Hebrews 11

Holi hikitonibo mona ha

Ena holi hikitonibo mona ya anaibo idafagunu holi gedoto hiyabala o minonibo mona, ya wa edámonibo idafa moda lutekafo li hiki lo ledaito li minonibo mona ya ne. Feito ya aidena wenina holi hikitabo yagunu Gotikafo dowa wa betiyowe, loto lo betima ne. Ido holi hikitoninako, ya feto loto holifefe lonibo, Gotikafo mika okuluma muki li oloto pibo, ya ha libo yakafoko li oloto pibo ne. Feito ya ogofuto wa edámanubo idafawa yakafo idafa-adafa muki wa onibo idafa ya li oloto pibo ne, loto holifefe lo minone.

Abelile, Enokule, Nowale holi hikitabo hatina

Ena Abeli holi hikitinako, ya idafa hofoto Goti sokila hi muibo yakafo Keini sokila hi muibo idafa ya li fulo edaiye. Feito idafawa muibo ya Gotikafo dowa wato monala li oloto pibo ya fefe libo we ne, loto lo edaibo ya ne. Feito emo ya fulitaifa, ido holi hikila yakafo api lilibimo yoiye.

Ido Enoku holi hikitinako, ya fuliyámanaiye, loto Gotikafo ito yoibo ne. Ito yoito ya wenina yasi moniti witala omo uwafa, wa edámabo ne. Moda holiyafe? Ito yowámibo hamenalo ya Gotikafo dowa wa edaibo monalo moni-moni aibo ha lo oloto molo edaibo ya ha mono lufuwau ya ne.

Ido holi hiki ladámanubo, ya Gotikafo dowa wa edaibo monalo moninubo ma minámiye. E'e, Goti nedoka lo fedanune, loti anabo wenina yasi Goti ne, loti holi hikitoti, ido auba iti moniti witala omo uwabo wenina ya meinatina hulawa lumunaibo we ne, loti holi hikito munabo yako emo nedoka lo fedanabo ne.

Ido Nowa holi hikitinako, ya Gotikafo idafa homu wa edámabo idafa ma feito lo fedanogolaiye, loto fuka ha lomuito, ya auba ito holito, eimola weninalagi li nomude wanaiye, loto sipi naba lifefe liye. Feito ya mikaloka wenina muki ya lifima monatina li oloto pi betito, ido Goti holi hikito muwabo wenina ya monatina fefe libo wenina minae, loto lo betibo monala, olufola bibo monala ya liye.

Abalahamu ido olonafo Sala holi hikitaibo hatina

Ido Abalahamu holi hikitinako, ya Gotikafo feto lomuibo, Fokito eba maleka heimo ebaka nemodokati linanidoka ya uwo, loto lomuito, ya igalekagunu liye? loto holiyámoto, aifa welalo moloto fokito wiye. Fokito uto lo molo muibo ebalo u fedoto, ayau ya holi hikitinako, ya hopa eba eitoti loti minabo wenina yaidana oti seli numuna hu unoti, hipala Aisakale ouwamela Yekopule yagi maina aya ha lo molo bibo ya hulawa linune, loti ayalo feti minae. 10 Ya we ya numuna meya ma, lagi auba ibo numuna, Gotikafo li oloto pito huibo numuna, aya numuna yagunu holito hiyaba o-o nenako, yagunu feto fe minae.

11 Ido olonafo Sala yagi moda mabuli moloto, olufola hedanaibo hamena moda hulifa, ido Gotikafo olufoka oloto pinaiye, loto lo molo muibo we ya mona ona hulako molaibo we ne, loto metolito holinako, yagunu emo yagi ayaidana oto holi hikitinako, ya hedanaibo aubala moda emodokati lito, ya olufola houmalau ne. 12 Feito wewa mako ya mabuli moloto olufola olonafo houmalau molanaibo aubala moda fulitaibo yaidana oto nefa, ya emodokati yufa fibo wenina hito huladámanogolone. Moda okulumalo ofiya minomo wibo, ido ho no anawalo sesepa minomo wibo yaidana oto weninawa ya oloto pimo uwa-uwa minabo ne.

