James 3

Ha lanubo ya wato holifefe lotoko lanubo ha

Ena mono weninane-motao, ha mono api itibiyabo onona ya hotibo idafa minámibo yagunu hemotina yauti onona yaidanalo muki buliyámilo. Ya neidafaito ne? Aifa wenina ya lifima ha binogolaifa, ido ha mono api itibiyonibo wenina ya hawa moda holitonima nenako, yagunu lifima ha liwila oto lumunaibo ya you loto lomámanogolaiye.

Ena leimo muki ya oto moloto onibo monate mona-mona ya moda u fefe ladámibo ne. Yagunu we makafo ha u fefe liboko lanaibo ya eimola ula-weuna-lula-hala muki hiyaba dowa loto, monala fefe loto molomo yonogolaiye. Safu-hosi ya hate li meyalo molanaiye, loto welau nala hefola welau moloto, yalo unune, loto holiyonido ya nala ika ogeto, Safu-hosi ya moda meyalo moloto, ula naba ya li elepa ito ayalo ya wiye.

Ido sipi yagunu hatina kiyalo. Sipi naba-naba idafa ya asi nabakafo fu loto lito no mulalo ya wibo idafawa hola iti li ya-meya abo idafa ya hefola efolako nefa, sipi lito monibo we yakafo yaleka unowe, loto hala kinaido ya hola ibo idafa ika yaleka itaibo, moda ayaleka ya wiye. Ido ayaidana oto uteu wete huluma ya hefola idafa nefa, eimola huliya li faka loto ha naba-naba lomo wibo ne.

Hatina kiyalo. Hofuku ya so huluma hefola efoma limo ibo yakafo lomo uto uto yá-nala suwafena muki ya so liye.
Ido wete huluma yagi so huluma ya ne. Ute-fate negu wete huluma ya hefola idafa nefa, nosámibo mona naba-naba li oloto pibo ne. So fiyámanaibo ebau yati oloto piboidana oto ute-weude-lute-hate ido oto moloto onibo monate muki ya li hopaitaibo ne.

Muki liye-idafa-adafa, liye-hafafena, nama-afafena, hosofafena, noku-idafafena, muki ya wenina masi hiyaba oti li you lo beti minafa, ido wete huluma ya li you lanaibo we ma minámiye. E'e, wete huluma ya onona nosámibo naba lito monito, wenina hofo beti fulinaibo mona ya emodoka nebo ne.

Wete huluma yakafo Metefo Wenaba ya ebola lo minoba, ido weninate Goti fefelumala minabo wenina ya li hopa o betinubo ha lo betiyone. 10 Feito wete mako yautiko ha loiti yoibo, ya ebola ha ido li hopa o betinubo ha ya lo-lo o minone. Aiyo, mono weninane-motao, aya monawa ya fefe ladámiye. 11 No atala mako yautiko ya no dowagi ido ho nogi maina lumunaife? 12 Ido mono weninane-motao, yá sigolokafo ya olifi ilawa inaife? Ido nala waini yakafo sigolo ilawa inaife? E'e, feito minámiye. Ido ayaidana oto ho no atalau yati no dowa lomámanaibo ne.

Mona dowa ya Goti nedokatiko aibo ha

13 Ena hemotina minagu yati hema ya ha mananau neto holifefe loto holibo we ne? Aya we ya ula-huliya ya ito lumuto mona dowa loto oto moloto anaibo mona dowa yakafo ha mananau nebo monala ya lilibinaibo ne. 14 Ido lutina-hatinau ya wauwa ekefa liyabo mona ido heimotina utina-hulitina li faka labo mona ya mino betiyagetoma, ha manadeu ne, loti ake iti ha ona hula metina muti sugi loti heimotina luwatina ladámilo. 15 Aya ha manadinau nebo monawa ya okulumau Metefodokati lomámiye. E'e, mikaloka me ya weninalokati ido Satanilokati aibo mona ya ne. 16 Holiyafe? Wauwa linabo mona ido eimotina utina-hulitina li faka lanabo mona minaidoka, yalo ya hopa moniyabo mona ido nosámibo mona muki ya li oloto pinabo ne.

17 Feito nefa, ido okulumau Metefodokati ha manadeu nebo mona ya homu ya lute-hate-weude-ute hiluwa libo mona ya ne. Ido yaloti ya holoto latawa ito, you loto minoto, ha holito, wenina milumatina holito li dowa lo betinubo mona lute-hateu faitibo mona, hate loiti kiyámoto, monona loiti iyámonibo mona ya ne.

18 Ido yufa dowa hifiyato fokito yoto ilawa hulawa ibo linabo yaidana oto lusaku molo beti-beti o minoto you libo mona molanubo ya monate fefe lomo yonaibo hulawa linune.

Copyright information for `SNPLAMBAU