John 13

Yesukafo ege-ege moniyabo we hidina noku i betibo ha

Ena Gotikafo Uta O Betibo foliwa alili aito Yesukafo eimolagunu feto loto holibo, Nemo mika fulitoto Menefodoka liwila oto yonobo hamenane ya alili aiye, loto holito ya mikaleka weninala lula-hala bibo ya lune-hane bi huloto fulinowe, loto ya holiye.

Ena Satanikafo Saimoni Isikaliyoti hipala Yudasi ya Yesu uwolafo adinalo molanaiye, loto sebala fali witunu ito, ya lubuka hobina nanune, loti nuba o minato, Yesu ya feto loto holibo, Menefo yakafo idafa-adafa muki ya nemo anelo molo hulibo ne. Ido nemo ya Gotidokati lomoma nenako, hofa ya Gotidoka liwila oto yonobo ne, loto holito, wetina-idafa noti minaguti sinoito, ulalo owo fana ya li fuloto tauli ya hofalalo lolokuiye. Lolokuto no ya lapeku ya lekito apito ege-ege moniyabo we hidina noku i betito tauli hofalalo lolokuibo yama lito hilili o betiye.

Feto fe betimo loto Saimoni Pita nedo ya aito, feto loto lomuibo, Hemo Wenabamakafo hine noku inowe, loto abe? lito Yesukafo ha liwila oto feto loto lomuibo, Idafa fe minobo ya monawa onesa meleka ya holiyámane. Minoto aliga yoimaloka holinogolane, lito Pitakafo feto loto lomuibo, E'e, nemo hine ya noku iyámanane. Fulito, lomuiye. Lomuito, Yesukafo feto loto lomuibo, Nemo noku i hedámanobo ya nemote lute mako minámanogolaiye, lito, Saimoni Pitakafo feto loto lomuibo, Aiyo, Wenabao, feto lotoma ya hine yako noku i nedámoto, ane, manane yagi muki noku i nedo, lomuiye. 10 Lomuito, Yesukafo feto lomuibo, Ma ya noku unoti aliga hidinako noku iyatoma, utina hiluwa loto minanigilae. Yagunu hemotina ya yaidana oto li hiluwa lo betiyofa, hemotina muki yagunu ladámowe, loto libo, 11 ya uwolafo adinalo molaibo we ya wafefe linako, hemotina muki ya hiluwa loti minae, loto ladámowe, loto ya liye.

12 Ena hidina noku i huloto ulalo owo fana ya hofa li holoito wetina-idafa noti minagu hofa amedoto feto loto lobibo, Nemo idafa me ya o betiyobo ya monawa hemotina holi minafe? 13 Hemotina ya api lilibiyanibo we ido Wenabate, loti ya lonumu-numu o minabo we yama moda ya minonako, lama lonumu minae. 14 Feito nemo Wenabatina ido api itibiyobo wemakafo hidina noku uno betiyobo ya hemotina ayaidana oti weninatina hidina noku unaibo wilalo. 15 Nemo feto feyanae, loto idafa o betiyobo mona ya hemotina yagi ayaidanako omo unae, loto itibiyowe. 16 Nemo ona lama lobiyowe. Houba-naba we yakafo wenabala li yoima o edámanaibo ne. Ido ilifi molaito wibo we yakafo ilifi molaibo we ya li yoima o edoto minanaibo we yagi ma minámiye. 17 Yagunu hemotina ha lobiyobo holifefe loti ayalo efo ya meyalo moloti minanabo ya moda dowa loti holimo unae.

18 Dowa loti holimo unafa, hemotina muki yagunu ladámowe. E'e, nemo wa molo betiyobo wenina ya holi minowe. Ha lufuwa ma ya feto libo,

Wela-idafa beleti muwobo we ya hofo nedanaibo uwonefo bulibo we ya ne,
loto ha mono lufuwau (Sng 41:9) nebo ha yama u ayalo hulawa fedanogolaiye.
19 Idafa ya aliga oloto pinogolaito ya nemo minobo me ya ya monane lobi-lobi obo ya hemotina holi hikitanae, loto ya onesa oloto piyámito homu lobi minowe. 20 Nemo ha ona lama lobiyowe. Ma yasi onona ha lobiyobo ya holiti uti liyabo wenina ya we masi li houna i betinabo ya nemo onona yawala yagi li houna i nedanigilae. Ido nemo o nedanabo ya nilifi molaibo we yagi li houna i edanigilae, loto ya liye.