13 Ena yaleka wenina muki ya holi hikito mutiko minoti moda fuli hulabo ne. Gotikafo ha lo molo bibo ya hulawa liyámoti, aifa faigako minoti idafawa ya wati aiyo-weiyo loti lutina-hatinau dowa loti holiti ya feto loti holiyabo, Lemo ya wenina eito malekati loti minabo yaidana oto, hamena fouma efomako mikalo me ya minanogolone, loti lo oloto molabo ne. 14 Ido feto loti lo-lo abo wenina ya eimotina ebatina ona hula yagunu holiyabo mona ya lo oloto molae. 15 Moda holiyafe? Fulitabo eba yagunu holiyabo neko, ya liwila anabo hanu moda mino betiyadi nefa, 16 ido onesa me ya li fulo edaibo eba, okulumaleka eba yagunu auba iti holiyanako, yagunu Gotite ne, loti labo yagunu Gotikafo ulalo holiyámoto, moda numuna meya ma lifefe lo betiye.

17 Ido Gotikafo Abalahamu hepa molo muito, moda holi hikitinako, ya hipala Aisaka hofo fulito sokila hi munowe, loto muiye. Aya hipawa yagunu Gotikafo homu feto libo,

Aisaka yufa finaibo wenina yako hemo yufa fiyanibo weninae, loto hulitina minanogolaiye,
loto lo molo muibo ha ya ha mono lufuwau (Stt 21: 12) ya nebo ne. Ido ha ma muki lo molo muibo ya holi hiki loto holibo wewa yakafo hipala makoko hedaibo hipa ya sokila hi munowe, loto aibo ya
19 feto loto metolito holibo, Goti ya wenina fuliyaguti li sinoi betinaibo aubala ya moda mino edaiboma ne, loto holiye. Aya mona molaibo yagunu mebe-mabala holito ya feto loto holinubo, Hipawa ya moda fuliguti li liwila oto muiboidana loto liye, loto holifefe lokelo.

Aisakale, Yekopule, Yosefele holi hikitabo hatina

20 Ido Aisaka holi hikitinako, ya hipala loiti Yekopute Isote aliga fedo binaibo idafa yagunu lobito nesiba fuko betiye.

21 Ido Yekopu holi hikitinako, ya fulinaibo hamena alili aito ya hipala Yosefe hipala loiti li filiga-filiga moloto nesiba fuko betito, ya holobola fito mulalo huba ito weuna-lula-hala ya Goti muiye.

22 Ido Yosefe holi hikitinako, ya fulinaibo hamena alili aito ya Isilaeli wenina aliga Isipi ebalokati unabo yagunu hala kito, ya hono aubala yagunu ha lo molo betiye.

Mosese holi hikitaibo ha

23 Ido Mosese olafote melafote holi hikitainako, ya Isipi ebalo hiyabatina we wehudi Felokafo ha lo molaibo ya holiya holiyámoti, Mosese olafokafo hedo holito ya wati nomudina fulibo yagunu igana loitigi-makogi li faluku edaiye.

24 Ido Mosese eimola holi hikitinako, ya naba libo hamenalo ya Felo oluwa hipala ne, lanabo ya E'e, liye. 25 Emo ya lifima hanudo ake ito hamena fouma efomako moninaibo ya eleka hofaito, moda Goti weninalagi hena numunae, loto holito u kelaiye. 26 Feto aibo ya meinala dowa aliga linaibo yagunu holinako, Kilisto li nosámibo o edato ulalo holibo yaidana oto nemo unelo holinobo ya idafa dowa ona hula neboma nenako, yakafo Isipi ebalo hefana-huwamena naba-naba nebo li fulo edaibo idafa ne, loto holiye.

27 Ido holi hikitinako, ya Isipi ebalo hiyabatina we wehudi Felo sebala hala-kala libo ya holiya holiyámoto, moda nomudegunu wa edámonibo we ya wa edaiboidana oto auba ito minoto, ya Isipikati fokito weninala muki idipito wiye.

28 Ido holi hikitinako, ya hana olufo hofo beti fulinaibo enisole yakafo waito ledanaiye, loto sipisipi mofola hofoti lunuwa yakafo numunatina hanudo wililo, loto Goti Uta O Betinaibo mona feto api itibibo ne.

