John 12

Maliakafo no ladanuwa aibo no ya Yesu hinalo wili edaibo ha

(Mt 26:6-13, Mk 14:3-9)

Ena Gotikafo Uta O Betibo foliwa alili aito hamena sikisi (6) yako wito neto, Yesu ya Betani numudo ya u fedito numuna yalo ya Lasalusi Yesukafo fuliguti li sinoi edaibo we ya ne. Nebo eba yalo ya Yesu wetina-idafa hofo hi edato, Matakafo lifefe loto molo betito, Lasalusigi maina noti minato, Maliakafo yá nowala ladanuwa aibo huliya naliti meinala naba nebo ya lito Yesu hinalo lekito wili edoto atala opalagunu hilili edaito, numugu ya unala ladanuwa faito fulitaiye.

Feito nefa, Yesu ege-ege moniyabo we yauti ma Yudasi Isikaliyoti uwolafo adinalo molaibo we yakafo feto loto libo, Ladanuwa aibo no ya fuloto hefana meina linubo ya we makafo melege mako onona lito meinala libo yaidana lito wenina idafa wa námabo wenina ya biyonibo neko, dowa ladi ne, loto ya liye. Feto loto libo ha ya idafa wa námabo wenina yagunu holito ladámiye. Eimola ya ugele we minoto Yesu ege-ege moniyabo we hefana-huwamenatina hiyaba oto hefana molagu yauti ugele li-li aibo ne.

Yagunu Yesukafo feto loto ya libo, Hemotina wena ya ha lomuwámilo. Ladanuwa aibo no ya hinelo wili nedaibo ya fuliyoto molo nedanabo yagunu holito molo nebo nefa, onesa wili nedaiye. Wenina idafa wa námabo wenina ya moda hemotinagi keloti minomo unafa, nemo ya hemotinagi hamena fana keloto minámanogolowe, loto ya liye.

Lasalusi fulinaiye, loti ya Yuda wenaba yasi lo betiyabo ha

Ena Yuda wenina abi loti numuna yalo ne, loti labo ya holiti ayalo ya u fedabo ya Yesu yagunuko aguwámae. Lasalusi fuliguti li sinoi edaito nebo we yagi wa edanune, loti uwae. 10 Ido Lasalusi yagunu Yuda wenina abi yasi hiyabatina we hidinalo yati Yesudoka u keloti holi hikito muwabo yagunu Goti sokila hi muwabo we hiyabatina we me ya ya Lasalusi yagi maina hofo betinune, loti ha onona liyae.

Yesu Yelusalemu yoito, aiyo-weiyo lo edabo ha

(Mt 21:1-11, Mk 11:1-11, Lu 19:28-40)

12 Ena leda ho lito wenina mau naba yasi foliku ya Yelusalemu ya lo fedabo wenina yasi Yesu hanudo lo ne, loti hala ukuwa holiti 13 ya yá aila lekoti li adina-adina oti hanudo hatula anune, loti uti ya aiyo-weiyo ha lo edoti feto loti labo,

Aiyo, dowae, hosana!
Wenaba huliyalo aibo we ya dowa loto holimo wibo ne.
Isilaeli wenina hiyabate we wehudi ya dowa loto holimo wibo ne,
loti aiyo-weiyo ha lo edomo uwae.

14 Ena Yesukafo safu-dogi agele li oloto pito meyalo ya minoto wibo yagunu ha mono lufuwau ya feto libo,

15 Hemotina Saiyoni weninao, holi biyámaneyo. Walo. Hiyabatina we wehudi ya safu-dogi agele meyalo amedoto minoto ya aiye,
loto ha mono lufuwau (Sek 9:9) nebo ha yama onesa ayalo hulawa fediye.
16 Ya ha ya ege-ege moniyabo we ya homu ya holifefe ladámoti minafa, ido Yesu okulumau lamenalauka liwila oto yoito, aya hawa ya holiti me ya ya emogunu lufuwa iyanako, idafa feto fe edae, loti holiti ya holifefe labo ne.

17 Ena homu Yesukafo Lasalusi sula fito li sinoi edaito hono halekuti lumito, wa edabo wenina mau naba yasi malekaloka eteme lo biyato, 18 aubala itibibo idafawa ya hawa holiyabo yagunugi wenina abi loti hanudo hatula ato, 19 Falisi we yasi eimotinako feto loti loyolalo-melo abo, Hemotina ha laboma eleka hofo betibo ya holi minafe? Muki wenina emodoka u kelotabo me ya yae, loti loyolalo-melo ae.

Giliki wenina ma Yesu wa edanune, loti labo ha

20 Ena Yuda wenina foliku ya Goti weude-lute-hate munune, loti Yelusalemu lo fedabo wenina minagu ya Giliki wenina ma minoti 21 Galili mikalo Betesaida numudoti we Filipi nedo ya loti feto loti lomuwabo, We hofawe, lemo Yesu ya wa edanune, loto holiyone, lomuwae. 22 Lomuwato, Filipi uto Adulu ya lomuito maina Yesu nedo ya uti ha ya lomuwaito, 23 Yesukafo feto loto ya lobibo, We Hula nemo huline oloto pi dowa loto anaibo hamenawa me ya ya fediye. 24 Ha ona lama lobiyowe. Suwa witi yufa ya mikau lumuto fokiyámotoma ya yowámanaibo ne. Nefa, lumuto houmala fudoto fokinaibo ya yoto ilawa abi oloto pinaibo ne. 25 Wenina makafo eimolagunuko holinaibo we ya u hopa unogolaifa, makafo me ya mikalo eimolagunu holiyámanaibo ya nomuna hofawa minowa-minowa anogolaiye. 26 Ido makafo nemo houba-nabane we minanowe, lanaibo ya nege-nege moni minaneyo. Ido nemo minodo ya houba-nabane we yagi minanogolone. Ido ma ya nemo houba-naba o nedanabo wenina ya Menefokafo hulitina li faka lanogolaiye, loto ya liye.

