Acts 5

Ananaiyasite Safailate hatina

Ena we ma nebo huliya Ananaiyasi olonafo Safailate maina mikatina ma yagi hefanalo fuloti meina liyaiye. Meina liti feto feyanune, lito olonafokafo, O, lito meinawama liti hona moloti, filigama neimo idafane ne, loto molototo filigako lito uto ya aposolo sugi ha loto biye. Bito, Pitakafo feto loto loga o edaibo, Ananaiyasi, hemo neidafaito Satanikafo lukau ya mino hedaito, Weuna Fele ha sugi lomuto mikaka meinala malekama li faluku ane? Homu mikawa hefanalo fulámanibo hamenalo ya heimo mikaka nebo nefe? Ido aliga ya meina fiyabo hefanawa ya lito heimoka yawala minoto yaida-meida anowe, loto feto feyabe? Ya igaidana oto luka-hakau holito li hopaito feto feyane? Feto feyanibo ya wenina ma ha sugi lobiyámane. E'e, Goti ha sugi lomuwane, loto lomuiye. Feto lomuito, Ananaiyasi hawa holito lumu fou loto moda fuliye. Fulito, wenina muki hawa holiti holi naba-naba biye. Ido wenina hofawe yasi hono ula ya lafo-lafogunu wase iti uti hale liti molo edae.

Ena aliga tili (3) auwa yaidana oto li fulito olonafo hawa ya holiyámoto loto numugu yoiye. Numugu yoito, Pitakafo loga o edoto lomuibo, Mikatina meinala liyaibo ya feito nefe? lito, emokafo, Ona lane, meinala feito ne, loto liye. Ido Pitakafo feto lomuibo, Hemotina lutina-hatina mako moloti Wenaba Weuna ya hepa molo edanune, loti ya igaidana oti holiyaiye? Holi mino. Wagafo hale liti molo edabo wenina numuna hanu welalo minabo ya hemogi hilimiti uti hale liti molo hedanigilae, lito 10 wenawama ayalo hinalo lumu fou loto moda fulito, wenina hofawe yasi numugu yoti hono ula liti uti wanafo hale liti molo edagu ayaleka ya molo edae. 11 Ido monolo li nuba abo wenina muki ido muki hawa holiyabo ya holi naba biye.

Aposolo yasi idafa mona-mona feyabo ha

12 Aposolo yasi mebe-maba yagi, ido Goti aubala idipi-idipi aibo idafa mona-mona ya wenina minagu ya li oloto piyae. Feto feyato, ido holi hikitabo wenina muki ya lutina-hatina mako moloti fele huliyagi numuna naba li hona-hona oti numuna holo-hala yaidana oti huwabo anawaleka ya huliya Solomoni Hilala ne, loti labo yau li nuba o minae. 13 Nuba minato, wenina yasi dowa wa betiyafa, holi holiyanako, yagunu ya emotinagi nuba ámabo ne. 14 Feito nefa, we wena abi loti mulalo-mulalo oti Wenaba holi hikito muwabo ya emotinadoka homi itiko minae. 15 Feito weninatina idafa i hiliyabo ya yaofalo moloti, ido ma ya agakalo moloti idipiti loti hunu wiliti yalo fulo betiti feto holiyabo, Pita uto loto anaibo hamamuna yakafo idafa i hiliyabo wenina malekama ya utinalo lito li faka lo betinaiye, loti hanudo fulo beti-beti ae. 16 Feto fe-fe ato, ido numuna eba selo Yelusalemu numudo-namadoti wenina muki nuba abo ya idafa i hiliyabo weninatinagi, ido Satani himiwela lutina-hatinau mino betiti li nosámibo o betibo weninatinagi idipiti abo wenina muki ya moda li faka lo hulae.

Enisolekafo nala numuguti aposolo idipito wibo ha

17 Ena sokila hi muwabo we hiyabatina we wenaba yagi keloti minabo we muki Sadusi wenina minagu minabo ya idafawa yagunu holiti wauwa liti 18 aposolo adinalo-hidinalo liti nala numugu yau limo fulo betiyae. 19 Fulo betiyato, lubuka Wenaba enisolela yakafo nala numuna hanu si betito feka idipito uto 20 feto lobibo, Hemotina uti fele huliyagi numuna nabau yoti wenina muki minabo ya nomudina hofawa minanabo ha mona muki ya lobilo, loto lobiye. 21 Lobibo ha holiti meyalo moloti leda ho lido ya fele huliyagi numuna naba hilalau yoti mono ha api itibi minae.

Ido sokila hi muwabo we hiyabatina we wenaba yagi ege molabo wenina yagi loti Sanihetilini kanisole ya Isilaeli wenina hiyabatina wenaba minabo muki li nuba o betiti, ya himiwe nala numuguti aposolo ya idipiti alo, loti idipi molae.
22 Idipi molato, himiwe yasi uti nala numugu ya moni wita afa, minámato, 23 liwila oti loti feto lobiyabo, Lemo uto wa onibo ya nala numuna hanu moda aubafofo loti hu hiki loitato, ido hiyaba we yagi hanudo hiyaba oti minato, hanu sito yoto wita oba, minámae, loti lobiyae.

