Acts 9

Solokafo lula-hala elepa ibo ha

(Ap 22:4-16; 26:9-18)

Solokafo Wenaba ege molabo wenina hofo beti fulinowe, loto lalafu betito aibo uto Goti sokila hi muwabo we hiyabatina we wenaba nedo uto feto lomuibo, Nemo Damasikusi numudoka uto Yesu hanulalo moniyabo wenina ma minanabo wefe, ido wenafe li oloto pi betitoma adinalo-hidinalo nala ito ya Yelusalemu numudoka idipito anowe, loto holiyobo yagunu hemokafo Damasikusi numudo Yuda wenina mono numunatinau nuba o-o abo wenina ya lufuwa i betito nomagetoma ya lito unowe, loto lomuito, ya lufuwa i muito lito wiye.

Yalo monimo uto Damasikusi numuna u alili aito, ya okulumauti lamenakafo haita li hona o edoto lamena aiye. Feto feyaito, mikalo lumu fou loto nola ma holibo feto loto lomuibo, Solo, Solo, hemo neidafaito li hopa o nedo minane? loto lomuibo ya holito feto libo, Wenabao, hemo hema minane? loto loga o edaito, emokafo liwila oto lomuibo, Nemo Yesu ya li hopa o nedo minanibo we ya minowe. Ena hemo sinoito, numuna meya nabaleka uwageto yalo idafa feyananibo ha ya lohumunogolaiye, loto lomuiye.

Lomuito, wemoli Sologi moniyabo we ya ha nola holiyafa, ido we ma wa edámabo yagunu ha hedámoti minae.

Ido Solo mikaloti sinoito ya wenu wanowe, loto nomuna falatifa, idafa ma wagámito analo liti Damasikusi numudoka ilimiti uwato, yalo fo hamena tili (3) nomuna likaito minoto wela-idafagi no-anogi ya námiye.

10 Ena Damasikusi numudo Yesu ege molaibo we ma huliya Ananaiyasi nebo ido wamoidana libo nomunalo molaigu ya Wenabakafo lomuibo, Ananaiyasiyo, loto lomuito, ya liwila oto libo, Ye, Wenabao, nemo me ya minowe, lito, 11 ya Wenabakafo feto loto lomuibo, Hemo uto hanu ma huliya Fefe Libo ne, labo yalo uto Yudasi numunalalo we ma Tasusi numudoti aibo we huliya Solo ya wita edo. Wewa ya lonumu ne. 12 Lonumu minoto wamoidana waibo ya we ma huliya Ananaiyasi yakafo emo nedoka loto nomuna hofa wanaiye, loto anagunu ulalo molaibo wewa ya waiye, loto lomuiye.

13 Lomuito, Ananaiyasikafo libo, Wenabao, wewa yagunu wenina muki ha labo ya moda holitobo ne. Emo yakafo weninaka Yelusalemuka minabo ya li hopa o beti-beti aibo ne. 14 Ido melo ya ayaidana oto sokila hi homabo we wenabatina hulitinalo loto weninaka muki hulikalo li faka lo ledo, loto lohumunubo ya hidelo-adelo nala ito lilimito unowe, loto aiye, loto lomuifa, 15 Wenabakafo feto loto lomuibo, Hemo aifa uwo. Wewa nemo houba-nabane we minoto, eito feka weninagi ido hiyabatina we wehudi minagu ido Isilaeli weninagi minagu ya uto huline li oloto pi binaiye, loto weune fi edotowe. 16 Ido huline yagunu hena naba-naba holinaibo ya ilibinogolowe, loto lomuiye.

17 Feto lomuito, ya Ananaiyasi uto numugu yau yoto Solo ulalo anagunu moloto feto loto lomuibo, Weninane, Solo, Wenaba ya Yesu eimola hanudo oloto pi humibo we yakafo hemo nomuga hofa wageto Weuna Fele hemogu mino hedaibo ya faitanogolaiye, loto ya nilifito owe, loto lomuito, 18 ayalo Solo nomunauti idafa ma laefa lifala yaidana limo ito, nomuna hofa wato, sinoito mono noku iye. 19 Feto feyaito wela-idafa nototo hofa auba liye.

Solokafo Damasikusi numudo Yesu hala ukuwa lo oloto molaibo ha

Ena Solo ya Yesu ege molabo we Damasikusi numudoka minabo yagi hamena abi maina minoto,
20 ayalo Yuda wenina mono numunatinau yoto Yesu ya Goti Hipala ne, loto apito lo oloto molaiye. 21 Lo oloto molaito, wenina muki hala ya holiyabo elegiti feto loti labo, Yelusalemu numudo wenina ya Yesuwo, adelo li faka lo ledo, loti labo wenina ya hofo betimo wibo wema nefe? Ido melo ayaida oto nala i betito sokila hiyabo we hiyabatina we minadoka idipito unowe, loto feyaibo we aima yama ya nefe? loti loga-miga ae.

