Galatians 3

Lo molaibo ha ya ogofuto meyalo molámanubo ha

Aiyo, hemotina Galesia wenina nei fiyabo, hemotina nomudina hulalo ya Yesu Kilisto yá yofolo hofo fuliyabo ha lo oloto bito itibito oto ya moda holifefe laboma nenako, hemakafo lutina-hatina li hopaitaiye?

Idafa mako magunu loga o betinogolowe. Lonomalo. Weuna lutinau liyabo, ya lo molaibo ha meyalo molabo yagunu liyabo nefemo, ido hala ukuwa holiti holi hikito muwabo yagunu liyabo ne? Moda holi hikito muwabo yagunu liyaboma nenae. Nei-nei fiyafe? Weunakafo li ogofu betito mono hanudo apiti moniyabo wenina ya onesa heimotina utina-lutina-hatina yakafo li ogofu betito u fefe loto monimo yonune, loti holiyafe?

Idafa naba hemotinaloka oloto pibo ya u aifa idafa wife? E'e, aifa idafa minámiye, loto holiyowe. Ido Weuna lutinau molo betito, aubala itibibo mona li oloto pi betimo yoibo we yakafo lo molaibo ha meyalo molabo yagunu feto fe betifemo, ido hala ukuwa holiti holi hikito muwabo yagunu feto fe betibo ne?

Aya yagunu ya feto libo,

Abalahamukafo Goti holi hikito muibo yagunu monala fefe libo we ne, loto lo edaibo ne,
loto ha mono lufuwau (Stt 15:6) ya nebo ne.
Yagunu feto loti holilo. Holi hikitabo wenina ya Abalahamu yufa fibo wenina ona minae.

Ido eito feka wenina masi holi hikito munabo yagunu Gotikafo monatina fefe libo wenina minae, loto lo betinowe, loto homu aidena holito ya Abalahamu hawa ukuwa feto loto lo oloto muibo,

Hemogunu ya wenina mikau-mikau li dowa lo betinowe,
loto ha mono lufuwau (Stt 12:3, 18:18, 22:18) ya nebo ne.
Feito Gotikafo holi hikitabo wenina muki ya Abalahamu holi hikitaibo wegi maina li dowa lo beti ne.

10 Ido lo molaibo ha meyalo molabo ononawa yakafo lituma i betiyageto moninabo wenina ya u hopa anabo wenina minanigilae. Aya yagunu ya feto libo,

Ha mono lufuwau ya lo molaibo ha muki-muki lufuwa iyabo ya meyalo molomo yowámanabo wenina ya u hopa anigilae,
loto ha mono lufuwau (Lo 27:26) ya nebo ne.
11 Ido ha ma ya feto libo,

Monatina fefe libo wenina ya holi hikito minabo yagunu ya hofawa mino holinigilae,
loto ha mono lufuwau (Hab 2:4) ya nebo ne. Yagunu lo molaibo ha meyalo molanabo wenina ya Goti onobalalo monatina fefe libo wenina minae, loto lo betinaibo wenina ma minámae, loto holifefe lo minone.
12 Ido lo molaibo ha ononawa ya litumate anaibo mona ya holi hikito muwonidoti minámiye. Aya yagunu ha ma ya feto libo,

Lo molaibo ha ononawa linabo wenina ya hawa muki meyalo molanabo yako nomudina hofawa minanae,
loto ha mono lufuwau (Wkp 18:5) ya nebo ne.

13 Ena lo molaibo ha muki-muki meyalo molámonibo yagunu u hopa anubo monawa yauti ya Kilistokafo meina fito wina ledaibo, ya lemogunu holito u hopa aibo monawa ya mofu ledaibo ne. Yagunu ha ma ya feto libo,

Yálo hali betiyabo wenina muki ya u hopa anabo wenina minae,
loto ha mono lufuwau (Lo 21:23) ya nebo ne.
14 Ido Kilistokafo feto fe ledaibo, ya eito feka wenina Kilisto Yesu lulau mino edabo ya Abalahamu idafa dowa lo edaibo mona ya mino betinaiye, loto feto fe ledaibo ne. Ido Weuna luteu mino ledanaiye, loto homu lo molo ledaibo ha ya holi hikito muwonibo yagunu hulawa linae, loto u hopa anubo monawa ya mofu ledoto, meina fito wina ledaibo ne.