24 Lobiyato, ya sokila hi muwabo we wenabatina yasi ido fele huliyagi numuna naba himiwe hiyabatina we yasi hawa ya holiti idafawa oloto pibo yagunu hatina ligi-ligi kiyae. 25 Feto fe minato, we ma minado loto feto lobibo, Walo. Nala numugu fulo betiyabo weninama ya fele huliyagi numuna nabau ya wenina mono ha api itibi minae, loto lobiye. 26 Lobito, holiti himiwe hiyabatina wegi ido himiwegi uti aposolo idipiti afa, wenina yasi hefana fuloti hofo ledotanae, loti holi bito, holoti idipiti ae.

Aposolo ya holi holiyámabo ha

27 Idipiti loti sokila hi muwabo hiyabatina we wenaba yakafo loga o betinaiye, loti kanisole wenina nomudinalo ya li sinoi betiyato, feto loto loga o betibo, 28 Lemo ya, Wewa welalo ya api itibiyámilo, loto lo fuko biyonima nefa, holámoti hemotina ha ya Yelusalemu numudo hofa lato, wenina muki hatina holi hulato, ido hemotina yagi wewa ya lemote hofo fuliyae, lanune, loti lifima lemodoka molanune, loti auba iti holi minae, loto lobiye.

29 Feto lobiyato, Pitagi ido aposolo yagi ha liwila oti lobiyabo, Wenina hatina ya holi fulitoto Goti hala yako meyalo molone. 30 Ido awatefo-mota Gotitina yakafo Yesu, hemotina yá yofolo hofo fuliyabo we, ya fuliguti li sinoi edoto 31 eimola ana onaleka moloto ya lito yoto hiyabatina we wenaba ido li nomudina wanaibo we ne, loto molo ne. Molo nebo ya Isilaeli wenina lutina-hatina li elepa iyato lifimate hilili o betinaiye, loto molaiye. 32 Feto lo molaito, ido lemo idafawa watoto lo oloto molomo uwogeto ido Weuna Fele ya Gotikafo halalo hololabo wenina bibo we yagi ayaidana oto lo oloto pimo wiye, loti lobiyae.

Falisi we makafo kanisole lutina-hatina li you libo ha

33 Ena hawa labo ya kanisole wenina holititi ya sebatina hala-kala naba-naba lito, hofo beti fulinune, loti holiyae. 34 Feto loti holiyafa, Falisi we ma huliya Gamaliyeli, lo molaibo ha api itibibo we, wenina muki huliya li faka labo wewakafo kanisole hulumanigu sinoito himiwe feto lobibo, Aposolo feka idipiti uwato, hamena fouma feka minanae, loto lobiye. 35 Feto lobito, feka idipiti uwato, emokafo feto libo, Hemotina Isilaeli wenina, wemoliwa idafa ma ya fe betinune, loti holinabo ya holifefe loti hatina kiyalo. 36 Homu we ma nebo huliya Teudasi yakafo, Nemo huline nebo we minowe, loto lito wenina abi loti fo hadeti (400) yaidana oti ege molama nefa, uwolafo-mota yasi hofo fuliyato, ege molabo wenina muki ya upatoti uwato, ononala ya u aifa idafa buliye. 37 Ena aliga gamanikafo wenina hulitina lufuwa iyabo hamenalo ya Galili we ma huliya Yudasi oloto pibo yakafo wenina ma ile-fali sebatinau fito, Gamani weninagi fina finune, lito ege uwato hofo fuliyato ege molabo weninala muki ya upatae. 38 Feto upatato, ido onesa idafa-adafawa fedibo yagunu ha lobiyowe. Hemotina wemoliwa ya li hopa betiyámoti waito betilo. Nalauti wina oto fulo betilo. Ido ononawa mona ya aifa weninalokati minagetoma, ononawa ya u hopa unogolaibo ne. 39 Nefa, ononawa mona ya Goti eimoladoka minagetoma ya Gotigi fina fi minanako, Wemoliwa ononatina ya itanune, loti anafa, ogofuwámanabo ne, loto lobiye.

Yesu yagunu hofo betiyato ya ake iyabo ha

40 Gamaliyeli feto lobito, ha libo dowa loti holiti aposolo sutina fiyato, liwila oti ato, li himiwe biyato, osogunu hofo betiyae. Hofo betiyato, auba iti lo fuko biyabo, Yesu welaloti ya hofa wenina api itibiyámilo, loti lobiti nalauti wina fulo betiyato, 41 Kanisole nuba minaguti lumuti feto loto holibo, Gotikafo dowa loto wa ledoto Yesu yagunu hena naba ogofuto holiyoiye, loto holaiye, loti holaibo nenako, yagunu loitiwa lutina-hatinau ake naba-naba iyaiye. 42 Ena hamena-hamena fele huliyagi numuna nabau, ido wenina numunatinau Yesu ya Gotikafo ilifi molaibo we Kilisto ya ne, loti hala ukuwa dowa ya api itibiti lo oloto molomo uti minae.

Copyright information for `SNPLAMBAU