Acts 23

Ena Polokafo Yuda mono kanisole nuba minabo huliya Sanihetilini fefe loto wa betito feto lobibo, Weninane-mota, nemo ya aidenati Goti nomunalo weune-lune-hane moda dowa lotoko minoto, fefe lotoko monimo uto monane fefe libo neto, ido eletifo yaidana oto moni minowe, loto lobiye. Feto lobito, ayalo ya sokila hi muwabo hiyabatina we wenaba Ananaiyasikafo Polo nedo selo minabo wenina ya lobibo, Welalo ya hofalo, lobito, Polokafo feto lomuibo, Gotikafo hofanaibo ne. Hemo ya numuna hilawa ufa feke wiliti li dowa itabo yaidana oto minane. Hemo yakafo amedoto minoto Mosese lo molaibo halo ya lifimane ya wita anowe, loto minanibo nefa, heimoka nemo ya hofalo, loto lanibo yakafo Mosese lo molaibo ha ya li fukane, lomuiye.

Feto lomuito, Polo selo nedo minabo wenina yasi feto labo, Igaidana oto Goti sokila hi muwabo we hiyabatina we wenabatina ha nosámibo lomuwane? lato, liwila oto lobibo, Weninane, nemo wewa ya Goti sokila hi muwabo hiyabatina we wenabatina ne, loto holámowe. Yagunu mono lufuwa igu ya feto loto libo,

Weninatina hiyaba o betiyabo we ya ha nosámibo lo edámilo,
loto ha mono lufuwau (Kis 22:28) ya nebo ne, loto lobiye.

Ena Polokafo kanisole wenina ya malekama Sadusi wenina minato, ido malekama ya Falisi wenina minae, loto holito ya kanisole mau minagu ya su loto feto libo, Weninane, nemo ya Falisi we ya minowe. Ido Falisi we ma hipala ya minowe. Ido nemo ya fuliyabo wenina fuliyaguti li sinoi betinaiye, loto holi hikitobo feto anaibo hamenawa ya auba ito hiyaba edomo yowonako, yagunu onesa li halo molo nedae, loto su loto lobiye.

Feto lobito, ayalo Falisi weninagi ido Sadusi weninagi eimotina moliya fiti nubatina ya fokiti u eito-eito uwae. Feto feyabo ya Sadusi we yasi feto labo, Wenina fuliyaguti hofa sinoi iyámanigilae. Ido enisole yagi minámae. Ido weudina-adina yagi minámiye, feti lo-lo ato, Falisi we yasi feto labo, Idafawa muki ya ne, loti holi hikitae. Yagunu ha naba-naba lato, Falisi wenina minaguti lo molaibo ha api itibi-itibi abo we malekama sinoiti aubafofo loti feto labo, We yo-hola ya lifimala ya li oloto piyámone. Ido enisolefe ido weunafe yamakafo ha lomuife? Feto lomuitoma ya nedafaiye lanune? loti ha auba iti lobiyae.

10 Feto lato, ha moliya ya u naba-naba wito, himiwe hiyabatina we wenaba holibo ya wenina yasi Polo ya filiga-filiga ika ato, fekalito fulitanaiye, loto holi muito, himiwelama auba ito feto lobibo, Lumuti Polo ya wenina minaguti ika oti himiwe numuna nabau ilimiti yoilo, loto idipi molaito, holiti feto feyae.

11 Ena lubuka yalo Wenabakafo Polo nedo loto sinoito minoto feto lomuibo, Hemo holitina holiyámo. Melo Yelusalemu ya hane lo oloto molanibo yaidana oto Lomu numudo uto hane lo oloto molanane, loto lomuiye.

Polo hofo fulinune, loti ha hudala hiyabo ha

12 Ledawa Yuda wenina malekama loti nuba oti hudala hiti feto labo, Hoba-idafagi ido no-anogi námoto moi ito minomo uto uto Polo hofo fulitoto wete-idafa hofa nanune, loti aubafofo loti lo molae. 13 Feti aubafofo loti lo molabo we ya (40) foti wemoli yaidana oti minae. 14 Ido wewa ya sokila hi muwabo we hiyabatina we ido wenina hiyabatina we minado uti feto lobiyabo, Lemo ya ha lo molonibo aubafofo loto ona ne, loto lonibo ya wete-idafagi ido no-ano yagi námoto moi ito monimo uto Polo hofo fulitoto yaloko hofa idafa nanune, loto lo molone. 15 Yagunu onesa hemotinagi ido Yuda kanisole weninagi ya Lomu himiwe hiyabatina we wenaba nedo uti feto lomuilo, Polo ya minonido ilimito ano. Polo li halo molo edabo ha mona ya holifefe loto holinune, lomuilo. Feto lomuwato, Polo hemotinaloka ilimito anado ya Polo hanu hofalalo hofo fulinune, loti lobiyae.

