John 14

Yesu ya Metefo nedo yonubo hanu nebo ha

Ena Yesukafo ha ma onu ito feto loto lobibo, Hemotina lutina-hatinau sukeke ageto hena fuliyámilo. Goti holi hikito muti nemogi maina holi hikito numilo. Menefo numuna meyalo ya numuna abi idafa minomo wiye. Ayalo ya eba lifefe lo betinowe, loto unogolowe. Ya feito minámibo neko, hawa ya lobiyámadi ne. Ido uto eba lifefe lo betitoto, ya nemo minanodo ya hemotinagi nemogi maina minanogolone, loto hofa liwila oto loto idipito unogolowe. Ido uto minanobo hanuwa ya wa minae, loto lobiye.

Lobito, Tomasikafo feto loto lomuibo, Wenabate, hemo uto minananibo eba ya lemo holifefe ladámone. Yagunu igaidana oto hanu ya wanubo ne? lito, Yesukafo feto loto lomuibo, Hanu ido mona ona hula ido hofawa minanabo mona ya neimo ya minowe. Feito minobo ya nemo fulo nedoiti Menefo nedo unabo ya ma minámiye. Hemotina nemo wa nedofefe labo neko, Menefo yagi wa edofefe lo minadi ne. Onesa meloti ya Menefo holifefe loti ya wa edofefe lo minae, liye.

Lito, Filipikafo feto loto lomuibo, Wenabate, hemo Metefo lilibiyageto wa edanubo yamo ya ogofunaiye, lito, Yesukafo lomuibo, Filipiyo, nemo hamena fana hemotinagi minobo yama wa nedofefe ladámanibo nefe? Nemo wa nedabo wenina yasi Menefo ya wa minae. Hemo ya Metefo lilibiyageto wanune, lanibo ya neidafaito lane?

10 Nemo ya Menefo lulau mino edobo, ido Menefo ya nemo luneu mino nedaibo ya holi hiki ladámabe? Ha lobi-lobi obo ya neimodokati lobiyámowe. E'e, Menefo luneu mino nedaibo yakafo ononala ya li-li o minaiye. 11 Nemo ya Menefo lulau mino edoto, ido Menefo ya nemo luneu mino nedaiye. Ya hawa ya holiti holi hikito numilo. Ido holi hiki ladámotima ya idafa fe-fe obo monane yagunu holiti holi hikito numilo.

12 Nemo ona lama lobiyowe. Nemo holi hikito numunabo wenina yasi onona li minobo yaidana oti ya linigilae. Ido yako minámiye. Nemo Menefodoka yonogolobo yagunu ya nemo li fulo nedoti linigilae. 13 Hipala nemodokati Menefo huliya yonogolaiye, loto nemo hulinelo ya hemotina idafa-adafa magunu lonumunabo ya moda feyanogolowe. 14 Hemotina nemo huline li minoti idafa-adafa magunu lonumunabo ya moda feyanogolowe, loto ya liye.

Goti Weuna Fele aliga anogolaiye, loto Yesukafo libo ha

15 Ena ha ma onu ito feto loto ya libo, Hemotina lutina-hatina numu minanabo ya wenelo hololanigilae. 16 Feti minanabo ya nemo Menefo lomuwoto hemotina adina li faka lanaibo we ma ilifi molageto lumuto hemotinagi minowa-minowa oto minanogolaiye. 17 Emo ya ha ona hula yawala Weuna ya ne. Emo ya mika me ya weninala yasi wa edofefe ladámoti ya ido holifefe ladámanako, yagunu liyámanabo ne. Emo ya lumuto lutinau mino betinogolaibo we ya onesa hemotinagi mino-mino ainako, hutifina o edo minae.

18 Nemo fulo betiyoto, nabuna olufo hiliti minámanigilae. E'e, nemo hemotinaloka liwila oto anogolowe. 19 Hamena hofala fouma ma nenako, ya hulageto hemotina ya wa nedanigilafa, ido mika me ya weninala ya wa nedámanigilae. Nemo ya nomune hofawa minomo yowonako, hemotina yagi nomudina hofawa minomo yonigilae. 20 Hamenawa yalo ya feto loti holinabo, Nemo ya Menefo lulau mino edowe. Ido hemotina ya nemo luneu mino nedae. Ido nemo ya hemotina lutinau mino betiyowe. Ya hamenawa yalo ya holifefe lanigilae. 21 Weneloti hane li minoti meyalo molabo wenina ya lutina-hatina nomabo wenina minae. Ido lutina-hatina nomabo wenina ya Menefokafo lula-hala biyageto neimo yagi lune-hane bito monane li oloto pi binogolowe, loto ya liye.

22 Feto lito, Yudasi Isikaliyoti abalafokafo loga o edoto libo, Wenaba, hemo ya neidafaito monaka ya lemo yako li oloto pi lumuto, ido mikalo wenina malekaloka li oloto pi biyámananibo ne? lito, 23 Yesukafo ha liwila oto lomuibo, Lutina-hatina numunabo wenina ya hane holiti hololanigilae. Ido lutina-hatina numuti hanelo hololanabo wenina ya Menefokafo lula-hala binogolaiye. Lula-hala biyageto nemogi maina weninawaloka ya uto maina mino betimo yonogoloiye. 24 Ido lutina-hatina nomámanabo wenina ya hane ya holiti hololadámanigilae. Ido hawa holi-holi o minabo ya neimo hane ma minámiye. E'e, ya Menefo nilifi molaibo we hala ya ne.

25 Ena nemo neimo ya hemotinagi minoto ya hawa muki lobiyofa, 26 adina li faka lanaibo we Weuna Fele ya Menefokafo nemo hulinelo ilifi molageto lumuto idafa muki idafa ya api-napi o bito ya ido neimo lobi minobo ha ya hofa hatina-manadinau molo betinogolaiye.

27 Ena nemo you amena mona biyobo ya mino betiyageto unowe. Mika me ya weninala you lo betiyabo yaidana oto li you lo betiyámowe. E'e, nemo neimo you amena monane ya biyowe. Yagunu ya lutina-hatinau sukeke ageto hena fuliyámilo. Ido holi biyámaneyo. 28 Nemo uto minoto hemotinaloka hofa liwila oto anogolowe, loto lobitoto holitaboma ne. Menefo ya we naba-naba minoto li fulo nedaima nenako, hemotina lutina-hatina nomabo neko, ya Menefodoka yonogolobo yagunu lutina-hatinau dowa loti holiyadi ne. 29 Me ya ya hulawa oloto piyámito, aliga oloto piyageto wati holi hiki loti holinae, loto ya homu ya lobiyowe.

30 Ena nemo me ya ya ha ma abi onu ito lobiyámanogolowe. E'e, mika melo wenina wenabatina Satani loto nemo ya li fulo nedámanogolaifa, 31 nemo Menefo lune-hane mutoko minobo ya mika me ya weninala holifefe lanae, loto Menefo ha lonumibo ya li meyalo molanogolowe. Sinoito uwokelo, loto ya lobiye.

Copyright information for `SNPLAMBAU