliyabo yagi moi iti námilo. Ido hopa-napa li unabo mona yagi molámilo, loto ha lufuwa ito fulo betiyone, loti lomuwae.

26 Ido ledawama ya Polokafo wemoliwama idipito uto, utina-lutina-hatina noku ito, li fele hiluwa loto minanune, loti mona molabo ya emogi maina molaiye. Monawa ya molototo fele huliyagi numuna nabau yoto sokila hi muwabo we ya utina-lutina-hatina li fele hiluwa lanabo hamena ya hulanaibo ha lobito, ido wewa Goti sokila hi munabo hamena ya molo biye.

Polo fele huliyagi numuna nabau neto, nala i edabo ha

27 Ena fo hamena seweni (7) yama mino hulanogolaito Esia mikaloti Yuda wenina malekamasi Polo fele huliyagi numuna nabau nebo ya wa edoti wenina nuba minabo muki sebatina fali witunu iyato uti analo-hinalo liti 28 hai moloti feto labo, Isilaeli weninate, ade li faka lalo! Aya me ya wekafo mikau-mikau monito wenina muki mikau-mikau api itibibo ya lemo Yuda wenina minonibogi, ido lo molaibo hate yagi, ido numunate meya yagunu hamade hito ha nosámibo api itibiye. Ido yako minámiye. Aya fele numunate naba hilalau Giliki wenina idipito yoto fele ebate meu yagi li ladi o edaiye, loti hai moloti lae. 29 Feto labo ha ya homu Efesusi numudoti we ma huliya Tolofimusi numuna meya nabau ya Polote maina minaito, ya wa betiyanako, ya Polokafo wewa ilimito fele huliyagi numuna nabau ya yowaiye, loti holiyae.

30 Feto loti holiti numuna meya nabau minabo wenina muki ya sebatinau fali witunu iti eba nedoti-nedoti oluloti loti nuba oti uti Polo analo-hinalo liti fele huliyagi numuna nabauti ika oti feka lomato ayalo henemane oti hanu muki ya moda huwae.

31 Ido wenina yasi Polo liti hofo fulinune, loti fe minato, Lomu himiwe hiyabatina we wenaba yakafo Yelusalemu minabo wenina muki sebatina hala-kala lito, ha naba-naba loti, fina fi minae, loti labo ha ya holito 32 ayalo ya himiwe hiyabatina we malekamagi ido himiwegi idipito oluloti wenina mau minado ya uwato, himiwe hiyabatina wegi himiwe wa betiti Polo hofo minabo ya fulitae. 33 Hofo fulitato, himiwe hiyabatina we wenaba yakafo Polo nedo uto analo-hinalo lito aini nala gedibo loiti ya liti nala i edalo, lobito wenina nuba minabo loga o betibo, Aya we me ya ya hema ne? Ido neidafa feyaiye? loto loga o betifa, 34 wenina nuba minabo malekama ya ha ma hai-hai moloti lato, ido malekama ya ha eito lomo uwato, ido wenina ha naba-naba lanako, himiwe hiyabatina we wenaba ya ha ona ya li oloto piyámoto, himiwela feto loto auba ito lobibo, Polo ilimiti himiwe numugu ya wilo, lobiye. 35 Feto lobibo ha holiti Polo ilimiti uti himiwe numuna naba hanu latalo yako u fedafa, wenina nuba minabo ya hofo fulinigilabo yagunu himiwe yasi Polo li faka loti ilimiti numugu yowato, 36 egetina uwabo yasi, Hofo fulilo. Hofo fulilo, loti hai moloti lomo uwae.

Polokafo wenina nuba abo lobibo ha

37 Ido himiwe ya Polo himiwe numuna naba lulau ilimito yonune, loti feyato, emokafo himiwe hiyabatina we wenaba, Ha ma lohumunofao? loto loga o edaito, hiyaba wekafo liwila oto feto lomuibo, Giliki ha holiyanibo nefe? 38 Hemo ya Isipi we ma gamani yagi fina finune, loto we nosámabo fo tauseni (4000) ya idipito eba hameto yau wibo wema ya minabe? loto loga o edaito 39 Polokafo liwila oto lomuibo, Nemo Yuda we minowe. Numunane meya ya Silisia ebau huliya Tasusi ne, loto ya huliya yoto nebo numuna ne. Ido wenina ha lobinofao? loto loga o edaiye. 40 Loga o edaito, ya himiwe hiyabatina wemakafo, Aifa lobiyo, loto lomuito, Polokafo latalo sinoito minoto wenina nuba naba minabo ya ha ladámanae, loto ana li faka lito ha ladámoti minato, Yuda wenina eimotina hatinalokati ha feto lobibo,

Copyright information for `SNPLAMBAU