16 Feto lobiyafa, Polo momolafokafo ha lo fukabo ya holito himiwe numuna nabau ya yoto Polo lomuiye. 17 Lomuito, Polokafo himiwe hiyaba we ma sula fito feto lomuibo, Hipa me ya ya himiwe hiyabatina we nabaloka ilimito uwageto ha lanaibo ya holinaiye, loto lomuiye.

18 Lomuito, wewa yakafo hipa ya himiwe hiyabatina we wenabaloka ilimito uto feto lomuibo, Nala fibo we Polo yakafo sune fito hipa ya ha lohumunaiye. Ilimito hemodoka uwo, loto lonumiye, loto lomuiye.

19 Feto lomuito, analo lito ilimito anawaleka uto feto lomuibo, Nena ha lonumunowe, loto ane? loto loga o edaito, 20 emokafo feto lomuibo, Yuda wenina masi hemokafo Polo ya minonido ilifiyageto ageto monala molaibo holifefe loto holinune, loti lanabo ya sugi lohumunigilae. 21 Hawa ya lohomatoma holiyámo. Weninawa ya (40) foti yasi hofo fulinune, loti hanudo hiyabala minanigilanako, yagunu, O, lobiyámo. Weninawa yasi hudala hiyabo ya aubafofo loti onae, loti ya wetina-idafagi ido no-anogi námoti moi iti monimo uti Polo ya hofo fulitoto hofa nanune, loti laboma ya onesa hanudo ya hi minae. Ido hemo ya hatina holito, O, lananido ne, loti hiyabaka minae, loto lomuiye. 22 Feto lomuito, himiwe hiyabatina we wenaba yakafo feto lomuibo, Ha lo oloto pito nomanibo ya wenina ma lobiyámo, loto ilifi molaiye.

Polo ya Felikisi nedo ya ilifi molaibo ha

23 Himiwe hiyabatina we wenaba yakafo himiwela hiyabatina we loiti ya sutina fito, aito feto lobibo, Hemotina uti himiwe mikalo unabo ya (200) tu hadeti, ido himiwe ma safu-hosi meyalo minoti unabo ya we (70) seweni, ido himiwe ile liti unabo ya (200) tu hadeti ya Sisalia numudo eletifo naini (9) kiloku lubuka unae, loti li nuba o betilo. 24 Ido himiwe yasi Polo ya hiyaba dowa o edoti, ilimiti gamani hiyaba we wenaba Felikisi nedo ya unae, loto safu-hosi ya Polo molo edaliyo, lobito 25 ha lufuwa i fulo edaibo ya feito ya ibo,

26 Aiyo, nemo ya Kolodiusi Lisiyasikafo lufuwa me ya ya hiyabate we wenaba Felikisi ya i fulo hedowe. Siyane.
27 Yuda wenina yasi we me ya ya analo-hinalo liti hofo fulinune, loti lafa, nemo holiyobo emo ya Lomu we ona
ya ne, loto holitoto himiwene yagi loto adinauti lito li nomuna wa edone.
28 Ido nemo ya wewa sigiya lo edabo mona ya holinowe, loto holito Yuda kanisole
minagu ilimito uwoto
29 lo molaibo ha yagunu sigiya lo edafa, idafawa ma o molageto hofo fulinabo idafafe, ido nala i edanabo idafafe, ya li oloto piyámowe.
30 E'e, li oloto piyámofa, wenina yasi faluku oti hudala hiti hofo fulinune, loti labo hawa ya holitoto ayalo minanido ilifi molowe. Ilifi moloto ido sigiya lo edabo wenina yagi hemodoka loti sigiya lo edanabo ha ya lohumunae, loto auba ito lobiyowe. Modae.
Feto loto lufuwa ito fulo edaiye.

31 Ena himiwela ya hiyabatina we welalo meyalo moloti, lubuka midipu igu Polo ilimiti uti Antipatilisi numudo uwae. 32 Uwato, leda himiwe mikalo uwabo we ya liwila oti himiwe numudoka ato, safu-hosi meyalo amedoti uwabo we ya ilimiti uti uti 33 Sisalia numudo fedoti, gamani hiyaba we wenaba nedoka ya uti lufuwa i fulo edaibo ya muti Polo yagi analo molae. 34 Analo molato, emokafo lufuwa hitoto loga o edaibo, Hemo ya igaukati we minane? loto loga o edaito, Polokafo liwila oto lomuibo, Silisia ebauti minowe, lomuito, 35 feto libo, Sigiya lo hedanabo wenina atoma haka ya lifefe lanobo ne, lomuto Heloti numuna huigu yau Polo hiyaba o edalo, loto lobiye.

Copyright information for `SNPLAMBAU