Acts 25

Polokafo Sisa ya hane lifefe lo nedanaiye, loto libo ha

Fesitusikafo aya ebalo fo hamena tili (3) minototo, Sisalia numudo fulitoto Yelusalemu yoito, yalo sokila hi muwabo we hiyabatina we ido Yuda wenina hiyabatina we yasi loti nomunalo Polo ya li halo molo edabo ha ya lomuwae. Feto loti lomuwabo, Hemo ya ade li faka loto himiwe idipi molageto Polo ilimiti Yelusalemu anae, loti wako lo edabo ya hanudo anaido hofo fulinune, loti hudala hiyae. Hudala hiyafa, Fesitusikafo liwila oto lobibo, Polo ya Sisalia numudo nala numugu nebo ne. Ido hofa liwila oto lumunobo hamena alili ainako, yagunu hiyabatina we malekama nemogi maina lumuto yalo wewa ya mona nosámibo ma molagetoma ya li halo molo edanae, loto lobiye.

Feto lobito fo hamena (8) eiti yafe, ido (10) teni yafe Yelusalemu minototo Sisalia numudo liwila oto lumuto ha lifefe labo wenina li nuba o betito feto libo, Polo nemodoka ilimiti alo, lito feto feyato, Polo aido Yuda wenina Yelusalemu numudokati lomabo yasi li hona o edoti li halo molo edanabo ha naba lo minafa, hawa lobiyonibo ya li onae, loti ogofuti holinabo ha ya minámiye. Feito Polo yakafo li halo molo edabo wenina ya liwila oto lobibo, Nemo ya Mosese lo molaibo ha Yuda wenina meyalo molo-molo onibo ha yafe, ido Yuda wenina fele huliyagi numuna naba yafe, ido Lomu hiyaba we wenaba ona Sisa yafe, ya ha nosámibo ma lo betiyámobo ne, loto lobiye.

Feto lobito, ya Fesitusikafo Yuda wenina nemogunu dowa loti holinae, loto holito ya loga o edaibo, Hemo ya Yelusalemu uwageto yalo neimone nomunelo li halo molo hedabo hawa ya holi nedanane, loto labe? loto loga o edaiye. 10 Feito loga o edaito, Polokafo liwila oto lomuibo, Onesa Lomu hiyaba we wenaba Sisa ha lifefe lo-lo abo weninala maunigu nomudinalo sinoi minobo meu yako ya hane holi nedanae, loto auba ito lowe. Hemo heimoka holi minane. Yuda wenina idafa ma li nosámibo o betiyámoma ya moda holitanima ne. 11 Feito neboma nefa, nosámibo mona ma mologeyama yagunu hofo fulinune, loti lanabo ya nemo ya hofo nedo fuliyámilo, loto ladámanowe. E'e, Yuda wenina yasi li halo molo nedabo hatina ya ona minámanaibo ya we makafo anelo lito weninawa ya adinalo binaibo monawa ya fefe ladámanaiye. Yagunu Lomu hiyaba we wenaba ona Sisakafo li halo molo nedabo ha ya holi nedanaiye, loto auba ito liye. 12 Feto lito, Fesitusikafo kanisole wegi loyolalo-melo otiti ya feto lomuibo, Hemo Sisa li halo molo nedabo ha holi nedanaiye, loto lanibo yagunu Sisa nedo unane, loto lomuiye.

Fesitusikafo Polo yagunu Agilipa lomuibo ha

13 Ena minomo uto hamena ma hiyaba we wehudi Agilipate ido olonafo Benaisite ya Fesitusi aiyo-weiyo ha lo edanoiye, loti Sisalia numudo loti 14 hamena fana yalo minanako, ya Fesitusikafo Agilipate ya Polo li halo molo edabo mona ya loyolalo-melo oti feito lomuibo, We ma me ya nebo ya Felikisikafo nala numugu waito fulo edoito wiye. 15 Feito wito, Yelusalemu uwobo hamenalo ya sokila hi muwabo we hiyabatina we, ido Yuda wenina hiyabatina we yasi wewa ya li halo molo edabo ya lifima ha umo, lo, loti lonomabo ne. 16 Lonomafa, nemokafo feto lobiyobo, Lomu wenina yasi hasuwala fiyabo we ma hofo fulinabo adinalo ya aifa molámae. E'e homu ya wewa yakafo sigiya lo edabo wenina nomudinalo ya li halo molo edabo ha liwila oto lobinaibo ne. Lomu wenina monatina feito ne, loto lobiyowe.

17 Lobiyoto, meu nemogi maina liwila oti loto, hamena fana hiyaba ámoto ledawa ya ha lifefe lo-lo abo wenina ya li nuba o betito himiwe ya lobiyobo, Wewa ya ilimito alo, loto ilimiti ae. 18 Ilimiti ato, wenina sigiya lo edabo yasi sinoiti Polo mona nosámibo-asámibo yaidana oto molaiye, loti sigiya lo edanafe? loto hane kiyofa, ya feto fe edámae. 19 Feto fe edámafa, eimotina mono monatina yagi, ido fulibo we ma huliya Yesu ya Polokafo nomuna hofawa ne, loto libo we yagunu ya ha fi muwae. 20 Igaidana oto hala mona li oloto pito holifefe loto holinowe? loto hane kito feto loto loga o edobo, Hemo ya Yelusalemu uwageto yalo li halo molo hedabo hawa ya holi nedanae, labe? loto loga o edowe. 21 Loga o edoto, Polokafo Lomu hiyaba we wenaba Sisa yakafo li halo molo nedabo ha ya holi nedanaiye, loto aubafofo lito himiwe ya lobiyobo, Wewa ya hiyaba o edalo. Aliga Sisa nedo ya ilifi molanowe, loto lobiyobo ne, lomuito, 22 Agilipakafo feto lomuibo, Neimone wewa ha lanaibo ya holinowe, loto holiyowe, lomuito, liwila oto lomuibo, Leda holinane, lomuiye.

23 Leda Agilipate Benaisite maina himiwe hiyabatina we wenabagi, ido numuna meya nabau wenina hiyabatina wegi, ya wenina nuba o-o abo numugu yowato, wenina muki aiyo-weiyo lo betiyato, Fesitusikafo, Ilimiti alo, lito Polo ilimiti ae. 24 Ilimiti ato, Fesitusikafo feto libo, Hiyaba wehudi Agilipa ido hemotina muki lemogi minabo ya aya wewa ya wa edalo. Emotina ya Yuda wenina muki Yelusalemu minabo ido Sisalia numudo melo minabo yasi nomunelo ilalu huti feto lonomabo, Hofo fulinae, loti ha naba-naba lafa, 25 wa edobo ya wewa hofo fulinubo idafa ma feyámiye. Ido eimolakafo feto libo, Sisakafo hane lifefe lo nedanaiye, loto libo yagunu Lomuka ilifi molanogolowe, loto ha lo moloto 26 emo mona molaibo yagunu hofo fulinabo hala ya hiyabate wenaba lufuwa i fulo edanowe, loto holiyofa, ha ma mináminako, wewa ya hiyaba wehudi Agilipa hemo nomugalo ido hemotina muki melo minabo nomudinalo ya ilimito loto hala ya holiti ha mona li oloto piyato, hawa lufuwa i fulo edanowe. 27 Ido nala fibo we ma ilifi molanobo we ya li halo molo edabo ha yagi fulámanobo ya fefe ladámanaibo ne, loto holiyowe, loto lobiye.

Copyright information for `SNPLAMBAU