James 4

Mikaleka idafagunu holabo wenina ya Goti uwolafo buliyabo ha

Hemotina minagu ya fina lowa fiyabo mona ido moliya fiyabo mona ya igalekati oloto piye? Heimotina lalo holiyabo mona yakafo lutina-hatina-weudina-utinau lowa-fina fidokati ya oloto pibo ne, loti holiyámafe? Idafa-adafa feito-feito linubolae, loti holiti monimo uwafa, ido liyámae. Liyámanako, yagunu hofo beti fuliti wauwa liyafa, ido ogofuti liyámoti, ha moliya fiti fina fiyae. Holilo. Hemotina idafawa yagunu Goti lomuwámanako, ya liyámae. Ido lomunabo, ya ake inune, loti lutina-hatinau mikaloka idafagunuko holimo yowabo ya yaidana-meidana idafa linune, loti labo ya hopa lomuwanako, moda liyámae.

Aiyo, hemotina Gotigi kelone, loti lafa, ido wenipa li hopa uno-uno oti moniyabo yamaidana oti mikaloka idafa-adafa lutina-hatina mu-mu oti moni minabo mona ya Goti uwolafo buliyabo mona ne, loti holiyámafe? Yagunu mikaloka idafa-adafa lute-hate munune, loti holinabo wenina ya Goti uwolafo buliyabo ne. Ido Gotikafo weuna molo ledaibo, ya nemoko lutina-hatina numunae, loto auba ito holito, ido aifa li dowa lo ledaibo mona ya mulalo-mulalo oto molo ledomo yoibo ne, loto ha mono lufuwau lolumibo ha ya aifa ha ne, loti holiyafe? Feti holiyámilo. Aya yagunu ya feto libo,

Eimotinasi utina-hulitina iti yowabo wenina ya Gotikafo fina fi betito, ido eimotina utina-hulitina iti lomabo wenina ya aifa li dowa lo beti ne,
loto ha mono lufuwau (Snd 3:34) ya nebo ne.

Yagunu ya hemotina utina-hulitina iti lumuti Goti halalo meyalo molalo. Hamade hi-hi aibo we Satani ya fina fi muwato, moda fulo betitoto holi unaiye. Lutina-hatina Gotidoka molo muwato, emo yagi hemotinaloka molo binogolaiye. Hemotina adina noku iyabo yaidana oti mona nosámibo molabo ya moda fulitalo. Ido hatina loiti-loiti kiyato lutina-hatina li fuma ibo mona ya hilili oti hiluwa lageto minalo. Hemotina lifimatina yagunu hena naba-naba fuliti ei-ai loti hufo naba alo. Hiya abo monatina li elepa iti hufo nama loti minalo. Ido dowa holiyabo monatina li elepa iti hena naba holilo. 10 Wenaba onobalalo ya heimotina lutina-hatina-utina iti lomato, ya emokafo li faka lo betinaibo ne.

Wenina hamadina hiyámanubo ha

11 Ena mono weninane-motao, wenina hamadina hiyámilo. Goti weninala hamadina hiti hona molanabo wenina ya lo molaibo ha yagi hamana hiti hona molae. Yaidana abo wenina ya lo molaibo hawa ya meyalo molámae. E'e, hawa hona molo-molo o minabo mona molae. 12 Ido ha ya lifefe loto hona molo ledoto anaibo we mako ya ne. Aya wewa yakafoko li nomude wa ledoto ido li hopa o ledoto anaibo ya moda ogofuto ne. Feito hemotina ya igaidana wenina minoti ya weninate hona molanune, lae?

Leimo hulite li faka ladámanubo ha

13 Ena hemotina minagu yauti masi feto labo, Onesafe, ledafe numuna malo uto melege mako mino itoto idafa-adafa limo oka waka oto wa nanubo onona linubolae, loti hatina ki-ki abo weninama ya ha me ya lanobo ya holilo. 14 Hemotinaloka ya leda oloto pi binaibo idafa ya ma holifefe ladámae. Ido hofawa minonibo mona ya neidafa aibo idafa ne? Sokila yoibo ya oloto pito hamena hefola efoma mino itoto hulibo yaidana oto hofawa minonibo mona ya feito ne.

15 Feito hemotina ya Wenabakafo hala dowa kito yaidana anae, lanaibo ya nomude hofawa minoto idafa yaidana-meidana feyanune, loti lanabo ya fefe lanaibo ne. 16 Feito nefa, ido hemotina ya heimotina luwatina loti hulitina li faka lo-lo o minae. Aya monawa ya nosámiye. 17 Yagunu holilo. Wenina yasi fefe libo mona ya holiyafa, ido monawa ya meyalo molámanabo ya lifima moda mino betinaiye.

Copyright information for `SNPLAMBAU