Isilaeli wenina ma muki holi hikitabo hatina

29 Ido Isilaeli wenina muki ya holi hikitanako, ya Ho No Luta-Hisi Libo ya hofala lusaku ya fukoto lano oto gedito yau uwato, ido Isipi himiwe ya ayaidana oto anune, loti afa, nowa yakafo liwila oto loto elele o betibo ne.

30 Ido holi hikitanako, ya fo hamena seweni (7) lulau ya numuna meya Yeliko hila huwa ya li hona-hona loti moni minato, ya hilawa lekoto guludibo ne.

31 Ido wemoli hopa ika o beti-beti aibo wena Lahapukafo holi hikitinako, ya Isilaeli we loiti yasi emo weninala numunatina ebatina ya momona oto wa molanoiye, loti aibo we ya li you loto li dowa lo betito, emogi minotiti hofa uti weninatina minadoka idipiti loti, ya wenawa weninala ha holiti holiyámoti abo wenina muki ya hofo betiti, ido wenawama hofo fuliyámoti, waito edabo ne.

32 Ena ha ma malekaloka ya neidafaiye loto lanobo ne? Gideyonile, Balakile, Samusonile, Yefitale, ido Defitile, ido Samuwelile, ido polofeti muki, yaleka ya hatina lanobo hamena ya ogofuwámiye. 33 Aya yaleka we yasi holi hikitanako, ya wenina mau naba hiyabatina we wehuditina li yoima o betiyabo, ido mona li fefe lo betiyabo onona ya liyabo, ido Goti lo molo bibo ha ya hulawa liyabo, ido hula-laiyoni welalo ya itabo, 34 ido so auba ito libo ya fiyabo, ido mi fanagunu hofa-hofa hofo betinune, loti ado, yaloti holi uti aifa minabo, ido aubatina minámibo hamenalo ya li auba i betibo, ido lowa-fina fiyagu yau auba iti minabo, ido mika malekati abo himiwe ya hofo betiti heni fulo betiyabo ne. 35 Ido wenipa ma ya hipatina fuliyaguti hofa li sinoi betito ya liwila oti liyabo nefa, ido wenina maleka adina-hidina nala iti mainafa nabagunu hofo beti minabo, ya mono ya fulitatoma wina betinune, lato, ya fuliyogeto li sinoi ledanaibo mona yakafo onesa me ya hofawa minonibo mona li fulo edaibo idafa ona hula ne, loti holiyanako, ya E'e, lato, hofo beti fuliyabo ne.

36 Ido maleka ya hiya ha nosámibo lo betiti ikula hofo betiyabo, ido maleka ya adinalo-hidinalo seni nalagunu i betiti nala numugu fulo betiyabo, 37 ido maleka ya hefanagunu hofo beti fuliyabo, ido maleka ya hepa molo biyabo, ido maleka ya sogunu utina fuko filiga-filiga o betiyabo, ido maleka ya mi fanagunu hofo beti fuliyabo, ido maleka ya sipisipi etuwa ido meme etuwa yako lolokuti monimo uti uti, inagunu fuliti, hena naba-naba holiyabo ne. Ido wenina maleka ya li hopa o betiyato, 38 ya monimo uti uti maleka hafali mikau no minámigu monimo uwabo, ido maleka ya obulalo-obulalo yoti lumuti monimo uwabo, ya hefana lula ligu ido mika lula ligu yau monimo u-u o minabo weninawa ya mikaloka idafa-adafa muki li fulo edabo wenina, wanoba idafa ona hula ya minae.

39 Yaleka wenina muki ya holi hikitabo yagunu Gotikafo dowa wa betibo ha ya ha mono lufuwau nebo nefa, ido ha lo molo bibo idafa hulawa ya liyámabo ne. 40 Ya neidafaito ne? Gotikafo lemo yagunugi holito, ya dowa idafa yoto nebo ma lifefe lo ledaibo ne. Yagunu ya homu holi hikitabo weninawa ya li homu moloti uwato lifefe lo betinaibo ma minámiye. E'e, emotinagi lemogi li maina itoto lifefe lo ledanaibo ne.

Copyright information for `SNPLAMBAU