John 18

Yudasikafo Yesu uwolafo adinalo molaibo ha

(Mt 26:47-56, Mk 14:43-5 Lu 22:47-53)

Ena Yesukafo ya Goti lomu huloto ege-ege moniyabo wegi maina numudoti lumuti no hefola ma huliya Kidiloni ya hiliti yá hiniba ma nedo yalo ya uwae. Uwado yalo ya Yesu ya ege-ege moniyabo we yagi hamena-hamena nuba o-o ato, uwolafo adinalo molanaibo we Yudasi yagi homu ebawa ya waibo ne.

Ena yalo minato, ya Yudasikafo gamani himiwe yagi ido Goti sokila hi muwabo we hiyabatina we ido Falisi we himiwetina yagi idipito abo minadoka wito lumuti lamu-letina hiti mainafa-anafagi liti uwae.

Uwato, ena Yesukafo idafa-adafa o edanabo idafa ya holi huloto ya yá hiniba hanu welalo ya uto wa betito feto libo, Hemotina hema moni wita minae? loto loga o betito, emotinasi liwila oti lomuwabo, Nasalete numudoti we Yesu moni wita one, loti lomuwato, Yesukafo libo, Nemo me ya ya minobo yae, loto lobito, ido uwolafo adinalo molaibo we Yudasi yagi minagu ya ne.

Ena Yesukafo, Nemo me ya ya minobo yae, loto lobibo, ya elegiti egetinalokati uti lumu fou lae.

Feto feyato, hofa loga o betito libo, Hemotina hema moni wita minae? lito, emotinasi, Nasalete numudoti we Yesu moni wita one, lato, Yesukafo ha liwila oto lobibo, Nemo me ya ya minowe, loto lobiyobo ya nemogunu moni wita otima ya me ya minabo we ya waito betilo, lito, feto feyabo yagunu homu ya feto loto libo, Nomanibo wenina yama hiyaba o betiyoto ma u hopa aguwámabo ne, loto homu libo ha yama ayalo hulawa fediye.

10 Ena Saimoni Pitakafo ya mi fana li nebo ya ika oto sokila hi muwabo we hiyabatina we naba houba-nabala we huliya Malukusi ya hala onaleka ya fuko fulitaiye. 11 Feto feyaito, Yesukafo Pita feto loto lomuibo, Mika ya owolau ya holiyo. Henawa ya Menefokafo numibo yama liyámanobo nefe? loto ya liye.

Yesu ya Anasi nedo ilimiti uwabo ha

12 Ena gamani himiwegi, hiyabatina we wenabatina yagi, ido Yuda wenina yauti fele huliyagi numuna naba himiwe yagi ya Yesu liti nala i edoti 13 Anasi nedo ya ilimiti uwae. Ena Anasi oluwa libo we Kaiyafasi ya melege mako ayau ya Goti sokila hi muwabo we hiyabatina we wenaba nenako, yagunu Anasi nedo ya ilimiti uwae. 14 Kaiyafasi yakafo homu Yuda we feto loto lobibo, We mako ma lemogunu loto fulinaibo ya dowa minanogolone, loto lobitaibo ne.

Pitakafo Yesu huliya li faluku aibo ha

(Mt 26:69-7 Mk 14:66-68, Lu 22:55-57)

15 Ena Saimoni Pitate Yesu ege-ege monibo we mate ya Yesu ilimiti uwado ege ya uwaiye. Uwaibo ege-ege monibo wewa ya sokila hi mu-mu abo we hiyabatina we wenaba yakafo wa nebo nenako, Yesu ege uto numuna hilalau ya maina yoifa, 16 Pita ya hila welalo feka ya sinoi ne. Sinoi neto, sokila hiyabo we hiyabatina we wenaba waibo wewa yakafo lumuto hila welalo hiyaba aibo olu ya lomuito Pita hanu si edaito, hila lulauka ya yoiye. 17 Yoito, hanu hiyaba aibo oluwa yakafo Pita feto loto lomuibo, Hemo ya we youma ege-ege moniyabo we yauti ma minabemo? lito, ya E'e, nemo minámowe, loto ya liye.

18 Feto lito, ya houba-naba we ido fele huliyagi numuna naba himiwe yagi asi fuliti so hiti labi minato, Pita yagi maina sinoi minoti so labi minae.

Sokila hi muwabo we hiyabatina we wenaba yakafo Yesu loga-miga o edaibo ha

(Mt 26:59-66, Mk 14:55-64, Lu 22:66-71)

19 Ena sokila hi muwabo we hiyabatina we wenaba yakafo Yesu ege-ege moniyabo we yagi ido ha mono lo-lo aibo ha muki yagunu loga-miga o edaito, 20 Yesukafo ha liwila oto lomuibo, Nemo ya mono numunatinau ido fele huliyagi numuna nabau ya Yuda wenina mau iti minado ya wenina muki ha oloto lobito, api itibi-itibi oboma ne. Ha faluku oto ya ma ladámowe. 21 Yagunu neidafaito nemo loga o nedane? Hane lobiyoto holiyabo wenina ya loga o beti wae. Emotina ya ha lobi-lobi obo ha ya moda holi minabo ne, loto lomuiye.

