John 17

Yesukafo Goti lomuibo ha

Ena Yesukafo ha ya lo huloto, okulumau wa faka loto, feto loto Goti lomuibo, Menefone, hamenawama alili aiye. Hemo ya Hipaka nemo huline li oloto piyageto nemo Hipakakafo ayaidana oto hemo hulika li oloto pinogolowe. Hemo mikau-mikau wenina muki hiyabatina we fulo nedanibo ya wenina li nuba o betito nomageto, nemodo abo wenina ya hofawa minowa-minowa anabo mona li oloto pi binane, loto lonomanima ne.

Ido hofawa minowa-minowa anabo monawa ya feito ne, Hemo Goti ona hula mako ido nemo Yesu Kilisto nilifi molageto obo we ya lemogi hutifina ledanabo ya nomudina hofawa minowa-minowa oti minanigilae.

Ena onona ha lonomanima lito li huloto ya mikalo ya hulika li oloto piyowe. Yagunu Menefone, mika me ya oloto piyámibo hamenalo ya hemote okulumau hulite yoisa yoto nebo yamaidana oto onesa me ya ya hemogi minoto ya hofa li liwila nomageto li minanowe.

Yesukafo ege-ege moniyabo we yagunu holito Goti lomuibo ha

Ena mikalo wenina yauti li nuba o betito nomageto nemodo abo wenina ya hulika lo oloto pi biyobo ne. Ya wenina hemo weninaka minabo ya nemo nomanibo ne. Ido hemo haka ya holi hiki loti meyalo moloti ya idafa-adafa muki nomanibo ya hemodoka yatiko mino nedaibo yama onesa ya holifefe lo minae. Hemo ha lonomanima ya lobiyoto holiti li minae. Feti ya hemodokati lomobo yama holifefe loti ido hemo nilifi molanibo yama holi hiki lae.

Nemo weninawa yagunu holito lohomowe. Mika me ya weninala yagunu loto lohomámowe. Nomanibo yama heimo weninaka hula minabo yamagunu emotinagunu holito lohomowe. 10 Nemo weninane muki ya hemo weninaka hula minae. Ido hemo weninaka yagi ya nemo weninane hula minae. Ido emotina lutinau yau nemo huline li oloto piye.

11 Nemo mikaleka minobo hulotainako, emotina yako mikaleka minato, nemo ya hemodoka anogolo ya owe. Fele Menefo, leimo lute mako moloto mino-mino o minoibo ya emotinasi ayaidana oti lutina mako moloti minanae, loto hemo hulika nomanibo yamakafo hiyaba o betiyo. 12 Emotinaloka mino betiyobo ya hulika nomanibo yakafo hiyaba o betiyoto ma u hopa aguwámabo ne. Lowa eba olufola mako yako u hopa wido ya ha mono lufuwau nebo ha ya ayalo hulawa fediye. 13 Ido me ya ya hemodoka yonowe, loto nemo lune-hane dowa loto holiyobo yamakafo emotina lutina-hatinau yoto faitanaiye, loto mikalo me ya minoto hawa ya lowe.

14 Ena nemokafo haka ya lobiyoto li minato, nemo monane ya mika me ya weninala monatina yaidana oto mináminako, emotina yagi ayaidana oti monatina eito molanako, mika me ya weninala yasi holi nosámibo bi-bi o minae. 15 Hemo mikalokati idipiyo, loto ladámowe. Nosámibo yawala ya li hopa o betitanaiye, loto hiyaba o betiyo, loto lohomowe. 16 Mika me ya weninala mikaleka mona molabo yaidana oto nemo molámonako, emotina yagi ayaidana oti mikaleka mona molámae.

17 Hemo ha ona hula yakafo utina-weudina-lutina-hatina li fele o betiyo. Hemo ha lanibo ya ha ona hula ya ne. 18 Hemokafo onona ha lonumuto mikaleka nilifi molanibo yaidana oto onona ha lobito mikau-mikau idipi molobo ne. 19 Emotina ya ha ona hula liyabo yakafo ya utina-weudina-lutina-hatina li fele itanaiye, loto neimo ya emotinagunu holito une-weune-lune-hane li fele itowe.

Yesukafo holi hikito muwabo wenina muki yagunu holito Goti lomuibo ha

20 Ena nemo ya weninawa yagunuko holito lohomámowe. E'e, ha mono lobiyato holiti holi hikito numumo yonabo wenina muki yagunugi holito lohomowe. 21 Emotina ya lutina mako molo betiyo, loto lohomowe. Menefone, hemo ya nemo luneu minanibo ido nemo ya lukau minobo yaidana oti emotina ya leimo luteu minanae, loto holito lohomowe. Feto feyato, mika me ya weninala yasi heimoka nilifi molageto lomobo yama holi hikitanae, loto holito lohomowe. 22 Leimo lute mako moloto mino-mino o minoibo yaidana oti emotina ya lutina mako moloti minanae, loto ya hulite yonaibo mona nomanibo yama biyobo ne. 23 Nemo lutinau minoto, ido hemo luneu minageto, emotina lutina hutifinati u mako uwato, mika me ya weninala yasi heimoka nilifi molageto lomobo yama holifefe lanae. Ido hemo ya luka-haka nomanibo yamaidana oto bi-bi o minane, loti yagi holifefe lanae.

24 Ena Menefone, nomanibo wenina yama nemo minanodo minanae, loto holiyowe. Mika okuluma apito oloto piyámibo hamenalo ya luka-haka numuto okuluma lamena nomanibo yama leimogi minoti wa dowa molanae, loto holiyowe. 25 Menefo fefe libo mona yawala, mika me ya weninala yasi hemo wa hedofefe ladámafa, neimo ya moda wa hedofefe lo minoto, ido weninawa yasi heimoka nilifi molageto lomobo yama holifefe lo minae. 26 Nemo haka ukuka lo oloto pi bitobo, ya moda lobitoko minanogolowe. Hemo luka-haka nomanibo mona yama mino betinaibo, ido neimo yagi lutinau mino betinowe, loto haka ukuka lobitoko minanogolowe, loto ya Goti lomuiye.

Copyright information for `SNPLAMBAU