Acts 6

Adinalo li faka lo betinabo we li oloto piyabo ha

Hamena yalo holi hikitabo wenina abi loti Yesu ege molabo wenina onu-onu imo uwato, ido minagu yauti Giliki ha labo wenina yasi moliya ha feto loti labo, Yuda ha labo yasi wenina hamena-hamena idafa-adafa wa námabo wenina idafa hona moloti bi-bi o minado ya lemo wenipa-hiyonate ya adinalo li faka ladámo-ladámo ae, loti moliya ha lobiyae. Feto lobiyato, Yesu ononala we tuwelu (12) yasi ege molabo wenina muki li nuba o betiti feto loti lobiyabo, Leimo ya Goti hala api itibiyonibo ononawa fulitotoma wetina idafa hona molabo onona lito moloto moni minanubo ya fefe ladámanogolaiye. Yagunu mono weninate-motao, heimotina minagu yauti wemoli seweni (7) Weunakafo lutinau mino faitibo we, ha manadinau nebo we, dowa loti wa betinabo ya wita oti li oloto pi betiyato ononawa ya adinalo moloto ido lemo ya Goti lomu-lomu onibo onona ido hala ukuwa lo oloto molanubo onona auba ito li-li minanogolone, loti lobiyae.

Feto lobiyato, mau minabo wenina muki ya dowa loti holiti Sitifeni holi hikila naba neto Weuna Fele lula-halau faitito mino edaibo we ya haka oti, ido Filipi, Polokolusi, Nikanoli, Timoni, Pamenasi, Nikolasi Antiyoku numudoti aibo we Yuda mono weninadoka onu ibo we yagi haka o betiyae. Wemoliwa haka o betiyabo ya aposolo minado idipiti ato, Goti lomutiti adinagunu wemoli manadinalo molae.

Feito Goti hala ukuwa ya upatoto monimo wito Yelusalemu numudo holi hikitabo wenina muki onu-onu imo uwato, ido sokila hi muwabo we minaguti yauti ma abi loti hala ukuwa dowa holi hikito muwae.

Sitifeni analo-hinalo liyabo ha

Ena Gotikafo Sitifeni ya aifa li dowa lo ledaibo mino o edoto auba muito, wenina minagu ya mebe-mabagi Goti aubala itibibo idafagi mona-mona li oloto pifa, wenina malekamasi Sitifeni moliya fi muwae. Weninawa ya Yuda wenina mono numunatina ma huliya ya wina ledabo we mono numunatina ne, loti labo minaguti masi Yuda wenina minabo Sailini mikaloti abo, ido ma Alekisadilia mikaloti abo, ido ma Silisia mikaloti abo, ido ma Esia mikaloti abo wenina yasi Sitifeni moliya fi mu minafa, 10 Weuna yakafo Sitifeni welalo ha molaito, ha lido fulo edanabo ya ogofuwámae. 11 Ogofuwámabo nenako, momona oti wenina ma li oloto pi betiti hatina liti feto loti lobiyabo, Sitifeni yakafo Mosesete ido Gotite hamadina hito holiyonibo ne, loti lobilo, loti lobiyae. 12 Feti ha labo yakafo wenina aifa wenina ido Yuda mono hiyabatina we ido ha mono api itibiyabo we sebatinau fali witunu iyato Sitifeni nedo loti analo-hinalo liti kanisole nuba minagu ilimiti uwae. 13 Ilimiti uti ha sugi lo edanabo wenina ya idipiti ato, emotina yasi feto lobiyabo, Wewa ya hamena-hamena fele eba me ya ido lo molaibo ha ya hamadina himo wibo ne. 14 Yagunu holiyonibo ya Yesu Nasalete numudoti aibo we yakafo fele huliyagi numuna naba ya luko fulitoto ido monate Mosesekafo lumibo ya li elepa i molanogolaiye, loto libo hawa holiyonima ne, loti lae. 15 Feto loti lato, Sanihetilini kanisole nuba minagu amedoti minabo wenina muki yasi Sitifenidoka wenu wa edabo hola-wela ya enisole hola-wela yaidana aito wa edabo ne.

Copyright information for `SNPLAMBAU