Acts 4

Pitate Yonite nala i betiyabo ha

Pitate Yonite wenina ha lobi minaito, Goti sokila hi muwabo wegi, ido fele huliyagi numuna naba himiwe wenabatinagi, ido Sadusi weninagi ya we loiti minaido ya ae. Minaido loti aposolo ya wenina api itibiti feto lobiyabo, Yesu fuliguti sinoinako, wenina ya ayaidana oto fulinuguti sinoinune, loti labo ha ya holiyabo yagunu sebatina hala-kala naba lito, loti Pitate Yonite adinalo liyafa, lunaga molainako, yagunu leda sigiya lo betinune, loti nala numugu yau limo fulo betiyae. Limo fulo betiyafa, ido ha mono laibo holiyabo wenina ya muki holi hikito muti, ido Yesu weninalagi keloti holi hikitabo wenina abi loti faifu tauseni (5,000) yaidana minae.

Pitate Yonite sigiya o betiyabo ha

Ido leda ya Yuda wenina wenabatinagi, ido wenina hiyabatina wegi, ido lo molaibo ha api itibiyabo wegi ya Yelusalemu numudo nuba ae. Nuba minagu ya Goti sokila hi muwabo we wenabatina Anasile, ido weninala Kaiyafasile, Yonile, Alekisadale, ido weninala magi maina nuba minae. Nuba minoti we loiti ya li nuba minagu idipiti yowato, nomudinalo ya minaito, feto loti loga o betiyabo, Hema aubalalofe, ido huliyalofe ononawa me ya ya liyaiye? loti loga o betiyae.

Loga o betiyato, Weuna Felekafo Pita lula-halau faitoto mino edaito feto loto lobibo, Wenabate ido hiyabate weninao, lemo we hina nosámibo li dowa lo edoibo yagunu igaidana oti wewa ya li faka lo edaiye? loti loga o ledabo yagunu lo oloto molanowe. 10 Ena lo oloto molanobo ya hemotinagi ido Isilaeli wenina muki yagi holifefe loti holilo. Gotikafo ilifi molaibo we Yesu Kilisto, Nasalete numudoti we ya hemotina yá yofolo hofato fulibo ya Gotikafo fuliguti li sinoi edaibo we huliyalo ya wewa nomudinalo sinoi nebo ya li faka lo edaiye. 11 Ido wewa yagunu feto libo,

Hefana ya numuna huwabo wenina wa aifa idafaidana itabo nefa, ido aya hefanawa yama moda numuna lagi hola fibo ne,
loto ha mono lufuwau (Sng 118:22) ya nebo ne.
12 Yesu yakafoko li nomude wanaibo ne. Feito nenako, wenina mikau-mikau minagu yauti makafo huliyalo li nomude wanubo we ma minámiye, loto lobiye.

13 Ena Pitate Yonite holi biyámito nuba minabo wenina yasi wa betiyabo ya we loiti ya aifa wenina minoti, lufuwa api itibiyabo numugu hamena fouma efomako uwaiboma ne, loti holiti yagunu elegiti, ena emotina ya Yesugi maina mino-mino ama ne, loti ya holi minae. 14 Feto holi minato, we li faka lo edaibo we ya maina sinoi minaboma ya wa edabo yagunu ha lanabo ya ma minámiye. 15 Ha minámito, kanisole mauniguti feka uti minaliyo, lato, lumuti minaito, eimotina ha lo humomo fiti ya feto labo, 16 Leimote we loiti ya neidafa fe betinune? Wewa loiti yasi Metefo aubala lilibibo idafa naba ya li oloto pito, ya Yelusalemu numudo minabo wenina muki ya holi hulotae. Ido idafawa oloto piyámiye, loto lanubo ya ogofuwámone. 17 Ido hawa ya numudo-namado upatoto wenina holi hulotanae, loto leimote ya wewa huliyalo ya wenina ma hofa lobiyámilo, loto aubafofo loto lo fuko betinune, loti lae. 18 Feto lotiti we loitima hofa sutina fiyato aito, feto lobiyabo, Yesu huliyalo wenina hofa lobiti api itibiyámilo, loti aubafofo loti lo fuko betiyae.