Yesukafo Yudasi lo oloto pi muibo ha

(Mt 26:20-25, Mk 14:17-21, Lu 22:21-23)

21 Ena Yesukafo hawa feto loto lula-halau sukeke aito hena fulito feto loto lo oloto moloto lobibo, Nemo ha ona lama lobiyowe. Hemotinadokati makafo nemo ya uwonefo-mota adinalo binogolaiye, lito, 22 ege-ege moniyabo we ya wenu eimotina wa betiti, Hemagunu liye? loti hatina loiti-loiti kiyae.

23 Ena ege-ege moniyabo we yauti ma ya Yesu lula-hala muibo we ya Yesugi maina keloti amedoti minaiye. 24 Yalo amedoti minaito, ya Saimoni Pitakafo nomuna hifa faka loto lomuibo, Loga o edageto lohomaneyo. Ya hemagunu liye? lito 25 emo ya atala ya Yesu ikiyalo ya fuloto loga o edaibo, Wenabao, hemo hemagunu lane? lito 26 Yesukafo ha liwila oto libo, Beleti bolito supuku ya fito li muwoto nanaibo we yagunu lowe, loto ya beleti bolito supuku ya fito Saimoni Isikaliyoti hipala Yudasi ya li muito naiye.

27 Naito, Satanikafo lula-halau yoito ya Yesukafo Yudasi feto loto lomuibo, Idafa feyanowe, loto lanima ya uto aloko feyo, loto 28 ya ha feto loto lomuibo ya malekama muki yau minabo ya monawa holifefe ladámae. 29 Holifefe ladámabo yauti malekamasi feto loti holiyabo, Yudasikafo ya hefana molo-molo onibo huwamena hiyaba aibo we nenako, wenina idafa wa námabo wenina ya hefana binaiye, loto ilifi molaifemo, ido foli idafa ma meina finaiye, loto ilifi molaiye? loti holiyae. 30 Ena Yudasi ya beleti bolito muibo ya noto ayalo yati lumuto uto midipu igu ya wiye.

Yesukafo lo molaibo ha hofawa lumibo ha

31 Ena Yudasi wito, Yesukafo feto loto libo, Onesa me ya ya We Hula nemo ya huline oloto wiye. Ido nemodoti ya Goti huliya oloto wiye. 32 Ido nemodoti Goti huliya oloto winako, Goti eimoladokati ya nemo huline li oloto pinogolaiye. Onesa feto-namato ya huline li oloto pinogolaibo ne. 33 Olufone-motao, nemo ya hamena fouma efoma ya hemotinagi minanogolowe. Ena nemo moni witane anigilae. Yagunu Yuda wenina lobiyomaidana oto onesa hemotina yagi lobiyowe. Nemo unodo ya aguwámanigilae.

34 Ena lo molobo ha hofawa lobiyowe. Heimotina lutina-hatina ya bi-bi o minalo. Nemokafo ya lune-hane hemotina bi-bi obo yamaidana oti heimotina lutina-hatina bi-bi otiko minalo. 35 Feti lutina-hatina bi-bi anabo ya wenina muki yasi ya nemo nege-nege moniti minabo wenina hula minae, loti ya wa betinigilae, loto lobiye.

Pitako Yesu huliya li faluku anaibo ha

(Mt 26:31-35, Mk 14:27-31, Lu 22:31-34)

36 Ena Saimoni Pitakafo loga o edoto libo, Wenabane, hemo ya igaleka unane? lito ya Yesukafo ha liwila oto lomuibo, Nemo unodo ya onesa feto-namato ya nege aguwámanogolane. Minoto aliga nege anogolane, lito, 37 Pitakafo feto loto lomuibo, Wenabane, neidafaito onesa hege aguwámanobo ne? Hofo nedo fulinune, lotima aifa hofo nedo fulinae. Nemo hege molanowe, lito, 38 Yesukafo ha liwila oto lomuibo, Ona, hemo aifa hofo nedo fulinae. Hege molanowe, loto labe? Nemo ona lama lohomowe. Okolofo nola ladámageto hemo hamena tili (3) ya huline li faluku itanogolane, loto lomuiye.

Copyright information for `SNPLAMBAU