John 15

Yesu ya nala waini mona ya ne. Leimo me ya akawa ya minonibo ha

Ena ha ma onu ito feto loto lobibo, Ilawa ibo nala waini hofala mona ona ya nemo minoto, ido Menefo ya nala waini hilau hiyaba aibo we yawala ne. Neto ya yá akawa ma ya nemodoka mino liti uti ilawa iyámabo ya atalito li fulitanogolaifa, akawa masi ilawa inabo ya dowa loti yoti ilawa abi idafa inae, loto hinau ya atali fulitanogolaiye. Hemotina ya ha mono lobiyobo hawa yakafo weudina-lutina-hatinau nosámibo idafa nebo ya onesa li fulitoto betitaiye. Yagunu hemotina ya nemodoka mino nedalo. Mino nedato ya nemogi ya mino betinogolowe. Nala waini akawa yakafo hofalalo minámanaibo ya eimolako minanaibo ya ilawa iyámanogolaiye. Ido hemotina ya ayaidana oti nemodoka mino nedámanabo ya ilawa iyámanigilae.

Nala waini hofala mona ya nemo minoto, ido me ya akawa ya hemotina ya minae. Ma yasi nemodoka mino nedabo wenina ya nemo ya emodoka mino betiyoto, emotina yasi ilawa naba-naba iyae. Hemotina nemogi minámanabo ya idafa ma anabo ya ogofuwámanaibo ne. Makafo nemodoka mino nedámanabo ya yá akawa yaidana oto atalito li fulitato fulinogolaiye. Fuliyageto ya li nuba oti fulo soku iti hinigilae.

Hemotina nemodoka mino nedato ido hane ya hemotinaloka mino betinaibo ya idafa yaida-meidanagunu Menefo lomunabo ya oloto pi binogolaiye. Hemotina ilawa naba-naba inabo ya wa betiti nemo nege molabo wenina minae, loti wa betifefe loti Menefo huliya ya li faka lanigilae.

Menefokafo lula-hala numu-numu o nebo yaidana oto nemokafo lune-hane hemotina bi-bi o minowe. Yagunu hemotina nemo lune-hane biyodo ayaloko ya minalo. 10 Nemo ya Menefo ha libo ya holito hololoto ya lula-hala numido ayalo yako moni-moni o minowe. Hemotina ayaidana oti nemo wenelo ya hololotima ya lune-hane biyodo yaloko ya minanigilae. 11 Nemo lune-haneu dowa loto holiyobo yakafo hemotina lutina-hatinau uto faitoto minanaiye, loto ha me ya ya lobi hulowe.

12 Nemo lo molobo hane ya feto loto lobiyowe. Nemokafo lune-hane biyobo yamaidana oti heimotina ya lutina-hatina bi-bi o minalo. 13 We ma yolawe-motagunu loto fulinaibo mona ya wenina lutina-hatina biti li dowa lo betiyabo mona muki ya hofo fuloto ne. 14 Ha muki lobiyobo ya meyalo moloti minotima ya nemo yonewe-mota minanigilae. 15 Nemo hamena meloti ya houba-nabane we ne, loto hofa lobiyámanogolowe. E'e, nemo yonewe-motae minae, loto lobiyowe. Houba-naba we yakafo wenabala idafa-adafa oto moloto aibo monala ma wafefe ladámifa, neimo ya Menefodokati ha holiyodo ya lo oloto pito lobi hulobo yagunu nemo houba-nabane we ne, loto ladámoto yonewe-mota minae, loto lobiyowe.

16 Hemotina nemo weudina fi nedámaboma ne. E'e, nemokafo hemotina ya uti ilawa li oloto pinae, loto weune fi betito sutina fiyoboma ne. Ido ilawa li oloto pinabo ya minowa-minowa oto minomo yonogolaiye. Feti minoti ya nemo hulinelo ya Menefo idafa yaidana-meidanagunu lomunabo ya binogolaiye. 17 Nemo mona feti molanabo ha ya lobiyowe. Hemotina ya lutina-hatina bi-bi o minalo, loto ha auba ito lo molo betiyowe.

Yesu holi nosámibo muwabo yaidana oti weninala holi nosámibo binabo ha

18 Ena mika me ya weninala yasi lutina-hatina holi nosámibo binabo ya hemotina feto loti ya holilo. Wenabate ya homu apiti ya holi nosámibo umama ne, loti nemodo ya holilo. 19 Hemotina ya mika me ya weninala yagi kelabo neko, ya weninate ne, loti lutina-hatina biyadi ne. Nefa, nemo ya mika me ya weninala minagu yati hemotina sutina fiyobo yagunu emotina monatina hemotina fulo egetinaloka itanako, ya holi nosámibo bi minae. 20 Houba-naba we yakafo wenabala li yoima o edámanaibo ne, loto homu lobiyobo ha ya hatina kifefe lalo. Li nosámibo o nomabo yamaidana oti hemotina o binabo ne. Ido nemo hane holi lutinau molabo yamaidana oti hemotina hatina holinabo ne. 21 Nilifi molaibo we ya wa edofefe ladámama nenako, nemo weninane ya minae, loti holiti li ya me ya o betinabo ne.

22 Ena nemo emotina minado ya lumuto lobiyámobo neko, lifimatinagi minámadi ne. Nefa, me ya lifimatina ya igaidana oti li faluku anabo ne? 23 Ma yasi nemo lutina-hatina holi nosámibo nomabo wenina Menefogi ya ayaidana oti holi nosámibo muwae. 24 Emotina minagu ya mona hofawa molobo, ya wenina homu molámabo mona ya nemo li oloto pito molámobo neko, lifimatinagi minámadi ne. Nefa, me ya ya li oloto pito moloto wa edabo yasi ya wa edo fulitoti, nemo holi nosámibo numuti ya Menefo ayaidana oti holi nosámibo mu minae. 25 Feto feyabo yagunu ya lo molaibo hatinau ya feto libo,

Emotina yasi aifa holi nosámibo nomae,
loto ha mono lufuwau (Sng 35:19, 69:4) nebo ha ya ayalo hulawa fediye.

26 Ena adina li faka lanaibo we ya Menefodokati ilifi molanobo we ha ona hula yawala Weuna ya Menefodokati lumunaibo hamenalo ya monane lo oloto pinogolaiye. 27 Ido hemotina ya ononane apiyodomati nemogi minomo yowama nenako, hemotina yagi monane lo oloto molalo.

Copyright information for `SNPLAMBAU