22 Feto lito, fele huliyagi numuna naba himiwe minagu yauti makafo Yesu hofoto ya feto libo, Hemo sokila hi muwabo we hiyabatina we wenaba ya ha yaidana ya neidafaito lomuwane? lito 23 Yesukafo ha liwila oto feto loto lomuibo, Ha nosámibo loneyama ya monawa lo oloto molo. Ido ha dowa lanobo ya neidafaito hofo nedane? lomuiye.

24 Lomuito, Anasikafo lobito, Yesu ana nala iti sokila hi muwabo we hiyabatina we wenaba Kaiyafasi nedo ilimiti uwae.

Pitakafo hofa Yesu huliya li faluku aibo ha

(Mt 26:71-75, Mk 14:69-72, Lu 22:58-62)

25 Ena Saimoni Pita ya so labi oto sinoi neto, loga o edoti labo, Ege-ege moniyabo we minagumati hemo ya ma minabemo? lato, ya emokafo, E'e, nemo minámowe, lobiye.

26 Lobito, sokila hi muwabo we hiyabatina we wenaba houba-nabala we yauti ma Pitakafo hofoto hala fuko fulitaibo we yama weninalakafo feto loto lomuibo, Aiyo, hemo yá hinibauma emogi maina minageto wa hedoma nanowe, lito 27 Pitakafo hofa, E'e, lito ayalo ya okolofo nola liye.

Yesu ya Pailati nedo ilimiti uwabo ha

(Mt 27:1-2, 11-14, Mk 15:1-5, Lu 23:1-5)

28 Ena ho lo falatito Yesu ya Kaiyafasi negu yauti ilimiti lumuti gamani numudo ya uwae. Uti Yuda wenina yasi Goti nomunalo ya lute-hate li fuma ito Goti Uta O Betibo foliwau ya wete-idafa námotanune, loti gamani numunau ya yowámoti feka ya minae. 29 Feka minato, Pailatikafo ayalo lumuto loga o betito libo, We me ya ya nena lifimala nebogunu ya ilimiti ae? lito, 30 wenina yasi ha liwila oti feto loti lomuwabo, Emo ya nosámibo mona molámibo neko, hemo minanido ya ilimito ámadi ne, lae.

31 Feto lato, Pailatikafo feto loto lobibo, Heimotina liti lo molabo hatinau yati lifimala li muilo, lito, Yuda wenina yasi feto loti lomuwabo, Lemo wenina lifimatina li bito hofo beti fuliyámanabo ne, loti lo fuko ledotama ne, lae. 32 Feto loti labo ya Yesu fulinaibo hanu eimolakafo ha homu lo oloto bitaidoma ayalo hulawa fediye.

33 Ena Pailatikafo gamani numugu ya liwila oto yoto Yesu ilimiti alo, lito ya holiti ilimiti ato, ya loga o edaibo, Hemo ona Yuda wenina hiyabatina we wehudi minabe? Olo, lito, 34 Yesukafo liwila oto libo, Ha ya heimoka hakaloti labemo, ido wenina masi nemogunu feto lohomato holito lane? lomuiye. 35 Lomuito, Pailatikafo liwila oto libo, Nemo ya Yuda we minámowe. Heimoka weninaka ido sokila hiyabo we hiyabatina we yasi nemo minodo ya hilimiti abo ya hemo neidafa feyageto hilimiti ae? loto loga o edaiye.

36 Loga o edaito, Yesukafo ha liwila oto feto loto libo, Nemo me ya mikaleka wenina wehuditina ya minámowe. Mikalo wenina wehuditina minobo neko, houba-nabane we yasi nemo ane li faka loti Yuda wenina yasi nala fi nedotanae, loti lowa fi biyadi ne. Nefa, nemo wenina hiyaba o betiyobo monane ya mikaleka wenina wehuditina hiyaba o betiyabo mona yaidana oto minámiye, loto lomuiye. 37 Ido Pailatikafo feto loto lomuibo, Hemo wehudi ma minabe? Olo, lito ya Yesukafo ha liwila oto libo, Moda ya lanibo yae. Nemo wehudi minoto ya ha ona hula lo oloto pi binowe, loto mikaleka lumuto oloto piyobo ne. Yagunu ha ona hula holifefe labo wenina ya nemo hane yagi holifefe lae, loto lomuiye. 38 Lomuito, Pailatikafo feto loto lomuibo, Ha ona hula ya nena idafa ne? loto ya liye.

Pailatikafo Yesu ya yá yofolo hofalo, loto libo ha

(Mt 27:15-31, Mk 15:6-2 Lu 23:13-25)

Pailatikafo feto lototo hofa feka ya uto Yuda wenina minado lumuto feto loto lobibo, Nemo we me ya ya lifimala wita ofa, li oloto piyámowe.
39 Monatina ma feito nebo, Goti Uta O Betibo folilo hemotina lonomado ya nemo nalalo minabo we yauti ma ya wina edowe. Monatina feti molabo yagunu eletifo me ya ya hemotina Yuda wenina hiyabatina we wehudi wina edoto aifa mino ledanaiye, loti holiyafemo? loto loga o betiye. 40 Loga o betito emotina yasi hofa feto loti auba iti labo, E'e, me ya we ya minámiye. Balabasi ya wina edo, loti lae. Feto labo we Balabasi ya wenina hofo betito idafa-adafatina ipoto li-li aibo we ne.

Copyright information for `SNPLAMBAU