Acts 8

Solo yalo minoto Sitifeni hofo fuliyabo ya lula-hala dowa liye.

Solokafo monolo nuba abo wenina li nosámibo betibo ha

Ido aya hamena yaloti Yelusalemuka monolo nuba o-o abo wenina ya hena naba-naba apito holiyato, muki ya heni betiyato, Yudia ido Samalia mikau-mikau upatoti uwato, aposolo yako Yelusalemu minae.
Minato, Goti monala molabo we masi ya Sitifeni hono ula liti uti hale lito molo edoti emogunu hufo nama naba ae. Feto feyafa, Solokafo monolo nuba o-o abo wenina ya apito li hopa o betito numunatina negu-negu muki yoto we wena adinalo-hidinalo ika oto nala numugu limo fulo betito minae.

Samalia ebau yalo Gotikafo ilifi molaibo we Kilisto hala ukuwa ya lo oloto molabo ha

Ido upatoti uwabo weninasi ya numudo-namado uti hala ukuwa ya lobimo uwae. Lobimo uwato, ido Filipi yakafo Samalia ebalo wenina numunatina nabalo uto Gotikafo ilifi molaibo we Kilisto hala ya lo oloto molaito, wenina muki nuba naba minabo yasi hala ya holiti Goti aubala idipibo idafa li oloto pibo ya wati, ha lobibo ya auba iti holi minae. Ido Satani himiwela yasi wenina muki mino betiyabo ya lutinau yau yoti hai naba-naba molato, ido ma ya utina hebilisito nebo, ido ma ya hidina galidibo yaleka ya li faka lo betiye. Yagunu aya numudo minabo wenina muki ake naba-naba iyae.

Ido numuna meya ayalo ya we ma nebo huliya Saimoni yakafo hamena fana hifena lusa hito, Samalia minabo wenina muki idafawa holiti elegiyae. Wewa eimola huliya li faka loto, Nemo huline nebo we minowe, lito 10 wenina muki hulitina nebo ido aifa wenina yagi ha lobibo ya auba iti holi minoti feto loti labo, Wewa ya goti huliya Aubala Naba Nebo ya ne, loti lo-lo minae. 11 Ido hamena fana hifena lusa hibo monala wati moda elegiyanako, emodoka ege molae. 12 Feto feyafa, Filipikafo Goti wehudite weninala hiyaba o ledaibo ha ido Yesu Kilisto huliya yagunu hala ukuwa lobito, holiti holi hikitabo we wena muki mono noku iyae. 13 Mono noku iyato, Saimoni eimolakafo ayaidana oto holi hikito mutoto noku iye. Noku itoto Filipi nedo monibo ege moloto Goti aubala idipibo idafa mona-mona li oloto pi betibo ya wato elegi ne.

14 Ido Yelusalemu numudoka aposolo yasi Samalia wenina Goti hala ukuwa holiti holi hikito muwabo ya holiyado Pitate Yonite emotinalo idipi molae. 15 Idipi molato, emotinaloka u fedito, Weuna Felekafo holi hikitabo wenina lutinau mino betiyámito, aifa Yesu huliyalo yako noku iyanako, Weuna Fele lutinau lumuto mino betinaiye, loti Wenaba lomuiye. 17 Feto lomu itoti we loitisi adinagunu ya holi hikitabo wenina manadinalo molaito, Weuna Fele mino betiye.

18 Ido aposolo adinagunu ya wenina manadinalo molaito, Weuna Fele mino betibo Saimonikafo watoto uto hefana lito 19 loiti minaido uto feto loto lobibo, Hemotina hefana biyoto aubawa nomaito, nemo ayaidana oto wenina manadinalo ane moloto Weuna Fele mino betinaiye, loto nomo, liye.

20 Pitakafo feto loto lomuibo, Gotikafo aifa lumibo idafa ya hemo hefanamamo meina finowe, loto laninako, ya hefanaka yagi hemogi moda maina so fiyámanaibo soku yau unigilaiye. 21 Hemo ya Goti nomunalo ya weuga-luka-haka fefe ladáminako, ononawa lemogi maina onona liyámanogolane. 22 Nosámibo idafa yakafo lukau yoi faitoto idafawa nala fi hedaibo ne, loto holiyowe. Yagunu luka-haka elepa ito nosámibo monaka fulito, luka-hakau idafawa nosámibo holiyanibo idafa ya Wenaba lifimaka hilili o nedo, loto lomuwo, loto lomuiye. 24 Saimonikafo liwila oto lomuibo, Idafawa hemotina laibo ya ma oloto pi numutanaiye, hemotina nemogunu Goti lomuliyo, loto lobiye.

