Acts 26

Polokafo Agilipa ha lomuibo

Ena Agilipakafo Polo feto lomuibo, Heimoka haka lageto holinune, lomuito Polokafo ana li faka loto li halo molo edabo ha ya apito liwila oto feto libo, Hiyaba we wehudi Agilipao, eletifo Yuda wenina sigiya lo nedabo ha muki ya liwila oto lanogolo nomugalo sinoiyobo ya lune-haneu dowa loto holiyowe. Ena Yuda wenina monate eito-eito muki ya moda holi minanibo nenako, yagunu lune-haneu dowa loto holiyowe. Yagunu you loto holi minageto ha lanowe.

Homu aidena hipa hefola minodoti loto onesa hamenalo ya Yuda wenina muki yasi mona molobo ya wa minae. Ido neimo ebaneuka ya olufo minobo hamenaloti monane wa nedoti, ido Yelusalemuka minoto mona molobo yagi moda wa hulae. Ido hamena fana wa nedo minanako, lanune, loti holinabo ya Yuda monolo wenina minagu yauti nuba ma huliya Falisi ne, loti lo molaibo ha ya auba iti meyalo molo-molo abo minagu ya nemo ne, lobinigilae. Feito nefa, onesa ya Gotikafo awatefo-mota lo molo bibo ha ya holi hikito muto hulawa ya hiyabala o-o obo yagunu li halo molo nedo minae. Ido lo molo bibo hawa ya lemo weninate afu monalo-monalo (12) tuwelu yasi hamena-hamena ya Goti auba iti houba-naba o edo minabo ya hulawa linune, loti hiyabala o-o minabo ne. Wenabao, hulawa linowe, loto ya hiyabala o minobo yagunu Yuda wenina ya sigiya lo nedo-nedo o minae. Ena hemotina Yuda wenina ya Gotikafo fuliyabo wenina fuliyaguti li sinoi beti ne, loti nedafaito holi hikitámaboma minae?

Nemo neimone yagi Yesu Nasalete numudoti we huliya ya li waka itanowe, loto auba ito onona naba-naba limo yowobo ne. 10 Ido aya monawa ya Yelusalemu yalo molobo ne. Ido sokila hi muwabo hiyabatina we wetinalo ya Yesu weninala abi loti ya nala numugu li fulo betiyoto hofo beti fulinune, loti labo ya dowae, loto lo-lo obo ne. 11 Feto feyobo muki hamena-hamena ya Yesu mono weninala li hopa o betinowe, loto Yuda wenina mono numunatina negu-negu yoto, elepa iti holi hikitámanae, loto hanu auba ito monito wita-wita obo ne. Ido sebane hala-kala lito li hopa o betinowe, loto numudo-namado eba faiga negu-negu yagi moni-moni obo ne.

Polokafo Yesu holi hikito muibo monala yagunu libo ha

(Ap 9:3-19, 22:6-16)

12 Ena sokila hi muwabo we hiyabatina we wetelo feto feyanaiye, loti lufuwa iti nomato, lito Damasikusi numudo uto Yesu mono weninala li hopa o betinowe, loto uwobo ne. 13 Uwoto, wenabane, folilo hanudo u minodo lamena ma fo li fulo edaibo ya lamena okulumauti loto nemogi ido wenina maina uwonibo yagi li hona ledoto lamena naba-naba aiye. 14 Lamena naba-naba aito, lemo muki mikalo lumu fou logeto, Yuda wenina hatelokati ha nola yakafo feto lonumibo, Solo, Solo, neidafaito li hopa o nedo-nedo minane? Hemo ya bulumakaukafo yawala mainafa howalo hinagunu hofaibo yaidana oto heimoka ya li ogofu minane, loto lonumiye. 15 Feto lonumito, liwila oto lobo, Wenabao, hema minane? loto loga o edoto feto lonumibo, Nemo Yesu ya li hasuwala fi nedananibo we ya minowe. 16 Hemo onesa mikaloti sinoiyo. Nemo houba-nabane we minoto, wa nedotanibo yagi, ido aliga idafa magi hilibinobo ya uto wenina lo oloto pi binane, loto weune fi hedowe. 17 Ido heimoka weninakagi eito feka weninagi yasi li hopa hedanune, loti feyanabo adinau yauti li nomuga wanowe. 18 Feto fe hedoto aya weninawa minadoka hilifi molanowe. Hilifi moloto ya lifimatina hilili o betiyageto holi hikitabo wenina Gotikafo li fele o betibo wenina minagu ya minanae, loto weninawa nomudina likaibo ya nomudina li falatoto midipu iguti idipito lamenalo anane. Ido Satani hiyaba o betibo hilalau yauti idipito Goti hilalau ya idipito anane, loto lonumiye.