19 Lo fuko betiyafa, Pitate Yonite yasi ha liwila oti feto lobiyaibo, Lemo hatina yalo hololoto Goti hala fulitanubo ya Goti holinaibo dowa lanaife? Hawa ya heimotina hona moloti holilo. 20 Yagunu lemo idafawa watoto holito fe minoibo idafa ya lo oloto molámanoibo ya ogofuwámoiye. E'e, lo oloto molomo yonogoloiye, loti laiye.

21 Feto loti laito, wenina muki idafawa feto feyabo ya holiti Goti ebola lomuti minanako, hiyaba we yasi we loitidoka idafa ma fe betiyámabo aifa holi binaibo ha makafo lalafu oti nalauti wina oti itibi fulato uwaiye. 22 Ido Goti aubala idipibo idafakafo we hina nosámibo li dowa lo edaibo wewa ya melegela foti (40) ya ne.

Holi hikitabo wenina Goti lomuwabo ha

23 Ena Pitate Yonite nalauti wina betiyato, mono weninatina minado uti Goti sokila hi muwabo wenabatina ido wenina hiyabatina we ha lobiyabo ya lobiye. 24 Ha lobibo ya holititi lutina li mako moloti, Goti feto loti lomuwabo, Wenaba nabao, mika okuluma ho no ido idafa-adafa mona-mona idafa nebo ya li oloto piyane. 25 Ido hemo Weuga Fele yakafo houba-nabaka we awatefo Defiti welalo ha molaito feto libo,

Eito feka wenina ya neidafaito sebatina hala-kala naba lo minae? Ido weninawa yasi nedafaito Wenaba ya hudala hi minae? Feto feyafa, ogofuwámae.
26 Ido mikalo hiyaba we wehudi yagi ya minoti, wenina hiyabatina we Wenaba Goti yagi ido ilifi molaibo wegi lowa fi binune, loti wenina naba ya nuba oti ki minae,
loto ha mono lufuwau (Sng 2:1-2) ya nebo ne.

27 Ona lito, ido aya numuna meyalo ya Heloti ido Pontiusi Pailati yagi eito feka wenina ido Isilaeli wenina yagi ya nuba oti fele houba-nabaka we Hipaka Yesu ya ilifi molanibo we lowa fi munune, loti hudala hiyae. 28 Feti hudala hiyabo ya feto-feto feyanae, loto hemo heimoka aubakamamo ido holitoto homu lotanibo yaloma iye. 29 Feto feyafa, hemo Wenabate onesa uwotefo-mota ha magunu lalafu oti labo yagunu lemo houba-naba o hedonibo ya aubakama lomageto, weninawa holitina holiyámoto, haka ya wenina muki lobimo yonune. 30 Feito aubaka ya lilibito, fele houba-nabaka we Hipaka Yesu huliyalo ya wenina idafa i hiliyabo ya li faka lo betito aubaka lilibiyanibo idafa li oloto pimo uwo, loti lomuwae.

31 Feto loti lomu itato, numuna mau minabo numuna ya mima naba-naba aito, Weuna Felekafo loto lutina-hatinau mino faitito, holitina holiyámoti Goti hala ya aubafofo loti lobiti minae.

Holi hikitabo wenina lutina mako moloti minabo ha

32 Ido holi hikitabo wenina muki lutina-hatina mako moloti, ido we ma idafala wa naibo yama ya neimoko idafane ne, loto ladámibo ne. E'e, muki wenina yasi idafatina wa nabo idafa muki ya hona molabo ne. 33 Ido aposolo yasi Wenaba Yesu fuliguti hofa sinoibo hala ya aubafofo loti lobimo uwae. Ido aifa li dowa lo ledaibo mona naba ya mino betibo ne. 34 Ido aya wenina minagu yau ya idafagunu moni wita abo wenina ma minámabo ne. Ido hamena maleka idafa wa nabo wenina ya numunatina-ebatina idafa-adafatina nebo yama hefanalo fuloti meina liti 35 aposolodoka ya biyato, emotina yasi idafa wa námabo wenina idafagunu moni wita abo wenina ya hona moloti biyae.

36 Feto feyato, ya we ma nebo huliya Yosefe ya aposolo yasi huliya Banabasi ne, loti molabo huliyawa mona ya li aila i betibo we ne, loti molabo wewa ya Lifai yufa figu yauti ho nokafo li hona aibo eba huliya Saipulusi yauti oloto pibo ne. 37 Wewa yakafo mikala ma hefanalo fulo hulototo meina ya lito aposolo bibo ne.

Copyright information for `SNPLAMBAU