Acts 3

Pitakafo we ma hina nosámibo li dowa lo edaibo ha

Hamena ma ya lunaga tili kiloku (3) yaidana oto Goti lomunabo hamena selo aito ya Pitate Yonite fele huliyagi numuna nabau yowaiye. Yoti yalo fele numuna hanu huliya Omonala ne, labo hanu welalo yalo we ma olafo houmalauti hina nosámibo ma nebo ya wa edaiye. Wa edaibo wewa ya hamena-hamena hounalafo-mota yasi mofuti ito loti yalo fulo edato ya wenina fele huliyagi numuna nabau yoti lumuti abo ya hefanagunu wako lo beti-beti aiye. Wewa yakafo Pitate Yonite fele huliyagi numuna nabau yonigili aibo ya wa betitoto, Idafa ma numiliyo, loto wako lo betiye. Wako lo betito, Pitate Yonite wewa wa edofefe loti wa edoti ya Pitakafo, Lemo ya wa ledo, loto lomuito, ena wewa, Idafa ma numunigilaiye, loto wenu wa betito Pitakafo feto lomuibo, Hefana ma wa námofa, ido idafa ma wa nobo ya moda humunogolowe. Yesu Kilisto Nasalete numudoti aibo we huliyalo ya hemo mikaloti sinoito hanu moniyo, loto lomuto, ana onaleka lito li faka lo edaiye. Feto fe edaito ya ayalomati hina moda aubafofo lito, sato moloto hinagunu sinoito hanu monimo uto, fele huliyagi numuna nabau ya we loiti yagi maina yoti uti wewa yakafo satomo akaisa-akaisa oto uto Goti ebola liye. Feito hanu monito Goti ebola libo ya wenina muki wa edoti 10 wa edofefe lotiti, Aiyo, wewa ya fele huliyagi numuna nabalo hanu huliya Omonala ne, labo hanu welalo me ya ya hefana-huwamenagunu wako lo ledo-ledo aima ya nefe? loti u dowa libo wati ya elegiyae.

Pitakafo wenina fele huliyagi numuna nabau minabo ya lobibo ha

11 Ido wewa yakafo Pitate Yonite utinalo lito nedo ya wenina muki oluloti emotina minado fele huliyagi numuna naba li hona-hona oti holo-hala numuna yaidana oti huwabo anawaleka ya huliya Solomoni Hilalau, yaleka lo fedoti elegiti li nuba oti minae. 12 Feto feyato, Pitakafo wa betito feto loto lobibo, Isilaeli weninao, hemotina neidafaito elegiti i minae? Wenu wa ledabo ya leimo aubate yakafofe, ido leimo Goti monalalo meyalo molanubo ononate yakafofe wewa ya li hanu moni edaiye, loti hatina kiyafe? Olo? 13 Abalahamu, Aisaka, Yekopu Gotitina, leimote awatefo-mota holofate Gotitina yakafo moda we naba ne, loti holinigilae, loto houba-nabala we Yesu li naba o edoto huliya lamenala muiye. Feto feyaifa, hemotina ya hofato fulinaiye, loti Yesu ya uwolafo-mota adinalo molabo ne. Feto molafa, ido homu ya Pailatikafo nalauti wina fulo edanowe, loto lima ya hemotina, E'e, loti mesafa i muwabo ne. 14 Mesafa i muti, fele nebo we monala fefe libo we ya metina muti, wenina hofo beti fulibo we wina fulo edanane, loti lomuwabo ne. 15 Hemotina hofawa minomo yonabo mona yawala ya liti hofo fuliyafa, ido Gotikafo fuliguti li sinoi edaito, nomudegunu wa edoibo ne. 16 Ido wewa me ya wa edoti holiti o minabo ya Yesu huliyalo holi hikito muwonibo mona yakafo li aubafofo lo edaibo ne. Feito Yesu huliya yakafo ido Yesu holi hikito muwonibo mona emodokati aibo yakafo wewa hina nosámibo moda li faka lo edaito ya hemotina muki wa minabo ne.

17 Ena mono weninane-motao, hemotina ido hiyabatina we Yesu feto fe edabo monawa ya holifefe ladámabo ya moda holowe. 18 Feto fe edafa, aidena Gotikafo ilifi molaibo we Kilisto ya hena holinogolaiye, loto libo ha polofeti muki wetinalo molaito halawama onesa hemotina mona molado ya halawama feito iye.

19 Yagunu lifimate hilili o ledoto, Wenabakafo weudeu li aila i ledanaibo hamena ya lemodoka lilifinaiye, loti lutina-hatina elepa iti Gotidoka liwila oti alo. 20 Liwila oti ato, Yesu ya ilifi molaibo we Kilisto nebo ya aidena akaimati lemogunu moda li wa molo edotaibo ya minonido ilifi molanogolaiye, loti lutina-hatina elepa iyalo. 21 Aliga ilifi molanogolaifa, onesa okulumau hiyaba minageto, polofeti fele we wetinalo lo molo lumibo ha ya molaito, ha labo ya idafa-adafa muki hofawa lifefe lanaibo hamena oloto piyageto yalo Yesu liwila oto anogolaiye.

22 Yagunu Mosese yakafo feto libo,

Wenaba Gotitina yakafo hemotina weninatina minaguti polofeti ma nebo yaidana oto li oloto pi bito idipi molanaiye. Li oloto pi binaibo wewa yakafo lobibo hala muki ya holiti meyalo molalo.
23 Ido makafo hala holi holiyámanaibo ya Goti weninala yauti moda u hopa unogolaiye,
loto ha mono lufuwau (Lo 18:15, 18-19) ya nebo ne.
24 Feti polofeti muki Samuweli hamenalalo akaimati ha lomo yowabo yama ya onesa me ya idafawa aibo yagunu ha lo-lo abo ne.

25 Ido Gotikafo polofeti idafa weuna fi betibo ido awatinafo holofatina-mota emogi li hutifina betibo ha ya hemotina weuna fi betibo ya moda linigilae. Ido Gotikafo Abalahamu feto lomuibo,

Nemo ya yufa fiyanibo we yakafo mikau-mikau wenina muki li dowa lo betinowe,
loto ha mono lufuwau (Stt 22:18) ya nebo ne.
26 Feto loto lomuibo ya hemotina nosámibo monatina ya li fulitoti lutina-hatina li elepa iyato li dowa lo betinowe, loto houba-nabala we ya li oloto pito homu heimotinaloka idipi molaiye, loto lobiye.

Copyright information for `SNPLAMBAU