John 11

Lasalusi fulibo ha

Ena Betani numudo ya we ma huliya Lasalusi ya idafa hilito unaido ya Maliate atolafo Matate numunatina meya yalo ya ne. Homu Malia yakafo ladanuwa aibo nowala ya Wenaba wili edoto manana opalagunu hinalo hilili edaibo wena emonala Lasalusi ya idafa hiliboma nenako, yagunu unalafo atolafo loiti yasi Wenabao, luka-haka muwanibo wema moda idafa hili ne, loti ha ya Yesudoka fulaito ya wiye.

Feto loti fulaito, Yesukafo hawa holito ya feto loto libo, Idafawa hilibo ya fulinaibo idafa hiliyámiye. E'e, idafawa fedo muibo ya Goti aubala itibiyageto wati Goti huliya li yoisa anae, loto fedo muiye. Ido yako minámiye. Idafawa hilibo yakafo Goti Hipala nemo ya aubala ya itibiyoto huline li faka lanae, loto ya liye.

Ena Yesu ya Matale, unalafole, Lasalusile ya lula-hala bito, ido idafa hilibo hawa ya holito, nedo ayalo ya fo hamena loiti aifa minoto, aliga ya feto libo, Yudia mikalo liwila oto uwokelo, loto ege-ege moniyabo we lobito, feto loti loga o edabo, Api lilibiyanibo we, Yuda wenina yasi homu yaloma hefanagunu hofo hedanune, loti labo yama nenako, hemo neidafaito hofa liwila anune, loto lane? loti loga o edae.

Feti loga o edato, Yesukafo ha liwila oto lobibo, Masi ledafe, folilofe ido lunagafe ya moninabo wenina ya mikaleka me ya lamenalo moninako, moda uteba-ateba hofo betiyámanogolaifa, 10 ido ma ya lubuka moninabo ya lamena mináminako, uteba-ateba hofo betinogolaiye, loto lobiye.

11 Ena ha ma onu ito feto lobibo, Yotewe Lasalusi uwo unaibo ya uto ilimikunogolowe, loto lobiye. 12 Feto lobibo yagunu ege-ege moniyabo we yasi feto loti lomuwabo, Wenabao, uwo unanaibo ya idafa hilibo moda faka lanaibo ne, loti labo, 13 ya Yesu ya Lasalusi fulibo yagunu lobifa, ido uwo ona unaibogunu liye, loti holifefe ladámanako, 14 yagunu Yesukafo ha lo oloto itoto lobibo, Lasalusi ya moda fulitaiye. 15 Ido hemotina holi hiki lanae, loto nemo uto yalo minámoto fulito, ya hemotinagunu holito lune-hane dowa liye. Moda emodoka uwokelo, loto lobito, 16 ido Tomasi huliya ma Didimusi yakafo Yesu ege-ege moniyabo we malekama ya feto loto lobibo, Emogi fulinuniyo, maina uwokelo, loto ya lobiye. [Wewa huliya ya Giliki wenina hatinalokati ya Didimusi ne, loto nebo huliya monawa ya lobe hipa ne, loto ne.]

Yesu ya sinoinubo ido hofawa minanubo yawala ya nebo ha

17 Ena Lasalusi hono ula haleku molo edabo ya fo hamena fo (4) ya wito Yesu u fedoto ya hawa holiye. 18 Ena Betani numuna ya Yelusalemu minomo lumido selo kilomita tili (3) ya hofala ma yalo ya nenako, 19 Yuda wenina mukisi Matate Maliate emonatina fulibo yagunu afele uto wa betinune, loti uwae.

20 Uwato, ena Yesu lo fediye, loti labo ha ya Mata holito, Malia ya numugu aifa nefa, ido emo ya uto hanudo hatula anowe, loto wiye. 21 Uto hatula oto ya feto loto lomuibo, Wenabao, hemo melo minanibo neko, nemonane fuliyámadi ne. 22 Ido onesa me ya hemo ya idafa yaidana idafa yagunu Goti lomuwageto moda humunaiboma ne, loto ya holi minowe, loto lomuiye.

23 Lomuito, Yesukafo feto loto lomuibo, Hemonaka ya moda hofa sinoinogolaiye, lomuito, 24 Matakafo feto loto lomuibo, Aliga hamena nabalo ya wenina fuliyaguti sinoinabo hamenalo ya hofa sinoinaibo ya holi minowe, lito 25 Yesukafo lomuibo, Liwila oti sinoiyabo ido nomudina hofawa minabo yawala ya neimo ya minonako, ma nemo holi hikito numunabo yasi fulinafa, ayawa ya moda hofawa minomo yonigilae. 26 Ido ma yasi nomudina hofawa minoti holi hikito numunabo ya fuliyámotiko minomo uti minanigilae. Hemo hawa ya holi hikitabe? lito, 27 ya Matakafo lomuibo, O, Wenabao, Gotikafo Hipala Kilisto ilifi molaibo we ya mikaloka lumunogolaiye, loti laboma ya hemo minanibo ya holi hikito homowe, loto ya lomuiye.

Yesu ya hufo aibo ha

28 Feto loto unalafo Malia nedo uto nimu-nimu loto feto libo, Api lilibibo wema loto hemo haka-haka liye, loto lomuito, 29 ya Maliakafo holito ayalo sinoito Yesu nedo unowe, loto holito wiye. 30 Wito, ya Yuda wenina hubanumu-hubanumu oti numunalau minabo wenina yasi ya wa edoto ya hono halelo ya hufo anowe, loto wiye, loti ege uti wa edabo ya Yesu ya numuna onuwalo Mata ha lomuido ayalo ne.