Polokafo Yesu ononala libo ha

19 Hiyaba we wehudi Agilipao, ena nemo ya okulumauti wamoidana oto wa edoto, Feto feyo, loto lonumibo halo ya moda hololoto, 20 homu ya Damasikusi numudo uto lobito, ido yaloti Yelusalemu minabo weninaloka ya uto lobito, yaloti Yudia ebau muki minabo weninaloka uto lobito ido eito feka weninaloka yagi yalo uto lobito, muki ya feto loto lobiyobo, Lutina-hatina li elepa iti Gotidoka loti ido monatina molanabo ya wenina yasi wati lutina-hatina moda li elepa itae, loti holinae, loti mona dowa ya molalo, loto lo oloto molo-molo o minowe. 21 Feto feyobo yagunu Yuda wenina yasi nemo fele huliyagi numuna naba hilalau minodo anelo-hinelo liti hofo nedo fulinune, loti lafa, 22 Gotikafo ane li faka lomo yoinako, ido onesa eletifo me ya ya ane li faka lo nenako, hemotina hulitinagi we minabo ido aifa we minabo nomudinalo ya minoto hawa lobi minowe. Ido ha eito ya lobiyámoto polofetigi ido Mosesegi yasi, Idafawa feito oloto pinaiye, loti labo ha ya ayaidana oto lobiyowe. 23 Emotina ya feto labo, Gotikafo ilifi molaibo we Kilisto ya ogofu naba holito, hana fuliyaguti sinoinaibo we yakafo eimola weninalagi, ido eito feka weninagi ya Goti hala ukuwa lo oloto molo binogolaiye, loti labo ne, loto lomuiye.

24 Ido Polo li halo molo edabo ha liwila oto lo nedo Fesitusikafo ha naba loto feto libo, Polo, hemo ya moda nei-nei fiyane. Hemo ya lufuwa muki hitaninako, haka-managau ya ki hopa itane, lomuito, 25 Polokafo elepa ito liwila oto lomuibo, Wenaba Fesitusi, nemo nei-nei fiyámowe. E'e, nemo hane-manane ya fefe loto neto hama lobo ya ona ne. Hiyaba we wehudima ya idafa-adafa lobo ya holi neto, holiya holiyámoto aifa oloto lomuwowe. 26 Ido holiyobo ya aya idafawa muki ya faluku oto ma fe mináminako, idafawa ya moda holi ne. 27 Hiyaba we wehudi Agilipao, hemo ya polofeti hatina holi hikito minabe? Nemo holiyobo, Holi hikito minane, loto ya lomuiye.

28 Feto lito, Agilipakafo Polo feto lomuibo, Onesa hemo feto-namato hamena fouma efo yako nemo ya Yesu we li buli edanowe, loto haka kiyabe? loto loga o edaiye. 29 Loga o edaito, liwila oto lomuibo, Hamena foumafe, ido hamena fanafe, ya dowa ne. Ido hemogi ido eletifo wenina muki hane holi minabo wenina yagi ya nemo holi hikitobo yaidana oti holi hikitanae, loto holiyowe, loto Goti lomuwofa, aini nala ya hemotinaloka minámanaiye, loto holiyowe, loto lomuiye.

30 Feto lomuito, hiyaba we wehudima ya sinoito, ido gamani hiyaba we wenaba ido Benaisi ido wenina muki maina minabo yagi sinoiti 31 numuna fulitoti feka uti, ha lo filiga-filiga o minoti feto labo, We me ya mona molaibo ya hofo fulinubo monafe, ido nala numugu fulo edanubo monafe, yama molámiye, loti lae. 32 Feto lato, Agilipakafo Fesitusi feto lomuibo, Wewa ya Sisakafo ha holi nedanaiye, loto ladámibo neko, moda nemokafo wina fulo edadi ne, loto lomuiye.

Copyright information for `SNPLAMBAU