25 Ena Yesu monala waibo lobiti Wenaba hala ukuwa lo oloto molo itoti ya Yelusalemu liwila oti unigili uti moni minado wenina Samalia numuna meya muki minabo ya hala ukuwa lobimo uwaiye.

Filipikafo hala ukuwa dowa ya Itiyopiakati aibo we lomuibo ha

26 Ena Wenaba enisolela makafo Filipi nedo loto feto loto lomuibo, Hemo ya hanu ya waka yolaleka hameto mikau yau Yelusalemu numudokati lumuto u Gasa numudoka wibo hanudo yalo uwo, loto lomuiye. 27 Lomuito, apito monimo uto aya hanudo yalo moda hiyaba we ma Itiyopiakati aibo we ma hatula aiye. Wewa Itiyopia mikau hiyabatina wena wenahudi Kadasi hefana-huwamenala hiyaba aibo we yakafo Yelusalemuka Goti weune-lune-hane munowe, loto uto, 28 aliga numunalaloka liwila oto anaibo hamenalo ya safu-hosi ika aibo idafalo amedoto minoto polofeti Aisaiya mono lufuwa ibo ha ya hitomo wiye. 29 Hitomo wito, Weunakafo Filipi feto loto lomuibo, Hemo ya uto mulalo monibo idafa selo ege-ege uwo, loto lomuito, 30 Filipi holito oluloto uto wewa ya polofeti Aisaiya lufuwa ibo ha ya hito nebo ya holito loga o edaibo, Hemo lufuwa hitanibo ya monawa holifefe loto holabe? loto loga o edaiye. 31 Loga o edaito, liwila oto lomuibo, We makafo ha monawa ya api nilibiyámanaibo ya igaidana oto holifefe lanobo ne? loto lomuto hemo yoto nemote maina amedoto minanoiye, loto lomuiye. 32 Lomuibo ha ya mono lufuwalo feito hitaibo,

Sipisipi ma hofanune, loti ilimiti uwado, ido sipisipi mofola opala fukanado ya
sipisipi hai molámibo yaidana oto emokafo ha ladámiye.
33 Ha ladámito, ulalo holinaibo ona muti sigiya lo edado fefe loti li halo molo edámae. Ido mikalo nebo hamenala ya fukoti, hofo fuliyanako, hemakafo yufa figuti weninala hatina ogofu anogolaiye?
loto ha mono lufuwau (Ais 53:7-8) ya nebo ha hito ne.

34 Hito nebo hiyaba oto nebo wekafo Filipi loga o edaibo, Lonomageto holinogolowe. Polofeti ya hemagunu feto liye? Eimolagunu life, ido we magunu liye? loto loga o edaiye. 35 Loga o edaito, Filipikafo yaloti molo pito aya mono hawaloti Yesu hala ukuwa dowa ya api ilibimo wiye.

36 Feito ilibimo wito monimo lumuti nolo ya fedito hiyaba wekafo libo, Moda noma me ya ne. Nemo mono noku inobo ya hemakafo hanu hu nedanaiye? loto loga o edaiye. [ 37 Filipikafo lomuibo, Hemo weuga-luka-haka muki holi hikito mutoma ya moda noku inane, loto lomuito, liwila oto lomuibo, Nemokafo Yesu Kilisto ya Goti Hipala ne, loto holi hikito muwowe, loto lomuiye.]

38 Ido safu-hosi ika aibo idafa ya li you loto molaito, Filipite hiyaba wete yaloti lumuti noku lomato, Filipi noku i edaiye. 39 Noku i edoito nokuti feka aito, Wenaba Weuna yakafo Filipi ilimito wito hiyaba wekafo hofa wa edámito ake naba ito hanulalo wiye. 40 Hanulalo wito, ido Filipi ya Asidoti numudo yalo oloto pito numudo-namado monimo uto hala ukuwa dowa ya lobimo uto Sisalia numudo wiye.

Copyright information for `SNPLAMBAU