32 Yagunu Malia ya numuna onuwalo ya lumuto Yesu wa edoto hina abusa ito feto loto lomuibo, Wenabao, hemo melo minanibo neko, nemonane ya fuliyámadi ne, loto 33 hufo aito ya Yuda wenina ege uwabo yagi maina hufo abo ya Yesukafo wa betito lula-halau sukeke aito hena naba fulito 34 ya igau molo edae? lito ya Wenabao, loto wao, loti lomuwae.

35 Ena Yesu ya nomunau hufo yoi faitoto nomunauti nomuna nowala lumito, 36 Yuda wenina wati feto loti labo, Walo. Lula-hala naba-naba muiye, lato, 37 ido malekamasi labo, We me ya ya nomuna likaibo we li falato edaibo yamaidana oto melo nebo neko, ya aifa li faka lo edadi ne, loti ya lae.

Yesukafo Lasalusi li sinoi edaibo ha

38 Feto lato, ya Yesukafo hofa lula-halau sukeke aito hono halelo ya u fedoto ya hono aubala hefana lulau hanu ya hefana nabagunu lotana iyabo ya wato 39 ya hefana li fulalo, lito ya fulibo we emonala Matakafo feto loto lomuibo, Wenabao, hamena fo (4) ya unaibo yakafo unama otaiye, lito, 40 Yesukafo feto loto lomuibo, Hemo holi hikito numunanibo Goti aubala oloto piyageto wa edananibo ne, loto lohomobo ya holámabe? loto lomuito, 41 hefana li fulato, ya Yesukafo wa yowa itoto feto loto libo, Wauwe, hemo lohomobo holiyanibo yagunu ya heboka lohomowe. 42 Hemo hamena-hamena lohomobo holi-holi o minanibo ya holi minofa, wenina meu minomo uwabo ya hemo nilifi molageto lomobo yama holi hikitanae, loto ya lohomowe.

43 Feto loto lo faka loto lomuibo, Lasalusiyo, hemo lomo, loto su fito, 44 ya fulibo wema lumiye. Lumito, hinalo-analo ya owo lafo-lafogunu nala loloku edabo ido hola-wela lafo-lafogunu wase iyabo yama Yesukafo wina fulo edalo, loto ya lobiye.

Yuda wenabatina yasi Yesu ya fulinaiye, loti lo iyabo ha

(Mt 26:1-5, Mk 14:1-2, Lu 22:1-2)

45 Ena Yuda wenina Malia nedoka lo fedabo wenina yauti abi yasi Yesu idafa aibo ya wati holi hikito muwafa, 46 malekamasi ya Falisi we minado ya uti Yesukafo idafa aibo ha yama eteme biyato, 47 emotinasi hawa ya holiti Goti sokila hi muwabo we hiyabatina we yasi mono kanisole li nuba o betiti feto loti loyolalo-melo abo, Me ya we yakafo idafa hofawa abi oto aubala itibibo we ya nena-idafa fe edanune? 48 Leimo waito edanubo ya wenina muki yasi holi hikito munigilanako, Lomu himiwe yasi li uwotefo buliti loti fele ebate ido weninate yagi muki li hopa itoti ledanigilae, loti ya lae.

49 Feto loti ya ena emotina minagu yauti we ma huliya Kaiyafasi ya melege mako ayau ya Goti sokila hi muwabo we hiyabatina we wenaba yakafo feto loto libo, Hemotina ha manadinau minámibo minafe? 50 Lemo Yuda wenina muki ya u hopa otanune, loto we mako ma lemogunu loto fulinaibo ya dowa loto minanogolone, loti ya holiyámafe? loto lobiye.

51 Feto loto libo ha ya eimola hala kido ladámiye. Melege eletifo me ya ya ayau ya Goti sokila hi muwabo we hiyabatina we wenaba nema nenako, Yesu ya ona Yuda weninagunu loto fulinaiye, loto libo ha ya ayalo hulawa fediye. 52 Hawa libo ha ya Yuda wenina yagunuko ladámiye. Goti olufola mikau-mikau mino liti uwabo wenina muki ya li nuba o ledaito mau mako ito minanune, loto yagunu hawa ya lobibo ne.

53 Ena hamena yaloti molo fiti ya igaidana oto Yesu ya hofanune? loti hudala hiyae. 54 Yagunu ya Yesukafo Yuda wenina minado ya hofa oloto pito moniyámoto, mika ma hafali mika selo nebo filigaleka ya numuna ma nebo huliya Efelaimi yalo ya ege-ege moniyabo we idipito wito yalo ya minae.

55 Ena Yuda wenina Gotikafo Uta O Betibo foli hamenatina alili aito numuna hefolau-hefolau yati wenina abi loti ute-weude-lute-hate noku ito Goti nomunalo hiluwa loto minanune, loti Yelusalemu ya yowae. 56 Yoti fele huliyagi numuna nabau ya Yesu moni wita oti feto loti ya loyolalo-melo abo, Hemotina neidafaiye loti holiyae? Emo ya loto foli ya wagámanaife? lato, 57 Goti sokila hi muwabo we hiyabatina we ido Falisi wenina yasi ha auba iti feto loti labo, Hemotina ma yasi minanaibo eba holitima ya loti lolomato nala i edanune, loti lae.

Copyright information for `SNPLAMBAU