Goti aliga lo molaibo hala yakafo homu lo molo bibo ha ya li yoima o edámanaibo ha

15 Ena mono weninane-motao, idafa aifa mikaleka idafalo ha ma lanogolowe. Holilo. Mikaleka ha, wenina magi hutifina betito lo auba ito molanubo ha ya wenina masi holi fulitámanabo ne. Ido ayalo ya ha ma hofa onu iti lo molámanabo ne. 16 Ido Gotikafo li dowa lo betinowe, loto lo molo bibo ha ya Abalahamugi ido yufa fibo wegi yagunu lobibo ne. Feto loto yufa fibo we yagunu libo, ya wenina muki yagunu ladámiye. Yufa finanibo wegi yagunu lowe, loto lomuibo, ya we mako Kilisto yagunuko liye.

17 Aya ha monawa ya lobinogolowe. Holilo. Gotikafo Abalahamugi hutifina edaibo ha ya homu aidena molototo, ido aliga melege fo hadeti teti (430) utaito, yalo ya lo molaibo ha lo oloto pibo ne. Feito ya lo molaibo hawa yakafo hutifina edaibo ha Gotikafo homu lo molo muibo ya li hopaito hilili ámanaibo ne. 18 Mono idafa weuna fi ledaibo ya lo molaibo halokati linubola nebo neko, ya lo molo lumibo halokati linubo ma minámadi ne. Ido Gotikafo Abalahamu lo molo muibo halokati ya mutaibo ne.

19 Feito neboma nenako, lo molaibo ha ya neidafaito lo oloto piye? Holito holiyámoto onibo monate lilibinowe, loto homi ito lo molaibo, ya aya hawa minomo uto uto, yufa fibo we yagunu homu Abalahamu lo molo muibo wewa ya oloto piyageto, lo molaibo hawa u ayalo inaiye, loto lo molaibo ne. Ido enisole ya idipi molaito lumuti ya lo molaibo hawa ya lusaku we Mosese analo molato, emokafo wenina lobibo ne. 20 Ena lusaku we ya we mako yagunuko ámifa, ido Goti mako eimolako Abalahamu lo molo muibo ne.

Lo molaibo ha yakafo Kilistodoka anae, loto lilimibo ha

21 Feito neboma nenako, hawa aliga lo molaibo yakafo Goti homu lo molo bibo hala li yoima o edaibo nefe? Feito minámiye. Lo molaibo ha makafo li nomude waibo ha ma nebo neko, hawa meyalo molonibo yagunu monatina fefe libo wenina minae, lo ledadi ne. 22 Ido feito minámiye. E'e, wenina muki lifimatina yakafo nala i betibo ne, loto ha mono lufuwau ya lo oloto pibo ne. Feito Yesu Kilisto holi hikito muwonibo yagunu ya lo molo lumibo hawa hulawa binobo ne, loto holi hikitabo wenina ya feto fe betibo ne.

23 Feito nefa, ido homu, holi hikitonibo monawa oloto piyámibo hamenalo, ya lo molaibo ha yakafo nala i ledaibo ne. Gotikafo holi hikitanubo mona aliga li oloto pinowe, loto feto fe ledaibo ne. 24 Yagunu lo molaibo ha ya api lilibito hiyaba o ledaibo idafa yakafo Kilistodoka lilimi fulageto, ya holi hikito munubo yagunu monatina fefe libo wenina minae, loto lo ledanowe, loto hawa lo molaibo ne. 25 Ido holi hikito muwonibo monawa moda oloto pitainako, hiyaba o ledaibo hawakafo onesa meloti nala i ledámibo ne.

Holi hikitonibo yagunu Goti olufola minonibo ha

26 Hemotina muki ya Kilisto Yesu lulau mino edoti holi hikito muwabo yagunu Goti olufola ona minae. 27 Holiyafe? Hemotina Kilistogi keloti noku iyabo wenina muki ya Kilisto fefelumala i minae. 28 Feto fe minabo, ya hemotina ya ma Yuda wenina minae, loti, ido ma eito feka wenina minae, loti, ido ma nalalo minoti houba-naba onona liyabo wenina minae, loti, ido ma nalalo minámabo wenina minae, loti, ido ma wemoli minae, loti, ido ma wenipa minae, loti lo-lo abo, ya feti minámae. E'e, hemotina muki ya Kilisto Yesu lulau mino edoti ya u mako o minae. 29 Feti hemotina ya Kilisto weninala minanako, Abalahamu yufa fibo wenina yagi minabo yagunu Gotikafo Abalahamugi yufa fibo weninalagi lo molo bibo halalo idafa weuna fi betibo ya moda linigilae.

Copyright information for `SNPLAMBAU