We Hula ya li yoisa nedanigilae, loto Yesukafo libo ha

27 Ido ha ma onu ito feto loto lobibo, Me ya ya lune-haneu sukeke aito holiyobo hena aiye. Ena neidafaiye lanobo ne? Wauwe, hamenane alili aibo ya hemo li fulito nedo, lanofe? E'e, hamenawa yagunu Menefo nilifi molaito, lomoboma nenako, yaidana ladámanobo ne. 28 Wauwe, hemo aubaka li oloto piyageto hulika oloto pi dowa lanaiye, lito ya okulumauti ha feto loto libo, Huline moda oloto pi dowa lito ido hofa ma oloto pi dowa lanogolaiye, loto ya liye.

29 Feto lito, wenina mau minabo yasi holiti ya masi hopana ho halake liye, lato, ido ma yasi enisole makafo ha lomuiye, lato, 30 Yesukafo wetinalo yati lito feto loto lobibo, Ha ya neimonegunu minámiye. E'e, hemotinagunu oto oloto piye. 31 Onesa me ya ya mikaleka wenina lifima ha binaibo hamena alili ainako, mika melo wenina wenabatina Satani ya itifu fulitanogolowe. 32 Ido mikalokati li faka lo nedato, mikau-mikau wenina muki ika oto nemodoka anigilae, loto 33 ya feto libo ha ya fulinaibo monawa yagunu ya lobiye.

34 Lobito, wenina mau minabo yasi ha liwila oti feto loti lomuwabo, Lemo lo molaibo ha yau feto loto neto holiyonibo, Gotikafo ilifi molaibo we Kilisto ya fuliyámoto ya minomo uto minanogolaiye, loto libo ha ya holitonibo ne. Feito nefa, ido heimoka ya We Hula me ya ya li yoisa edanigilae, loto ya neidafaito lane? We Hula ya hema ne? lomuwae.

35 Lomuwato, Yesukafo ha feto loto lobibo, So lamena ya hemotina minagu ya hamena fouma efoma lamena anogolaiye. Yagunu ya midipukafo wase i ledotanaiye, loti ya so lamena mino betibo hamenalo ya oti moloti moniti minalo. Ma yasi midipu inaigu uti hanu wafefe ladámanigilae. 36 Yagunu ya so lamena mino betibo hamenalo ya lamena weninala hula minanune, loti lamenawa ya holi hikito muilo, loto ya Yesukafo ha feto loto uto faluku oto ne.

Yuda wenina muki yasi Yesu holi hikito umámabo ha

37 Ena Yesukafo ya idafa mona-mona feto aubala nomudina hulalo ya itibifa, holi hikito umámae. 38 Holi hikito umámabo ha ya polofeti Aisaiyakafo feto libo,

Wenabao, ha eteme lo biyonibo ya hemakafo holi hikito ne? Ido Wenaba aubala oloto pi bibo ya hemakafo wa edofefe lanaiye?
loto ha mono lufuwau (Ais 53:1) nebo ha yama u Yesudo ya hulawa fediye.

39 Ido Aisaiya ha ma feto libo,

Nomudinakafo wa-wa o minoti, lutinakafo holifefe loti holiti, lutina-hatina ya li elepa iti nemodo ato li faka lo
betitanowe, loto ya nomudina hofo likoto lutina li gedo betiye,
loto ha mono lufuwau (Ais 6:10) nebo ha ya holi hiki ladámabo monawa yagunu ya liye.
41 Feto loto Aisaiyakafo hawa lufuwa ibo ya Yesu aubala lamenala naba wa edainako, yagunu emogunu loto ya lufuwa ibo ne.

42 Ena Yuda wenina hiyabatina we malekamasi Yesu holi hikito muwafa, lo oloto pinunako, Falisi we yasi ya mono numuguti li fulitoto ledotanae, loti holi bito, Yesu holi hikito muwabo ya lo oloto piyámae. 43 Aya weninawa ya mikaleka wenina yasi hulitina li faka lanabo yagunuko holiyabo, ido Gotikafo hulitina li faka lanaibo yagunu holámae.

Yesu hala yamo wenina muki hona molanaibo ha

44 Ena Yesu ya ha lo faka loto feto libo, Nemo holi hiki nomabo wenina ya nemoko o nomámae. Nilifi molaibo we yagi maina holi hikito lomae. 45 Ido nemo wa nedofefe labo wenina ya nilifi molaibo we yagi maina wa ledofefe lae. 46 Ido holi hikito numunabo wenina ya midipu igu minámanae, loto nemo mikaleka minabo wenina li lamena o betinowe, loto lomobo ne. 47 Ido hane holi fulitanabo ya lifima ha biyámanogolowe. E'e, nemo ya wenina lifimatina li binowe, loto ámowe. Li nomudina wanowe, loto lomobo ne. 48 Ido nemo fulo nedoiti hane yagi holi fulitanabo wenina ya lifima ha liwila oto binaibo we ya ne. Ha lobo ha yamo hamena nabalo ya li halo molo betito, lifima ha liwila oto binaibo ne. 49 Nemo ha lobo ya neimo luneuti holito ma ladámowe. E'e, Menefo nilifi molaibo we eimolakafo ha feto loto lo oloto molanane, loto lo moloto hane libo ya ne. 50 Ido emo welaloti ha yakafo nomudina hofawa minanabo hanuwa nebo ya holi minowe. Yagunu ha lo minobo ya Menefokafo hane lito lonumido ayalo ya lo-lo o minowe, loto ya liye.

Copyright information for `SNPLAMBAU