John 16

Hemotina ya nemo fulo nedoti uteba itanae, loto ha ya homu lobitoma ne. Emotina yasi mono numuguti ya idipi feka fulitoti hanu hu betinabo ne. Ido hamena ma alilitanogolaiye. Yalo ya Goti ononala li minonibo ne, loti ya hemotina hofo beti fulinabo ne. Emotina ya Menefote nemote wa ledofefe ladámanako, ya feto feyanabo ne. Feto feyanafa, nemo hawa homu ya lobitoboma ne. Ya ha ya hulawa fedageto ya emokafo homu lolumima ne, loti ya hatina ki gedoti hinae, loto ya lobiyowe.

Goti Weuna Fele ononala ha

Homu ya hamena fanaidana hemotinagi minanogolonako, loto lobiyámoma ne.
Ena me ya ya nilifi molaibo we nedoka yonowe, loto odoma ya hemotinaloka yati makafo hemo igaleka unane? loto loga o nedaibo we ma minámiye. Minámifa, lobiyobo hawa yagunu milumawa lutina-hatinau yo-hola ya faito ne. Feti minafa, nemo ha ona lobiyowe. Hemotina ufefe lanae, loto ya liwila oto yonogolowe. Nemo liwila oto yowámanobo ya hemotinaloka adina li faka lanaibo we ya lomámanogolaiye. Yagunu yoto ilifi moloto ya hemotinaloka lumunaibo ne. Lumuto wenina monatina poli biyageto ya nosámibo monawa, ido fefe libo monawa, ido lifimatina liwila oto binaibo monawa ya holinabo ne. Nemo holi hikito nomámanako, ya emokafo nosámibo monawa ya lageto holinabo ne. 10 Ido Menefodoka liwila oto yowoto hofa wa nedámanigilanako, ya emokafo fefe libo monawa ya lageto holinabo ne. 11 Ido mika melo wenaba Satani lifimala liwila oto muima nenako, Gotikafo wenina lifimatina liwila oto binaibo monawa ya lageto holinabo ne.

12 Ena ha lobinobo ha abi loto aifa nefa, hamena onesa me ya ya lo huloto lobinobo ya hena fulitanae, loto lobiyámowe. 13 Yagunu ha ona hula yawala Weuna ya lumuto hawa ona hula ya api itibi hulanogolaiye. Ya eimola lula-halauti lobiyámanaibo, Gotikafo lomuibo aya yako lobinogolaiye. Ido idafa-adafa aliga oloto pinaibo yagi lo oloto binogolaiye. 14 Ha ya neimodokati lito lo oloto binaibo yakafo nemo huline li faka lanogolaiye. 15 Menefodoka idafa-adafa muki nebo ya yawala nemo minowe. Yagunu ya nemodokati lito lo oloto binogolaiye, loto lobiyoma ne.

Yesu ya utoto hofa liwila oto anaibo ha

16 Hamena fouma efoma minoti wa nedámanigilae. Ido hofa hamena fouma efoma minoti ya hofa wa nedanigilae, lito, 17 ege-ege moniyabo we yauti maleka ya loyolalo-melo oti feto labo, Nena idafagunu ya ha feto loto liye? Hamena fouma efoma minoti wa nedámanigilae, loto, ido hamena fouma efoma minoti ya hofa wa nedanigilae, loto ya ido Menefodoka yonogolonako, loto libo yagunu 18 feto loti labo, Hamena fouma ne, libo ya neidafaiye liye? Ya monawa lemo holifefe ladámone, lae.

19 Ena loga o edanune, loti holiyabo, Yesukafo lutina-hatinau wa betito ya feto loto lobibo, Hemotina hamena fouma efoma minoti wa nedámanigilae, loto, ido hamena fouma efoma minoti ya hofa wa nedanigilae, loto lobiyobo yamagunu ya loyolalo-melo o minafe?

20 Nemo ha ona lama lobiyowe. Hemotina hufo oti hufo nama o minato, ido mika me ya weninala yasi ake inigilae. Hemotina miluma-aluma holiti minanigilafa, milumatina yakafo li elepa ito lutina-hatina dowa loti holinigilae. 21 Wena makafo olufola hedanowe, loto hamenala alili ageto ya miluma holinaibo ne. Nefa, olufola hedo oloto pitoma ya miluma holibo yama fulitito ya olufola hedaibo yagunu lula-hala dowa loto holinaibo ne. 22 Ido hemotina ayaidana oti ya hamena meleka miluma naba holi minafa, hofa liwila oto loto wa betiyoto lutina-hatina dowa loti holinigilae. Lutina-hatina dowa loti holinabo monawa ya li hopa o betinaibo we ma minámiye.

23 Ena hamena yalo ya idafa yaidana-meidanagunu ma loga o nedámanigilae. Nemo ha ona hula lobiyowe. Hemotina Menefo idafa yaida-meidanagunu lomunabo ya nemo huline li minanako, binogolaiye. 24 Homu minomo yowado yaloma ya nemo hulinelo ya idafa magunu lomuwámabo ne. Onesa melekati ya lomu-lomu o minalo. Feto lomu-lomu o minanabo ya lutina-hatina dowa lotoko holi-holi o minanae, loto ya binogolaiye.

25 Ha lobi minobo yama wase ito lobiyoma nefa, hamena ma alili anaibo yalo ha wase ito ladámoto, Menefo yagunu lo oloto pito lobinogolowe. 26 Hamena yalo ya huline li minoti ha lomunigilae. Nemokafo hemotina yagunu Menefo lomu betinowe, loto lobiyámowe. 27 E'e, nemo Menefodokati lomobo ha ya holi hiki loti lutina-hatina numu-numu o minanako, Menefo eimola lula-hala ya bi-bi o nenako, nemokafo Menefo lomu betinowe, loto ladámowe. Hemotina huline li minoti ha lomunigilae.

28 Nemo Menefodokati mikalo lomobo ne. Ido me ya mika ya fulito Menefodoka hofa liwila oto yonogolowe, lito, 29 ege-ege moniyabo we ya feto loti lomuwabo, Aiyo, hemo onesa me ya ya ha wase ito ladámoto, lo oloto lomanibo ya 30 idafa-adafa muki ya heimokafo holi hulane, loto holi minone. Yagunu ya hemo Gotidokati lomanibo ne, loto holi hikito minoninako, hofa loga-miga o hedámanogolone, loti lomuwae.

31 Feto loti lomuwato, Yesukafo ha liwila oto feto loto lobibo, Hemotina onesa ya holi hikito minafe? 32 Holilo. Hamena ma alili ageto yalo ya hemotina nemo fulo nedo ititi upa-napatoti numunatinaloka u hulanabo ne. Hamenawa onesa ne. Hemotina fulo nedanigilafa, neimoko minámanogolowe. E'e, Menefo nemodoka mino nedainako, neimoko minámanobo ne. 33 Nemo luneu mino nedoti ya you amena mona linae, loto ya ha ya lobiyowe. Hemotina mikalo melo minoti hena nabau mino-mino afa, nemo ya mikaleka hena aibo monala muki li yoima o edonako, yagunu hemotina ya aubatinagi minalo, loto lobiye.

Copyright information for `SNPLAMBAU