22 Feto lafa, Solo auba ito lo oloto molomo uto Yesu ya ona Gotikafo ilifi molaibo we Kilisto ya nebo nenako, yagunu lobito, Yuda wenina Damasikusi numudo minabo hatina loiti-loiti kiyae.

Yuda weninate Solo uwotinafo buli edato, holi wibo ha

23 Ena fo hamena abi loti uwageto ya Yuda weninasi Solo hofo fulinune, loti nuba oti hudala hiyafa, 24 ido Solokafo hudala hiyabo ha holiye. Holito fo hamena ido lubuka ya numuna meya naba hanu hila hadena ya hofo fulinune, loti hiyaba afa, 25 Solo ege molabo we yasi lubuka midipu igu ya Solo ilimiti uti hefana numuna meya hila mulalo yama minoti owo egepisa owoku holi edoti nala onuwa filiga-filiga li minoti fulato yalo lumuto u feka wiye.

Solo Yelusalemu numudo nebo ha

26 Ena Yelusalemu numudoka loto Yesu ege molabo wegi kelanowe, lifa, emo ya Yesu ege molaibo we ne, loti holi hikitámoti ya holiya holiyae. 27 Holiya holiyato, Banabasikafo loto analo li faka loto, ilimito aposolo minadoka uwaiye. Uti Solokafo hanudo Wenaba wa edaito, ha lomuibo holito Damasikusi numudo uto wenina holitina holiyámoto Yesu huliyalo lo oloto molaibo hala ya lobiye. 28 Lobito, feito Solo ya emogi maina minoto Yelusalemu numudo aifa monito wenina holitina holámoto Wenaba huliyalo lo oloto molo-molo aiye. 29 Lo oloto molaibo ya Yuda wenina Giliki ha labo wenina yagi moliya-moliya fifa, hofo fulinabo hanu moni wita ato, 30 mono weninala yasi hawa holiti, ya ilimiti Sisalia numudo uti ilifi fulato u Tasusi numudo ya wiye.

31 Feito Yesu weninala Yudia, Galili, Samalia minado ya you amena hamena dowa oloto pito, Weuna Felekafo lutina-hatinau li aila ito auba i betito, wenina muki emotinadoka homi-homi ato Wenaba holiya holiti moniyae.

Pitakafo Ainiyasi li faka lo edaibo ha

32 Ido Pita ya numudo-namado ya monimo uto fele wenina maleka magi wa betinowe, loto Lida numudo minadoka wiye. 33 Yalo minoto we ma wa edaibo huliya Ainiyasi ula hebilisibo folomoloko unoito nebo melege eiti (8) ya wibo we 34 ya Pitakafo feto loto lomuibo, Ainiyasiyo, Yesu Kilistokafo li faka lo hedaiye. Sinoito, hunuka lifefe lo, lito ayalo sinoiye. 35 Sinoito, wenina muki Lida numudoti ido Saloni omuna mikaloti minabo ya wati lutina-hatina elepa iti Wenaba holi hikito muwae.

36 Ido Yopa numudo Yesu ege molaibo wena ma huliya Tabita (Giliki wenina hatinalokati huliya Dokasi) ya nebo hamena-hamena mona dowako moloto idafa wa námabo wenina adinalo li faka lo-lo aiye. 37 Aya hamena yalo ya idafa naba hilito fulito, ya hono ula noku noiti li numuna ofugu yoti molae. 38 Molato, ya Lida numuna ya Yopa numuna selo nebo yagunu Yesu ege molabo wenina yasi Pita Yopa numudo nebo ya holiti we loiti ma Pita nedoka idipi molato, aloko lemo minonido ano, loti idipi molae. 39 Idipi molato, uti lomuito, Pitagi maina loti lo fedato, ilimiti ofugu ayau yowato wenipa-hiyona muki ya emo nedo loti li hona o edoti hufo nama oti minoti Dokasikafo nomuna hofawa minoto utinalo owo mona-mona hifito bibo idafa ya ilibi minae. 40 Ilibiyato, Pitakafo wenina muki idipi fulo feka itoto, hina obula fito Goti lomu itoto elepa ito wena fulibo ya wa edoto, Tabitao, sinoiyo, lito nomuna falatoto Pita wa edoto amediye. 41 Amedoto neto, Pitakafo analo lito li sinoi edaito sinoito neto, holi hikitabo wenina ido wenipa-hiyona emodoka sutina fito, yowato ya Dokasi nomuna hofawa nebo ya itibiye. 42 Ido hawa ya Yopa numudo upatoto wito holi huloti, wenina abi idafa Wenaba holi hikito muwae. 43 Ido Pita Yopa numudo we ma huliya Saimoni bulumakau etuwa lifefe lo-lo aibo we numunalau emogi maina hamena fana minaiye.

Copyright information for `SNPLAMBAU